Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Trening siłowy kończyn górnych jako forma rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym: systematyczny przegląd piśmiennictwa


Strength training of upper limbs as a form of rehabilitation in children and adolescents with cerebral palsy: a systematic literature review
*Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM, Szkoła Doktorska Warszawski Uniwersytet Medyczny
** Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
*** Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.478
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 26-39
Pełen tekst artykułu PDF Trening siłowy kończyn górnych jako forma rehabilitacji dzieci i młodzieży
z mózgowym porSTRESZCZENIE
Wstęp: Osłabienie siły mięśniowej jest jednym z kluczowych objawów ograniczających motorykę u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Przeprowadzony przegląd piśmiennictwa skupia się na efektach treningu siłowego (TS) kończyn górnych u dzieci z MPD. Materiał i Metody: Przegląd piśmiennictwa przeprowadzono zgodnie z wytycznymi PRISMA Statement. W celu weryfikacji skuteczności TS przeszukano wybrane medyczne bazy danych używając słów kluczowych: mózgowe porażenie dziecięce, trening siłowy, kończyna górna. Badania podzielono na dwie kategorie, te w których występuje sam trening siłowy oraz te, w których trening siłowy jest połączony z inną interwencją terapeutyczną. Wyniki: Znaleziono 19 publikacji, z których do końcowej analizy włączono 9 prac: 4 badania randomizowane, 1 badanie inne niż randomizowane i 4 analizy przypadku. Wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia na poziomach: struktury i funkcji, aktywności oraz partycypacji. W analizowanych badaniach wykorzystywano: TS jako samodzielną interwencję, TS wraz z elektrostymulacją oraz TS w połączeniu z iniekcjami toksyny botulinowej. Wnioski: Na podstawie przeanalizowanych badań nie można określić precyzyjnych wytycznych TS kończyn górnych w grupie dzieci z MPD z powodu zbyt dużej różnorodności badań w zakresie typu treningu, jego intensywności i czasu trwania. Istnieje konieczność ustalenia charakterystyki pacjentów z MPD i protokołu treningowego, które pozwolą na osiągnięcie maksymalnych korzyści płynących z tego rodzaju treningu na płaszczyźnie aktywności i partycypacji w życiu codziennym.

Słowa kluczowe: porażenie dziecięce; trening siłowy; kończyna górna


ABSTRACT
Introduction. Muscle strength weakness is the main symptom limiting motor skills in patients with cerebral palsy (CP). This literature review focuses on the effects of upper limb strength training (ST) in children with CP. Materials and methods. The literature review was conducted in accordance with PRISMA Statement guidelines. To verify the effectiveness of ST, medical databases were screened using keywords: cerebral palsy, strength training, resistance training, upper limb, upper extremity. Studies were divided into two categories involving strength training alone and strength training in combination with another therapeutic intervention. Results. Nineteen publications were found, 9 of which were included in the final analysis: 4 randomised studies, 1 non-randomised study and 4 case studies. The results are presented in tabular form according to the International Classification of Functioning, Disability and Health at the activity and participation levels. The analyzed studies used: ST as a stand-alone intervention, ST along with electrostimulation and ST in combination with botulinum toxin injections. Conclusions. Based on the reviewed studies it is not possible to define precise upper limb ST guidelines in a group of children with CP due to heterogeneity in the studies regarding: training type, intensity and duration. There is a need to establish the specific characteristics of patients with CP and the training protocol. This would maximize the benefits of this type of training at the level of activity and participation in daily life of the International Classification of Functioning, Disability and Health.

Key words: cerebral palsy, strength training, resistance training, upper limb, upper extremity


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Graham H.K., Rosenbaum P., Nigel P., et al.: Cerebral palsy. Nat Rev Dis Primers. 2016; 2: 15082.
[2] 
Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2006; 49: 8-14.
[3] 
Aisen M.L., Kerkovich D., Mast J., et al.: Cerebral palsy: clinical care and neurological rehabilitation. Lancet Neurol 2011; 10: 844-852.
[4] 
Badawi N., Mcintyre S., Hunt R.W.: Perinatal care with a view to preventing cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2021; 63: 156-161.
[5] 
Scrutton D., Damiano D.L., Mayston M.: Management of the motor disorders of children with cerebral palsy. Cambridge University Press; 2nd edition. Cambridge 2004: 191.
[6] 
Koman L.A., Smith B.P., Shilt J.S.: Cerebral palsy. Lancet 2004; 363: 1619-1631.
[7] 
Arner M., Eliasson A.C., Nicklasson S., et al.: Hand function in cerebral palsy. Report of 367 children in a population-based longitudinal health care program. J Hand Surg 2008; 33: 1337-1347.
[8] 
Himmelmann K., Beckung E., Hagberg G., et al.: Gross and fine motor function and accompanying impairments in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2006; 48: 417-423.
[9] 
Elvrum A.K.G., Brændvik S.M., Sæther R., et al.: Effectiveness of resistance training in combination with botulinum toxin-A on hand and arm use in children with cerebral palsy: a pre-post intervention study. BMC Pediatr 2012; 12: 91.
[10] 
Braendvik S.M., Elvrum A.K., Vereijken B., et al.: Relationship between neuromuscular body functions and upper extremity activity in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2010; 52: e29-e34.
[11] 
Lissauer T., Carroll W., Redakcja wydania polskiego Milanowski A.: Pediatria; Edra Urban & Partner, Wrocław 2019; 5: 54-57.
[12] 
Sanger T.D., Chen D., Delgado M.R., et al. Definition and classification of negative motor signs in childhood. Pediatrics 2006; 118: 2159-2167.
[13] 
Ross S.A., Engsberg J.R.: Relationships Between Spasticity, Strength, Gait, and the GMFM-66 in Persons With Spastic Diplegia Cerebral Palsy. Arch Phys Med Rehabil 2007; 88: 1114-1120.
[14] 
Chang J.J., Wu T.I., Wu W.L., et al.: Kinematical measure for spastic reaching in children with cerebral palsy. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2005; 20: 381-388.
[15] 
Lee D.R., You J.H., Lee N.G., et al.: Comprehensive Hand Repetitive Intensive Strengthening Training (CHRIST)-induced morphological changes in muscle size and associated motor improvement in a child with cerebral palsy: an experimenter-blind study. NeuroRehabilitation 2009; 24: 109-117.
[16] 
Buccino G., Arisi D., Gough P., et al.: Improving upper limb motor functions through action observation treatment: a pilot study in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2012; 54: 822-828.
[17] 
Buccino G., Molinaro A., Ambrosi C., et al: Action Observation Treatment Improves Upper Limb Motor Functions in Children with Cerebral Palsy: A Combined Clinical and Brain Imaging Study. Neural Plast 2018; 2018: 4843985.
[18] 
Sgandurra G., Ferrari A., Cossu G., et al.: Randomized trial of observation and execution of upper extremity actions versus action alone in children with unilateral cerebral palsy. Neurorehabil Neural Repair 2013; 27: 808-815.
[19] 
Inguaggiato E., Sgandurra G., Perazza S., et al.: Brain reorganization following intervention in children with congenital hemiplegia: a systematic review. Neural Plast 2013; 2013: 356275.
[20] 
Gordon A.M., Hung Y.C., Brandao M., et al.: Bimanual Training and Constraint-Induced Movement Therapy in Children With Hemiplegic Cerebral Palsy: A Randomized Trial. Neurorehabil Neural Repair 2011; 25: 692-702.
[21] 
Hoare B.J., Wallen M.A., Thorley M.N., et al.: Constraint-induced movement therapy in children with unilateral cerebral palsy. Cochrane Database Syst Rev 2019; 4: CD004149.
[22] 
Sakzewski L., Ziviani J., Boyd R.N.: Efficacy of upper limb therapies for unilateral cerebral palsy: a meta-analysis. Pediatrics 2014; 133: e175- 204.
[23] 
Chen Y.P., Pope S., Tyler D., et al: Effectiveness of constraint-induced movement therapy on upper-extremity function in children with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Rehabil 2014; 28: 939-953.
[24] 
Das S., Ganesh G.: Evidence-based approach to physical therapy in cerebral palsy. Indian J Orthop 2019; 53: 20-34.
[25] 
Jamali A.R., Amini M.: The effects of constraint induced movement therapy on functions of children with cerebral palsy. Iran J Child Neurol 2018; 12: 16-27.
[26] 
Fonseca P.R.J., Filoni E., Melo Setter C., et al.: Constraint-induced movement therapy of upper limb of children with cerebral palsy in clinical practice: systematic review of the literature. Fisioterapia e Pesquisa 2017; 24: 334-346.
[27] 
Ferre C.L., Brandao M., Surana B., et al.: Caregiver-directed home- based intensive bimanual training in young children with unilateral spastic cerebral palsy: a randomized trial. Dev Med Child Neurol 2017; 59: 497-504.
[28] 
Brandao M.B., Mancini M.C., Ferre C.L., et al.: Does dosage matter? A pilot study of hand-arm bimanual intensive training (HABIT) dose and dosing schedule in children with unilateral cerebral palsy. Phys Occup Ther Pediatric 2018; 38: 227-242.
[29] 
Friel K.M., Kuo H-C., Fuller J., et al. Skilled bimanual training drives motor cortex plasticity in children with unilateral cerebral palsy. Neurorehabil Neural Repair 2016; 30: 834-844.
[30] 
Toovey R., Bernie C., Harvey A.R., et at. Task specific gross motor skills training for ambulant school-aged children with cerebral palsy: a systematic review. BMJ Paediatrics Open 2017; 1: e000078.
[31] 
Novak I., Berry J.: Home program intervention effectiveness evidence. Phys Occup Ther Pediatric 2014; 34: 384-389.
[32] 
Booth A.T.C., Buizer A.I., Meyns P., et al. The efficacy of functional gait training in children and young adults with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. Dev Med Child Neurol 2018; 60: 866-883.
[33] 
Moreau N.G., Bodkin A.W., Bjornson K., et al.: Effectiveness of rehabilitation interventions to improve gait speed in children with cerebral palsy: systematic review and meta-analysis. Phys Ther 2016; 96: 1938-1954.
[34] 
Gąsior J., Pawłowski M., Jeleń P., et al. Trening na bieżni w rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym: przegląd piśmiennictwa. Polish Journal of Rehabilitation Research 2014; 7: 39-49.
[35] 
McNee A.E., Gough M., Morrissey M.C., et al.: Increases in muscle volume after plantar flexor strength training in children with spastic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 429-435.
[36] 
Park E.Y., Kim W.H.: Meta-analysis of the effect of strengthening interventions in individuals with cerebral palsy. Res Dev Disabil 2013; 35: 239-249.
[37] 
Abbaskhanian A., Rashedi V., Delpak A., et al.: Rehabilitation interventions for children with cerebral palsy: a systematic review. J Pediatric Rev 2015; 1-8.
[38] 
Gąsior J., Pawłowski M., Bonikowski M., et al.: Trening siłowy w rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym: przegląd piśmiennictwa. Neurologia Dziecięca 2013; 22: 33-50.
[39] 
Novak I., McIntyre S., Morgan C., et al.: A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. Dev Med Child Neurol 2013; 55: 885-910.
[40] 
Novak I., Morgan C., Fahey M., et al.: State of the Evidence Traffic Lights 2019: Systematic Review of Interventions for Preventing and Treating Children with Cerebral Palsy. Curr Neurol Neurosci Rep 2020; 20: 3
[41] 
Kleim J.A., Jones T.A.: Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain damage. J Speech, Language, Hearing Res 2008; 51: 225-239.
[42] 
Dodd K.J., Taylor N.F., Damiano D.L.: A systematic review of the effectiveness of strength-training programs for people with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83: 1157-1163.
[43] 
Scholtes V.A., Dallmeijer A.J., Rameckers E.A., et al.: Lower limb strength training in children with cerebral palsy – a randomized controlled trial protocol for functional strength training based on progressive resistance exercise principles. BMC Pediatrics 2008; 8: 41-52.
[44] 
Faigenbaum, A. D., Kraemer, W. J., Blimkie C. J., et al.: Youth resistance training: Updated position statement paper from the national strength and conditioning association. J Strength Cond Res 2009; 23: 60-79.
[45] 
Faigenbaum A.D., Myer G.D.: Pediatric resistance training: Benefits, concerns, and program design considerations. Med Sci Sports Exerc 2010; 9: 161-168.
[46] 
Verschuren O., Ada, L., Maltais D. B., et al.: Muscle strengthening in children and adolescents with spastic cerebral palsy: Considerations for future resistance training protocols. Phys Ther 2011; 91: 1130-1139.
[47] 
Moreau N.G., Gannotti M.E.: Addressing muscle performance impairments in cerebral palsy: Implications for upper extremity resistance training. J Hand Ther 2015; 28: 91-99.
[48] 
Liberati A., Douglas G., Tetzlaff J., et al.: The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: Explanation and elaboration. BMJ 2009; 339: b2700.
[49] 
Anttila H., Autti-Rämö I., Suoranta J., et.al.: Effectiveness of physical therapy interventions for children with cerebral palsy: A systematic review. BMC Pediatr 2008; 8.
[50] 
Rameckers E.A., Janssen-Potten Y.J.M., Essers I.M.M., et al.: Efficacy of upper limb strengthening in children with Cerebral Palsy: A critical review. Res Dev Disabil 2015; 36: 87-101.
[51] 
Dagenais L.M., Lahay E.R., Stueck K.A., et al.: Effects of electrical stimulation, exercise training and motor skills training on strength of children with meningomyelocele: A systematic review. Phys Occup Ther Pediatr. 2009; 29: 445-463.
[52] 
Hernández H.A., Khan A., Fay L., et al.: Force resistance training in hand grasp and arm therapy: Feasibility of a low-cost video game controller. Games Health J 2018; 7: 277-287.
[53] 
Mailleux L., Feys H.: Upper limb strength training and somatosensory stimulation: optimizing self-care independence for children with unilateral cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2019; 61: 998.
[54] 
Washabaugh E.P., Guo J., Chang C.K., et al.: A Portable Passive Rehabilitation Robot for Upper-Extremity Functional Resistance Training. IEEE Trans Biomed Eng 2019; 66: 496-508.
[55] 
Hutzler Y., Rodríguez B.L., Laiz N.M., et al.: The effects of an exercise training program on hand and wrist strength, and function, and activities of daily living, in adults with severe Cerebral Palsy. Res Dev Disabil 2013; 34: 4343-4354.
[56] 
Kent R.M..: Cerebral palsy. Handb Clin Neurol 2013; 110: 443-459.
[57] 
McCubbin J.A., Shasby G.B.: Effects of isokinetic exercise on adolescents with cerebral palsy. Adapt Phys Act Q 1985; 2: 56-64.
[58] 
Kassee C., Hunt C., Holmes M.W.R., et al.: Home-based Nintendo Wii training to improve upper-limb function in children ages 7 to 12 with spastic hemiplegic cerebral palsy. J Pediatr Rehabil Med 2017; 10: 145-154.
[59] 
Lee J.A., You J.H., Kim D.A., et al.: Effects of functional movement strength training on strength, muscle size, kinematics, and motor function in cerebral palsy: A 3-month follow-up. Neuro Rehabilitation 2013; 32: 287-295.
[60] 
Lee D.R., Kim Y.H., Kim D.A., et al.: Innovative strength training-induced neuroplasticity and increased muscle size and strength in children with spastic cerebral palsy: an experimenter-blind case study-three-month follow-up. Neuro Rehabilitation 2014; 35: 131-136.
[61] 
Reid S., Hamer P., Alderson J., Lloyd D.: Neuromuscular adaptations to eccentric strength training in children and adolescents with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 358-363.
[62] 
Kim D.A., Lee J.A., Hwang P.W., et al.: The effect of Comprehensive Hand Repetitive Intensive Strength Training (CHRIST) using motion analysis in children with cerebral palsy. Ann Rehabil Med 2012; 36: 39-46.
[63] 
Rameckers E.A., Speth L.A., Duysens J., et al.: Botulinum toxin-a in children with congenital spastic hemiplegia does not improve upper extremity motor-related function over rehabilitation alone: a randomized controlled trial. Neurorehabil Neural Repair 2009; 23: 218-225.
[64] 
Lee D.R., You J.H., Lee N.G., et al.: Comprehensive Hand Repetitive Intensive Strengthening Training (CHRIST)-induced morphological changes in muscle size and associated motor improvement in a child with cerebral palsy: an experimenter-blind study. NeuroRehabilitation 2009; 24: 109-117.
[65] 
Vaz D.V., Mancini M.C., da Fonseca S.T., et al.: Effects of strength training aided by electrical stimulation on wrist muscle characteristics and hand function of children with hemiplegic cerebral palsy. Phys Occup Ther Pediatr 2008; 28: 309-325.
[66] 
Borg K., Stibrant S.K.: Evidence-based medicine in physical and rehabilitation medicine: Is the evidence-based rehabilitation? J Rehabil Med 2008; 40: 689-690.
[67] 
Scianni A., Butler J.M., Ada L.: Muscle strengthening is not effective in children and adolescents with cerebral palsy: A systematic review. Aust J Physiother 2009; 55: 81-87.
[68] 
Klingels K., Feys H., Molenaers G., et al.: Randomized trial of modified constraint-induced movement therapy with and without an intensive therapy program in children with unilateral cerebral palsy. Neurorehabil Neural Repair 2013; 27: 799-807.
[69] 
Smits-Engelsman B.C., Rameckers E.A., Duysens J.: Late developmental deficits in force control in children with hemiplegia. Neuroreport 2004; 15: 1931-1935.
[70] 
Smits-Engelsman B.C., Rameckers E.A., Duysens, J.: Muscle force generation and force control of finger movements in children with spastic hemiplegia during isometric tasks. Dev Med Child Neurol 2005; 47: 337-342.
[71] 
Williams S.A., Elliott C., Valentine J., et al. Combining strength training and botulinum neurotoxin intervention in children with cerebral palsy: the impact on muscle morphology and strength. Disabil Rehabil 2013; 35: 596-605.
[72] 
Vaz D.V., Cotta Mancini M., Fonseca S.T., et al.: Muscle stiffness and strength and their relation to hand function in children with hemiplegic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2006; 48: 728-733.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Walecka I
Artykuły aut.:Ambroziewicz M
Artykuły aut.:Gąsior JS

PubMed
Artykuły aut.:Walecka I
Artykuły aut.:Ambroziewicz M
Artykuły aut.:Gąsior JS


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych