Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


NEUROLOGIA DZIECIĘCA


INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

"Neurologia Dziecięca" jest pismem medycznym, które publikuje prace z zakresu neurologii dzieci i młodzieży oraz nauk podstawowych neurologii wieku rozwojowego. Drukowane są także prace z zakresu neurochirurgii, psychiatrii oraz rehabilitacji ruchowej i psychologiczno-pedagogicznej. Dopuszczalne są również prace z innych dziedzin medycyny, o ile podejmują problematykę ważną z punktu widzenia neurologii wieku rozwojowego.
Pismo przyjmuje do druku prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz krótkie doniesienia kliniczne w języku angielskim (preferowany) i polskim. W uzasadnionych przypadkach Redakcja udzieli Autorom pomocy w tłumaczeniu prac na język angielski. Odrębne działy stanowią listy do Redakcji, streszczenia prac obcych, bibliografia polskiego piśmiennictwa w zakresie neurologii dziecięcej, recenzje, informacje o działalności Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych oraz jego oddziałów regionalnych, jak również sprawozdania ze zjazdów i konferencji naukowych.
Listy do Redakcji powinny korespondować merytorycznie z wcześniej publikowanymi materiałami.
Prace należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez "Panel Redakcyjny", znajdujący się na stronie internetowej "Neurologii Dziecięcej" (www.child-neurology.eu) lub na adres mailowy: neurdziecump.edu.pl. Na ten adres należy również kierować wszelkie zapytania. Postęp procedury redakcyjnej Autorzy mogą sprawdzać w "Panelu Redakcyjnym".

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRACY:

Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna być większa niż 20 stron tzw. znormalizowanego maszynopisu (1 strona 30-32 wiersze, margines 2,5 cm) włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i materiały uzupełniające. Tekst niesformatowany. Tekst pracy powinien być napisany w formacie Microsoft Word z rozszerzeniem *.doc. Objętość opisu przypadku nie powinna być większa niż 8 stron, listy do redakcji, sprawozdania i recenzje nie powinny przekraczać 3 stron. W uzasadnionych przypadkach Redakcja zastrzega sobie prawo drukowania prac dłuższych.

Strona tytułowa - pierwsza strona - powinna zawierać w kolejności zależnej od języka publikacji:
 • tytuł w języku polskim (max. 120 znaków),
 • tytuł w języku angielskim (max. 120 znaków),
 • pełne imiona i nazwiska autorów,
 • nazwy i adresy zakładów, w których pracują autorzy,
 • nagłówek (Running head do 60 znaków),
 • adres pierwszego autora, w tym koniecznie aktualny adres e-mail.
Wszystkie prace, bez względu na ich charakter, muszą zawierać streszczenia na drugiej (w j. polskim) i trzeciej stronie pracy (w j. angielskim):
 • streszczenia od 200 do 250 słów w języku polskim i angielskim,
 • streszczenia polskie i angielskie powinny być pisane w sposób strukturalny, tj. zgodny z konstrukcją artykułu, tj. skrótowo przedstawiać cel, materiał i metody, wyniki, wnioski,
 • przy krótkich doniesieniach streszczenie nie może przekraczać 100 słów,
 • słowa kluczowe (polskie i angielskie) - max 4-8 słów powinny być zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading),
 • prace w języku angielskim pisane przez autorów krajowych muszą zawierać tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim.
Uwaga: O kolejności zamieszczania tytułów, streszczeń oraz słów kluczowych decyduje język, w jakim publikowany jest artykuł. Jeśli jest to np. język angielski, wówczas posiada on pierwszeństwo.
Strona czwarta i kolejne pracy oryginalnej powinny zawierać tekst pracy w następującej kolejności:

Wstęp i cel pracy: Wstęp powinien być możliwie krótki, wprowadzający czytelnika w kontekst przedstawianej pracy; w tekście powinno znaleĽć się jednoznaczne określenie postawionej hipotezy badawczej i celu pracy.

Materiał i metody: Opis badanej grupy lub materiału powinien być szczegółowy i zawierać wszelkie informacje konieczne do oceny wiarygodności uzyskanych wyników i/lub umożliwić ewentualne powtórzenie eksperymentu badawczego przez inne osoby; część poświęcona analizie statystycznej powinna zawierać informacje na temat zastosowanych testów statystycznych i programów statystycznych.

Wyniki: Należy ograniczyć się do wyników bezpośrednio związanych z tematem pracy; wskazane jest uzupełnienie tekstu tabelami i/lub rycinami.

Omówienie/Dyskusja: Należy porównać własne ustalenia badawcze z dotychczasowymi, opublikowanymi w piśmiennictwie naukowym.

Wnioski: Powinny być zwięzłe, wynikać wyłącznie z przedstawionych wcześniej wyników i odpowiadać na sformułowany we wstępie cel pracy.

Autorzy opisów przypadków są zobowiązani do zachowania tajemnicy personaliów opisywanych pacjentów. W przypadku fotografii Redakcja stosuje maskowanie twarzy, a jeśli ze względów merytorycznych nie jest to wskazane, autor powinien uzyskać pisemną zgodę pacjenta na publikację jego wizerunku. Po zapoznaniu się z treścią pracy i/lub po sugestii recenzenta redakcja może zwrócić się do autorów z prośbą o dostarczenie zgody na badania, wydanej przez odpowiednią Komisję Bioetyczną.

Piśmiennictwo:
 • układamy w porządku cytowań, z uwzględnieniem wyłącznie prac, na które autor powołuje się w tekście,
 • na autorach pracy ciąży obowiązek sprawdzenia dokładności cytowań,
 • należy unikać cytowania prac poglądowych i streszczeń zjazdowych, o ile nie są jedyną formą doniesienia na dany temat,
 • odniesienia do piśmiennictwa w tekście ujmujemy w nawiasy kwadratowe ze spacją między przecinkiem a kolejnym numerem, np. [3, 4, 8-10]; cytując następujące po sobie kolejne prace np. 8, 9, 10 stosujemy zapis 8-10 rozdzielony bez spacji dywizem (tzw. krótki łącznik),
 • należy stosować skróty nazw czasopism według Index Medicus,
 • każdą publikację należy pisać od nowego wiersza, powinna ona zawierać nazwisko autora, pierwsze litery imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (według Index Medicus), rok, tom i zakres stron,
 • jeśli liczba autorów przekracza trzy, podajemy nazwiska oraz inicjały imienia pierwszych trzech autorów, dodając et al.,
 • do pozycji książkowych należy podać nazwisko autora(ów), pierwsze litery imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania,
 • prosimy o przestrzeganie układu danych bibliograficznych, spacji i interpunkcji wg podanych przykładowo wzorów:
Artykuły:
[1] Ammache Z., Afifi A.K., Brown C.K., et al.: Childhood Guillain-Barre syndrome: clinical and electrophysiologic features predictive of outcome. J Child Neurol 2001; 16: 477-478.

Książki/podręczniki:
[2] Bidziński J.: Guzy układu nerwowego. [w:] Neurologia kliniczna. Wald I., Członkowska A. [red.], PZWL, Warszawa 1987.
[3] Corballis S.B., Beale J.L.: The Psychology of Left and Right. Wiley and Sons, New York 1976.

Źródła elektroniczne:
Dalhaug A., Pawinski A., Norum J., et al.: An uncommon presentation and course of metastatic malignant melanoma: case report. Journal of Medical Case Reports 2007, 1:151, [14 screen pages] Address: http://www.jmedicalcasereports.com/content/1/1/151

Tabele oznaczamy cyframi rzymskimi wg kolejności pojawiania się w pracy, każda powinna znajdować się na oddzielnej stronie. W tekście należy wskazać miejsce umieszczenia tabel oraz odniesienia do nich, np. (tab. I). Tytuł i nagłówki tabeli powinny być napisane w języku polskim i angielskim. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcia skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą, oznaczając je w kolejności: "*", "**", "***" etc.

Ryciny, zdjęcia, fotografie, skany itp. oznaczamy cyframi arabskimi wg kolejności pojawiania się w pracy; powinny się one znajdować na oddzielnej stronie, a w wersji elektronicznej prosimy umieścić je w oddzielnych plikach. Ryciny obok podpisów polskich muszą posiadać również podpisy angielskie. W tekście pracy należy umieścić odniesienia do rycin np. (ryc.1). Do rycin przygotowanych komputerowo, np. wykresów, diagramów itp., zalecamy dołączyć oryginalne pliki z programów, w których zostały wykonane. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .jpg, .pdf lub .tif. Fotografie przesyłane do redakcji w formie elektronicznej powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia *.tif lub *.jpg. Prosimy nie osadzać rysunków i fotografii w tekście prac. Tytuł i legenda powinny być napisane w językach polskim i angielskim. Ryciny i fotografie są umieszczane w artykule w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone; prosimy o ich staranne wykonanie. Należy zaznaczyć ich usytuowanie w tekście pracy. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. Na odwrocie każdej ryciny dostarczonej w formie tradycyjnej (np. zdjęcie, klisza, papier) należy (najlepiej ołówkiem) podać nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu pracy oraz zaznaczyć górę ilustracji (strzałką).

Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy używać skrótów w tytule pracy.

W szczególnych przypadkach, Redakcja może zażądać od Autora dostarczenia materiału ilustracyjnego odpowiedniej jakości na płytach CD/DVD lub poprzez serwer ftp Wydawcy.

W liście przewodnim dołączonym do pracy powinno znaleĽć się oświadczenie pierwszego autora w imieniu pozostałych, że:
 • praca nie była dotychczas publikowana (z wyjątkiem streszczeń materiałów zjazdowych),
 • nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie,
 • wszyscy wymienieni jako autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do druku,
 • należy dołączyć zgodę kierownika instytucji, w której praca powstała, na jej skierowanie do druku.
Streszczenia prac obcych/Co nowego w neurologii dziecięcej?:
Nie powinny przekraczać 2 stron tzw. znormalizowanego maszynopisu. Podajemy pierwsze litery imion i nazwiska autorów, tytuł pracy w języku polskim (i obcym), tytuł czasopisma - oryginalny, rok, tom, numer oraz strony od-do. Recenzja książki nie powinna przekraczać 3 stron tzw. znormalizowanego maszynopisu; należy podać imię i nazwisko autora(ów), tytuł, wydawcę, rok wydania, liczbę stron.

Klauzule etyczne

Klauzula Guest Authorship i Ghostwriting

Redakcja "Neurologii Dziecięcej" stosuje się do światowych zasad rzetelności i uczciwości naukowej, co oznacza, że każdy przypadek nieujawnienia rzeczywistych autorów lub znaczących współautorów będzie podawany do wiadomości publicznej na stronach internetowych czasopisma.
Podobnie, stosując się do powyższych zasad, zaznaczmy, iż każdy przypadek dopisania do listy autorów, osób których udział w powstaniu pracy był żaden lub znikomy będzie podawany do publicznej wiadomości na stronach internetowych czasopisma. Znikomy udział to np. tylko udostępnienie wyników badań diagnostycznych, ich opisów, konsultacje wyników itp. Redakcja zastrzega sobie prawo do żądania pisemnego oświadczenia pierwszego autora co do rzeczywistego, określonego w % wkładu poszczególnych autorów w tekst publikacji.

Przejrzystość finansowa

Redakcja "Neurologii Dziecięcej" stosuje się do światowych zasad rzetelności i uczciwości naukowej, co oznacza że jeśli praca była w części lub całości finansowana ze Ľródeł zewnętrznych i autor jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia, zawierającego wykaz podmiotów finansujących wraz z deklaracją o barku zależności finansowej i wywieraniu bądĽ próbach wywierania wpływu na wynik badań.


Wszystkie prace są oceniane przez niezależnych recenzentów z zachowaniem wzajemnej anonimowości autorów pracy i recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek stylistycznych i mianownictwa oraz dokonywania koniecznych skrótów bez uzgodnienia z autorem.

Redakcja zastrzega sobie również prawo do odrzucenia pracy bez zasięgania opinii recenzentów, jeżeli w opinii zespołu redakcyjnego wartość merytoryczna lub forma pracy nie spełniają minimalnych wymagań lub, jeżeli temat pracy nie odpowiada profilowi czasopisma.

Każda osoba wymieniona jako autor pracy ponosi odpowiedzialność za rzetelność i kompletność danych przedstawionych w publikacji. Jeżeli praca ma więcej niż czterech autorów, należy wkład każdego z nich w powstanie pracy opisać w liście przewodnim.

Układ prac przedstawiających wyniki badań klinicznych dotyczących leków i procedur medycznych powinien spełniać zalecenia opublikowane uprzednio przez grupę CONSORT (Moher D. i wsp. Ann Intern Med 2001,134: 657-662). Od autorów pracy oczekuje się wówczas wyczerpującego opisu sposobów finansowania badania i roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu.

Metaanalizy obserwacyjnych badań epidemiologicznych należy przygotowywać na podstawie zaleceń grupy MOOSE (Stroup D.F. i wsp. JAMA 2000; 283: 2008-2012). Zalecenia grupy QUOROM powinny być wykorzystane przy przygotowaniu metaanalizy badań z randomizacją (Moher D. i wsp. Lancet 1999; 354: 1896-1900). Wskazówki dotyczące przygotowania prac na temat dokładności testów diagnostycznych zawarto w standardzie STARD (Bossuyt P.M. i wsp. Clin Chem 2003; 49: 7-18).

Przyjęcie pracy do druku oznacza przejęcie praw autorskich przez Redakcję.

W razie niezakwalifikowania pracy do druku Redakcja nie zwraca autorowi nadesłanych materiałów.

Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty autorskiej w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania tzw. szczotki drukarskiej.

Właściciel pisma, czyli Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych, nabywa na zasadzie wyłączności prawa autorskie do wydrukowanych prac. Bez zgody Wydawcy dopuszcza się drukowanie streszczeń.


Adres Redakcji:
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań. Tel. +48 61 869 12 55, fax +48 61 869 15 53. Preferowany jest kontakt pocztą elektroniczną: neurdziecump.edu.pl

 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych