Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Nr 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00

Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie


Autism – Contemporary View
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Pełen tekst artykułu PDF Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenieSTRESZCZENIE

Autyzm jest schorzeniem obejmującym szereg objawów i należy do całościowych zaburzeń rozwoju, charakteryzujących się opóźnieniem lub nieprawidłowościami w zakresie rozwoju relacji społecznych, zachowania, komunikacji oraz funkcji poznawczych. Za „ojca autyzmu” uważany jest amerykański psychiatra Leo Kanner, który w roku 1943 opisał 11 przypadków dzieci z takimi cechami, jak: brak zdolności do nawiązywania relacji z innymi ludźmi, zaburzenia w komunikacji werbalnej, zachowania stereotypowe. Zespół tych objawów Kanner określił jako autyzm wczesnodziecięcy. W pierwszych latach XXI wieku obserwuje się wzrost częstości występowania autyzmu. Jest ona oceniana na 30 przypadków na 10000 dzieci. Pomimo badań prowadzonych w wielu ośrodkach etiopatogeneza autyzmu nadal nie została do końca poznana. Przeważa pogląd, iż przyczyną autyzmu są procesy patofizjologiczne będące skutkiem zarówno wpływów środowiskowych, jak również predyspozycji genetycznych. Nie wykryto typowych dla autyzmu zaburzeń neurologicznych, choć u niemal wszystkich osób z tym schorzeniem występowały pewne zaburzenia. Autyzm dziecięcy charakteryzuje się występowaniem czterech grup cech. Są to: upośledzenie funkcjonowania społecznego, zaburzenia komunikacji, ograniczony i powtarzający się wzorzec zainteresowań i aktywności oraz wczesny początek. Podstawą leczenia autyzmu jest odpowiednia psychoterapia. W terapii wykorzystywane są formy zabawowe, muzykoterapia, hydroterapia, hipoterapia, terapia ruchem. Leczenie farmakologiczne dotyczy zaburzeń współistniejących, takich jak napady padaczkowe czy zaburzenia zachowania. Najlepsze efekty terapeutyczne dotyczą rozwoju emocji i nawiązywania kontaktów społecznych.

Słowa kluczowe: całościowe zaburzenia rozwoju, autyzm, terapia, genetyka, środowisko.


ABSTRACT

Autism is a disease involving numerous symptoms. The disease belongs to general developmental disorders characterised by delay or abnormalities in scope of development of social relations, behaviour, communication and cognitive functions. An American psychiatrist, Leo Kanner, who in 1942 described 11 cases of children with features including: lack of ability to establish relation with other people, verbal communication disorders, stereotypical behaviour, is recognised as a “father of autism”. That set of symptoms was referred to by Kanner as Early Infantile Autism. The growth of autism incidence is observed in the first years of the XXI century. It is estimated as 30 cases per 10000 children. Despite studies carried out in numerous centres, aetiopathogenesis of autism is still not fully understood. The opinion prevails that the disease is caused by pathophysiological processes resulting both from environmental influences and genetic predispositions. No neurological disturbances were discovered that would be typical for autism, but almost every person with the disease has some disorders. Infantile autism is characterised by presence of four groups of features. They are: social function impairment, communication disorders, limited and repeatable scheme of interests and activities, and early onset. An appropriate psychotherapy constitutes the basic therapy of autism. The therapy uses play, therapy with music, hydrotherapy, hippotherapy and movement therapy. Pharmacotherapy is related to coexistent disorders, such as: epileptic seizures or behavioural disorders. The best therapeutic effects are achieved in scope of development of emotions and establishment of social relations.

Key words: general development disorders, autism, environment, genetics, therapy.


Powrót
Najczęsciej pobierane
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Chrościńska-Krawczyk M
Artykuły aut.:Jasiński M

PubMed
Artykuły aut.:Chrościńska-Krawczyk M
Artykuły aut.:Jasiński M

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych