Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Nieinwazyjne leczenie mnogich ropni mózgu w przebiegu noworodkowego zapalenia opon mózgowordzeniowych o etiologii Proteus mirabilis - opis przypadku


A noninvasive treatment of multiple brain abscesses in the course of neonatal cerebrospinal meningitis with Proteus mirabilis as etiological agent - a case study
1Zakład Propedeutyki Pediatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. B. Kulik-Rechberger

22Klinika Patologii Noworodków, Niemowląt i Kardiologii DSK w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. W. Furmaga-Jabłońska


Neurol Dziec 2007; 16, 31: 51-54
Pełen tekst artykułu PDF Nieinwazyjne leczenie mnogich ropni mózgu
w przebiegu noworodkowego zapalenia opon mózgowordzSTRESZCZENIE
Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w okresie noworodkowym stanowi nadal poważny problem kliniczny. Wciąż utrzymuje się wysoka śmiertelność i ryzyko powikłań, między innymi pod postacią ropni mózgu. W pracy przedstawiono przypadek noworodka płci żeńskiej, urodzonego o czasie, który w 15 dobie życia został przyjęty do Kliniki Patologii Noworodków z powodu gorączki i drgawek ogniskowych. Na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych rozpoznano ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Proteus mirabilis. W wyniku zastosowanego leczenia uzyskano poprawę stanu ogólnego dziecka, ustępowanie laboratoryjnych wykładników infekcji oraz zmian zapalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym. W 15 dobie leczenia stan dziewczynki pogorszył się, zagorączkowała do 39°C, zaczęła układać się odgięciowo. Wykonane badania obrazowe mózgu (USG przezciemiączkowe, tomografia komputerowa) ujawniły w obu półkulach mózgu mnogie ropnie o bardzo cienkiej torebce, które w danym momencie nie kwalifikowały się do leczenia chirurgicznego. Kontynuowano leczenie zachowawcze, uzyskując regresję zmian w badaniach obrazowych mózgu oraz całkowitą normalizację płynu mózgowo-rdzeniowego. Dziewczynkę wypisano do domu po niespełna 9-tygodniowym leczeniu w stanie ogólnym dobrym, bez cech ogniskowego uszkodzenia oun w badaniu neurologicznym. Wnioski: Z obserwacji autorów wynika, że zastosowanie przedłużonej antybiotykoterapii w początkowej fazie tworzenia się ropni, kiedy torebka łącznotkankowa jest cienka, daje szansę na całkowitą ich regresję bez leczenia chirurgicznego.

Słowa kluczowe: noworodkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropień mózgu, Proteus mirabilis


ABSTRACT
Neonatal cerebrospinal meningitis continues to pose a major clinical problem. An elevated mortality rate coupled with a high risk of ensuing complications, such as brain abscesses, remains still high. The reviewed case pertains to a female neonate born spontaneously, at full term in a good condition. From the 15th day of life the newborn was hospitalized due to an elevated fever and leftsided partial convulsions. On the basis of clinical imaging, biochemical blood serum infection indices and the analysis of cerebrospinal fluid revealed suppurative cerebrospinal meningitis induced by Proteus mirabilis. In result of the instituted treatment (Cephotaxime, Biodacin, and Meronem) the infant’s general state markedly improved, laboratory indexes of infection and inflammatory lesions in cerebrospinal fluid subsided. On the 15th day the female infant’s condition significantly deteriorated, she developed a fever and frequently exhibited tilting positions. The analysis of brain imaging (CT and ultrasound scan) detected multiple abscesses on both brain hemispheres thinly encapsulated which at the time did not qualify for surgical treatment. Consequently conservative treatment was continued (Paraxin, Fortum, Carbenicillina) administering doses specific for oun infection, leading to involution of the lesions discerned by brain imaging analysis as well as to an ultimate total recovery of cerebrospinal fluid. The patient was discharged after a treatment of less than 9 weeks in an overall good condition with no signs of oun focal lesion in neurological examination. Conclusions: Our observation proves that the prolonged institution of antibiotic therapy in the initial stage of abscess development, when the capsule still remains thin, yields good chances for a complete recovery without operative management.

Key words: neonatal meningitis, brain abscess, Proteus mirabilis


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Billewicz-Kraczkowska A
Artykuły aut.:Kulik-Rechberger B
Artykuły aut.:Furmaga-Jabłońska W

PubMed
Artykuły aut.:Billewicz-Kraczkowska A
Artykuły aut.:Kulik-Rechberger B
Artykuły aut.:Furmaga-Jabłońska W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych