Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu u noworodków, niemowląt i dzieci z chorobami neurologicznymi


Auditory brainstem responses in new-borns, neonates and children with neurological disorders


Neurol Dziec 2003; 12, 24: 23-28STRESZCZENIE
Cel: Celem pracy była analiza wyników badań słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (SPWPM) w grupie niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Materiał: Zbadano słuch u 126 chorych: po przebytych procesach zapalnych OUN, po przebytym krwawieniu wewnątrzczaszkowym, z infekcjami TORCH oraz z innymi zaburzeniami neurologicznymi, skierowanych do tutejszego ośrodka z oddziałów noworodkowych, pediatrycznych i neurologicznych. Metodyka: U wszystkich pacjentów rejestrowano SPWPM. Zapisy powtórzono po upływie 2 miesięcy. Wyniki: 23 chorych (tj. 18,2%) miało nieprawidłowe wyniki pierwszego badania i 21 (16,6%) badania kontrolnego. Wśród nich 6 przebyło procesy zapalne OUN i 5 patologię okołoporodową i 10 wrodzone zakażenia TORCH. U 7 z nich nie udało się zarejestrować odpowiedzi, u 3 stwierdzono prawidłowe odpowiedzi po jednej stronie, podczas gdy po drugiej odpowiedzi nie zarejestrowano. U 105 (83,3%) uzyskano prawidłowe odpowiedzi z pnia mózgu. Wnioski: Najczęstszym zaburzeniem stwierdzonym w badaniu SPWPM było wydłużenie latencji fal I, III i V oraz interlatencji I-III i I-V występujące u dzieci po przebytych procesach zapalnych OUN i krwawieniach wewnątrzczaszkowych. Głuchota co najmniej jednego ucha była powikłaniem szczególnie częstym w grupie dzieci po zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych. Niedosłuch był częstszy wśród zakażonych TORCH.

Słowa kluczowe: słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu, choroby układu nerwowego, noworodki, niemowlęta, głuchota


ABSTRACT
Objective: The purpose of this study was to analyse results of evoked auditory brainstem responses (ABR) recorded in infants and children with neurological disorders. Subjects: The hearing was tested in 126 subjects: after meningitis or encephalitis, after intracranial haemorrhage, with congenital TORCH infections and with other neurological disorders, referred to this department from neonatal, paediatric and neurological departments. Methods: ABR were recorded in all the
patients. The recordings were repeated after 2 monthsfiResults: 23 individuals (18.2%) failed the initial ABR and 21 (16.6%) had final pathological results. Among them 6 individuals after meningitis, 5 after perinatal pathologies and 10 with TORCH infections had pathological ABR. In 7 of them no responses were obtained, 3 had normal recordings from one and no response from the other ear. A majority of 105 patients (83.3%) had normal ABR results. Conclusions: The most common disorder observed in ABR testing were prolonged latencies of the waves I, III i V and interlatencies I-III i I-V occurring in children after meningitis, encephalitis and intraventricular haemorrhages. Deafness of at least one ear was most common among children after meningitis. Hypoacusis was typical of patients with congenital TORCH infections.


Key words: auditory brainstem responses, neurological symptoms, neonates, infants, hearing loss


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Zagólski O
Artykuły aut.:Smarzyńska A

PubMed
Artykuły aut.:Zagólski O
Artykuły aut.:Smarzyńska A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych