Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Urazy głowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – ich przyczyny, diagnostyka i uwarunkowania społeczne


Head traumas in preschool and school children – their reasons, diagnostics and social conditions
Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Neurol Dziec 2004; 13, 26: 37-42STRESZCZENIE
Cel. Wyłonienie najczęstszych przyczyn urazów głowy, czynników ryzyka wystąpienia zmian w TK oraz uwarunkowań społecznych. Materiał i metoda. Cała badana grupa składała się z 356 dzieci (w tym 225 chłopców i 131 dziewczynek) hospitalizowanych z powodu urazu głowy w naszej klinice. W zależności od charakterystycznego dla wieku zachowania wydzielono 4 podgrupy. W analizie uwzględniono: przyczynę urazu, dolegliwości zgłaszane po urazie, badanie neurologiczne, TK oraz niektóre czynniki społeczno-ekonomiczne (wielodzietność, aktywność zawodowa rodziców). Uzyskane dane poddano analizie metodą regresji logistycznej. Wyniki. W większości przypadków odnotowywano urazy lekkie (GCS > 13). Najczęstszą przyczyną u młodszych dzieci był upadek (36–55%), powyżej 14 roku życia do urazu dochodziło głównie w wyniku pobicia (28,6%). Główne objawy zgłaszane po urazie to: bóle głowy, utrata przytomności oraz nudności i wymioty. U prawie połowy dzieci (42–45%) poniżej 7 roku życia stwierdzano w badaniu TK zmiany pourazowe. Analiza logistyczna wykazała istotny związek pomiędzy utratą przytomności a obecnością patologii w TK (OR 1,59). Jest charakterystyczne, że jedna trzecia dzieci pochodziła z rodzin wielodzietnych, w których rodzice byli bezrobotni. Wnioski. Przyczyna urazu zależna jest od wieku; w młodszych grupach wiekowych są to upadki, a powyżej 14 roku życia przeważają pobicia. Chłopcy są bardziej narażeni niż dziewczynki. Ze względu na względnie dużą częstość występowania patologii w obrazie TK badanie to u dzieci w wieku 3–5 lat powinno być częściej zlecane niż w innych grupach wiekowych. Szukanie korelacji między występowaniem urazów a ich przyczyną czy statusem socjoekonomicznym rodziny jest trudne i wymaga szeroko zakrojonych badań populacyjnych.

Słowa kluczowe: urazy głowy, dzieci, młodzież, przyczyny, diagnostyka, uwarunkowania społeczne


ABSTRACT
The aim. State risk factors of children’s head injury, existence of clinical risk factors of CT abnormalities and social conditions. Material and method. Analyzed group consists of 356 children aged from 3 to 18 years, who were hospitalized in our department after head injuries. Based on characteristic of age behaviour the whole group was divided into four smaller subgroups. We analysed the cause of injury, postcontusion symptoms, neurological examination, CT and selected socioeconomic conditions as the number of siblings in household and parental employment status. Result. Most of the analyzed population suffered from minor head injury (GCS > 13). Principal reason of injuries in younger children were falls (36–55%). Above 14 years fi ght related injuries were most frequently stated (28.6%). Main clinical symptoms were: headache, nausea, vomiting and loss of consciousness. In almost half of children (42–45%) under 7 years CT showed abnormalities. Logistic regression analysis proved a signifi cant relation between the loss of consciousness and the presence of abnormality in CT scans (OR 1.59). Itis very characteristic that one third of the children derived from crowded family with unemployed parents. Conclusions. The main reason of head trauma depends on the age: in the youngest there are falls, above 14 years – fi ght related injuries. Boys are more exposed than girls. CT pathologies are more probable in the youngest and that is why one should recommend examinations in 3–5-year olds more often than in other age groups. Generally, looking for correlations between head traumas, their causes and socioeconomic status is very diffi cult and requires a large population-based study.

Key words: head traumas, children, teenagers, reasons, diagnostics, social conditions


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Marszał E
Artykuły aut.:Emich-Widera E
Artykuły aut.:Szczygieł A
Artykuły aut.:Garbacz M

PubMed
Artykuły aut.:Marszał E
Artykuły aut.:Emich-Widera E
Artykuły aut.:Szczygieł A
Artykuły aut.:Garbacz M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych