Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi


Semiological and psychiatric characteristics of children with psychogenic non-epileptic seizures
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Chair and Department of Developmental Neurology, Poznan University of Medical Sciences

https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.425
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Pełen tekst artykułu PDF Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi
napadami rzekomopadaczkowSTRESZCZENIE
Wstęp: Rozpoznanie i leczenie psychogennych napadów rzekomopadaczkowych (psychogenic nonepieptic seizure) w grupie dzieci i młodzieży nie jest oparte na żadnych standardach ani wytycznych. Wyniki: PNES charakteryzuje się występowaniem nagłych zmian zachowania lub świadomości, które imitują napad padaczkowy a w badaniu eeg nie rejestruje zmian o charakterze napadowym. Epidemiologia tego zespołu chorobowego w tej grupie wiekowej nie jest znana. W rozpoznawaniu PNES zwykle podkreśla się ich demonstracyjny charakter, podatność na sugestię, występowanie w określonych sytuacjach, charakterystyczne tempo narastania objawów oraz ważną rolę wideo-EEG. Konieczne jest też przeprowadzenie wnikliwej diagnostyki różnicowej i wykluczenie istnienia lub współwystępowania napadów padaczkowych. Diagnostyka ta jest szczególnie trudna właśnie w przypadku współistnienia z napadami padaczkowymi. Objawy PNES mają bardzo zróżnicowaną semiologię: od ruchowych, imitujących omdlenia poprzez zaburzenia widzenia, brak kontaktu słownego, zaburzenia sensoryczne, znieruchomienia i inne. Obecnie dla oceny kategorii objawów stosowany jest podział na: rytmiczne ruchy, drżenia, hiperkinezy, złożone czynności ruchowe, tzw. objawy dialeptyczne, wyróżnia się także aurę niepadaczkową złożoną i tzw. napady mieszane. W grupie dzieci dominują objawy o charakterze subtelnych ruchowych i dialeptyczne. Wśród objawów współistniejących u dzieci i młodzieży obserwuje się: zaburzenia nastroju, objawy depresji, lęki, zaburzenia osobowości oraz narażenia na liczne stresory. Wśród metod terapeutycznych wymienia się przede wszystkim opiekę psychologa, brak jest dowodów skuteczności leczenia farmakologicznego w tej grupie wiekowej. Wnioski: konieczne jest stworzenie jednolitego protokołu postepowania i oceny potencjalnych czynników ryzyka i stworzenie holistycznej opieki nad chorymi z rozpoznaniem PNES.

Słowa kluczowe: Napady psychogenne niepadaczkowe, badanie wideo-eeg


ABSTRACT
Psychogenic non-epileptic seizure (PNES) is characterized by the occurrence of sudden changes in behavior or consciousness that imitate epileptic seizure and do not record seizures in the EEG examination. Diagnosis and treatment of psychogenic non-epileptic seizures in the group of children and adolescents is not based on any standards or guidelines. Epidemiology of this disease syndrome in this age group is not known. The diagnosis of PNES usually highlights their demonstrative nature, suggestibility, occurrence in specific situations, the characteristic rate of symptom build-up and the important role of video-EEG. It is necessary to conduct careful differential diagnosis and exclude epileptic seizures. This diagnosis is particularly difficult when epilepsy and PNES coexist. The symptoms of PNES have a very varied semiology; from motor, visual or sensory disturbances, imitating fainting, lack of verbal contact to immobility and others. Currently, for the assessment of the category of symptoms, it is used the division into rhythmic movements, tremors, hyperkinesis, complex motor activities, so-called dialeptic symptoms, a non-epileptic composite aura is also distinguished, and, so-called, mixed attacks. The group of children is dominated by subtle motor symptoms and, so-called, dialeptic. Among the coexisting symptoms in children and adolescents, mood disorders, symptoms of depression, anxiety, personality disorders and exposure to numerous stressors are observed. Among the therapeutic methods, the psychologist care is mentioned above all, there is no evidence of the effectiveness of pharmacological treatment in this age group. Conclusions: it is necessary to create a unified protocol of the conduct and assessment of potential risk factors and to create holistic care for patients diagnosed with PNES.

Key words: psychogenic nonepileptic seizures, video-eeg


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Patel H., Scott e., Dunn D., et al.: Nonepileptic Seizures in Children. epilepsia. 2007; 48(11): 2086–2092.
[2] 
Steinborn B., Mazurkiewicz-Bełdzieńska M.: Niepadaczkowe stany napadowe u dzieci. In: Jędrzejczak J., Mazurkiewicz-Bełdzieńska M., editors. Diagnostyka różnicowa padaczek. Warszawa: PZWL; 2015.
[3] 
Gates JR.: Nonepileptic Seizure; Time for Progres. epilepsy& Behavior. 2000; 1(1): 2–6.
[4] 
de Timary P.: Non-epileptic seizures: delayed diagnosis in patients presenting with electroencephalographic (eeg) or clinical signs of epileptic seizures. Seizure – european Journal of epilepsy, 2002. 11(3): p. 193–197. Seizure – european Journal of epilepsy. 2002; 11(3): 193–197.
[5] 
Chen L., Knight EMP., Tuxhorn I.,et al.: Paroxysmal non-epileptic events in infants and toddlers: A phenomenologic analysis. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2015; 69(6): 351–359.
[6] 
Ito Y., Kidokoro H., Negoro T.,et al.: Paroxysmal nonepileptic events in children with epilepsy. epilepsy Research. 2017 2017/05/01/; 132:59–63.
[7] 
https://www.epilepsydiagnosis.org/epilepsy-imitators.html. 2016.
[8] 
Gasparini S., Beghi e., Ferlazzo e., et al.: Management of psychogenic non-epileptic seizures: a multidisciplinary approach. european Journal of Neurology. 2019; 26(2): 205–215.
[9] 
Ramanujam B., Dash D., Tripathi M.: Can home videos made on smartphones complement video-eeg in diagnosing psychogenic nonepileptic seizures? Seizure. 2018; 62: 95–98.
[10] 
Szabó L., Siegler Z., Zubek L., et al.: A detailed semiologic analysis of childhood psychogenic nonepileptic seizures. epilepsia. 2012; 53(3): 565–570.
[11] 
Asadi-Pooya AA., AlBaradie R., Sawchuk T., et al.: Psychogenic nonepileptic seizures in children and adolescents: An international cross-cultural study. epilepsy & Behavior. 2019; 90: 90–92.
[12] 
Reilly C., Menlove L., Fenton V., et al.: Psychogenic nonepileptic seizures in children: A review. epilepsia. 2013; 54(10): 1715–1724.
[13] 
Pakalnis A, Paolicchi J., gilles e.: Psychogenic status epilepticus in children: Psychiatric and other risk factors. Neurology. 2000; 54: 969–970.
[14] 
Kim SH., Kim H., Lim BC., et al.: Paroxysmal nonepileptic events in pediatric patients confirmed by long-term video-EEG monitoring — Single tertiary center review of 143 patients. epilepsy & Behavior. 2012; 24(3): 336–340.
[15] 
Asadi-Pooya AA., Sperling MR.: epidemiology of psychogenic nonepileptic seizures. epilepsy & Behavior. 2015; 46: 60–65.
[16] 
Lesser RP.: Psychogenic seizures. Neurology 1996; 46(6): 1499–1507.
[17] 
Say GN., Taşdemir HA., İnce H.: Semiological and psychiatric characteristics of children with psychogenic nonepileptic seizures: gender-related differences. Seizure – european Journal of epilepsy. 2015; 31: 144–148.
[18] 
Wichaidit BT, Østergaard JR., Rask CU.: Diagnostic practice of psychogenic nonepileptic seizures (PNeS) in the pediatric setting. epilepsia. 2015; 56(1): 58–65.
[19] 
Valente KD., Alessi R., Vincentiis S., et al.: Risk Factors for Diagnostic Delay in Psychogenic Nonepileptic Seizures Among Children and Adolescents. Pediatric Neurology. 2017; 67: 71–77.
[20] 
Alessi R., Vincentiis S., Rzezak P., et al.: Semiology of psychogenic nonepileptic seizures: Age-related differences. epilepsy & Behavior. 2013; 27(2): 292–295.
[21] 
Komasińska P., Drecka B., Starczewska M., et al.: Diagnostyka i semiologia psychogennych napadów niepadaczkowaych u dzieci i młodzieży.. Now Lek 2012; 81(6): 630–635.
[22] 
Cole CM., Falcone T., Caplan R., et al.: ethical dilemmas in pediatric and adolescent psychogenic nonepileptic seizures. epilepsy & Behavior. 2014; 37: 145–150.
[23] 
Madaan P., gulati S., Chakrabarty B., et al. Clinical spectrum of psychogenic non epileptic seizures in children; an observational study. Seizure – european Journal of epilepsy. 2018; 59: 60–66.
[24] 
Seneviratne U., Reutens D., D’Souza W.: Stereotypy of psychogenic nonepileptic seizures: Insights from video-eeg monitoring. epilepsia. 2010; 51(7): 1159–1168.
[25] 
Yi YY., Kim HD., Lee JS., et al.: Psychological problems and clinical outcomes of children with psychogenic non-epileptic seizures. Yonsei Med J. 2014; 55(6): 1556–1561.
[26] 
Plioplys S., Doss J., Siddarth P. et al. A multisite controlled study of risk factors in pediatric psychogenic nonepileptic seizures. epilepsia. 2014; 55(11): 1739–1747.
[27] 
Plioplys S., Doss J., Siddarth P., et al.: Risk factors for comorbid psychopathology in youth with psychogenic nonepileptic seizures. Seizure. 2016 2016/05/01/; 38: 32–37.
[28] 
Wyllie E., Friedman D., Lüders H.,et al.: Outcome of psychogenic seizures in children and adolescents compared with adults. Neurology. 1991; 41(5): 742–744.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Steinborn B
Artykuły aut.:Malendowicz-Major B

PubMed
Artykuły aut.:Steinborn B
Artykuły aut.:Malendowicz-Major B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych