Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Wybrane aspekty epidemiologiczne mózgowego porażenia dziecięcego w populacji dzieci i młodzieży z terenu zachodnio-południowej Polski


Selected epidemiologic aspects of cerebral palsy in the population of children and adolescents in west-east Poland


Neurol Dziec 2003; 12, 24: 13-22STRESZCZENIE
Cel: W pracy przedstawiono i omówiono wybrane wyniki badań, których celem była ocena podstawowych wskaźników epidemiologicznych oraz najczęstszych przyczyn i czynników ryzyka u dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd). Materiał: Badania przeprowadzono w populacji mpd, do 19 roku życia zamieszkujących teren dawnego województwa zielonogórskiego, urodzonych w latach 1981-1998. Spośród 189,393 dzieci zamieszkujących na wymienionym obszarze wyselekcjonowano grupę 445 osób z omawianym zespołem chorobowym. Wyniki: Średni współczynnik rozpowszechnienia mpd w badanym regionie wyniósł 2,35/1000 żywych urodzeń. Stwierdzono znamienną statystycznie (p < 0,05) przewagę mpd wśród chłopców (245:200). Wyłonioną grupę poddano wieloaspektowej ocenie pod kątem występowania czynników ryzyka. Było w niej 182 dzieci (40,9%) z obustronnym porażeniem połowiczym, 135 (30,3%) z kurczowym obustronnym porażeniem, 89 (20,0%) z porażeniem kurczowym połowiczym, 23 (5,2%) z postacią mieszaną, 7 (1,6%) z dyskinetyczną oraz 9 (2%) z ataktyczną. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wysoce istotnymi czynnikami ryzyka powstania mpd (p < 0,0001) były: niska urodzeniowa masa ciała, punktacja Apgar poniżej 5 punktów w pierwszej minucie po porodzie, zagrożenie porodem przedwczesnym, krwawienie z dróg rodnych w czasie ciąży, przedłużona wentylacja mechaniczna oraz ciąża mnoga. Do znamiennych statystycznie czynników (p < 0,001) należy zaliczyć też nieprawidłowości w przebiegu poprzednich ciąż oraz przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego. Istotnymi statystycznie czynnikami ryzyka były również wiek matki powyżej 35 roku życia oraz nieprawidłowe ułożenie płodu.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, epidemiologia, czynniki ryzyka


ABSTRACT
Aim: The paper presented and discussed selected results of research which aimed at evaluating the basic epidemiologic indices and the most frequent causes and risk factors in children and adolescents with cerebral palsy (cp). Material: The research was carried out among the population aged under 19 years inhabiting the region of the former zielonogórskie voivodship born 1981-1998. From among 189.393 children and adolescents inhabiting this area 445 subjects with the abovementioned syndrome were selected. Results: The average prevalence rate of cp in the region under research was 2.35/1000 of live births. Statistically significant prevalence of cp (p < 0.05) was found among boys (245:200). The selected group was subject to the multi-aspect assessment of risk factors incidence. The group included 182 children (40.9%) with spastic tetraplegia, 135 children (30.3%) with diplegia, 89 (20.0%) with hemiplegia, 23 (5.2%) with mixed types cp, 7 (1.6%) with diskinetic form cp and 9 children (2%) with ataxic form cp. The research proved the following highly significant cp risk factors (p < 0.0001): low birth weight, Apgar score below 5 points in the first minute after labour, preterm labour threat, bleeding during pregnancy, prolonged artificial ventilation and multiple pregnancy. Also anomalies in the course of earlier pregnancies as well as preterm rupture of the amniotic sac should be included in the group of statistically significant factors (p < 0.01), other statiscially significant risk factors were mother’s age over 35 years and abnormal position of the fetus.

Key words: cerebral palsy, epidemiology, risk factors


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Mieszczanek T

PubMed
Artykuły aut.:Mieszczanek T


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych