Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Badania elektroencefalografi czne i metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego mózgu w wyjaśnieniu patogenezy dysleksji rozwojowej


Elektroencephalography and brain functional resonance studies in the explanation of pathogenesis in developmental dyslexia
*Klinika Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Wendorff

** Zakład Radiologii – Diagnostyki Obrazowej Instytutu Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk


Neurol Dziec 2004; 13, 26: 43-52STRESZCZENIE
Dysleksja rozwojowa jest genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem językowym charakteryzującym się trudnościami w dekodowaniu słów, co odzwierciedla niewystarczające zdolności głównie przetwarzania fonologicznego. Dotyczy ona 5–17,5% populacji. Autorzy przedstawiają dowody z funkcjonalnych badań mózgu: elektroencefalografi i i badania metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego (cRM) na organiczną patogenezę zaburzenia. Według fonologicznego modelu dysleksji zaburzenia wynikają z niedoborów w słuchowym różnicowaniu identyfi kacji fonemów; inny kierunek upatruje istotę dysleksji w subtelnych niedoborach w układzie wzrokowym. Nowoczesne techniki badania EEG (analiza spektralna, ilościowa, badania za pomocą bodźców wywołanych w czasie prób językowych) wskazują na mniejszą aktywność czynności EEG w czasie prób fonologicznych i mniej aktywne połączenia między półkulami (zespół czynnościowego rozłączenia). Autorzy podają przykłady częstego współwystępowania dysleksji i niektórych idiopatycznych zespołów padaczkowych, a także u zdrowego potomstwa matek chorych na padaczkę. Badania za pomocą czynnościowego rezonansu magnetycznego wskazują na obustronny mechanizm mózgowy w czasie zadań czytania wyrazów u osób z dysleksją (w obu okolicach czołowych, a także lewej okolicy skroniowej i prawej okolicy skroniowo-ciemieniowej). U osób bez zaburzeń czytania dochodzi w cRM do aktywacji lewej okolicy skroniowej i lewej okolicy skroniowo-ciemieniowej. Najnowsze badania cRM wskazują także na udział móżdżku w mechanizmie prowadzącym do dysleksji. Szybko rozwijające się nowoczesne techniki badania EEG i cRM wnoszą nowe dane do patogenezy dysleksji.

Słowa kluczowe: dysleksja rozwojowa, EEG, cRM


ABSTRACT
Developmental dyslexia is a genetically based language disorder characterized with diffi culty in decoding single words which mirrors insuffi cient phonological ability. Estimates of prevalence range from 5 to 17.5% population. Authors present evidence from funcional brain examinations: electroencephalography (EEG) and functional magnetic resonance (fMRI) of the brain on organic pathogenesis of the disorders. Acc. to the phonological model of dyslexia the disorders are the consequence of the defi cit in acustic differentation and identifi cation of the phonems; another pathogenetic direction fi nds the principle of dyslexia in subtle defi cit in the visual system. Modern EEG technics (spectral analysis, quantitative analysis, far-fi eld EEG potential evoked during language tests) point to lesser extent of EEG activity during reading test in some region than control and less active interhemispheric sharing (functional hemispheric disconnection syndrome). Authors give the examples of more frequent comorbidity of dyslexia in some idiopathic epileptic syndrome and in healthy children of epileptic mothers. fMRI examinations show bihemispheric involvement mechanism during verbal reading test in persons with dyslexia (frontal, temporal, parietal). In persons without dyslexia during fMRI and reading, the left temporal and left temporal-parietal region was activated. Up to date literature shows also the role of cerebellum in the mechanism of dyslexia. Rapidly developing modern EEG technics and fMRI give the new insight into pathogenesis of dyslexia.

Key words: developmental dyslexia, EEG, fMRI


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Wendorff J
Artykuły aut.:Wiśniewska B
Artykuły aut.:Góraj B
Artykuły aut.:Salagierska-Barwińska A

PubMed
Artykuły aut.:Wendorff J
Artykuły aut.:Wiśniewska B
Artykuły aut.:Góraj B
Artykuły aut.:Salagierska-Barwińska A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych