Vol. 29/2020 Nr 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Padaczka u pacjenta z mnogimi naczyniakami jamistymi - opis przypadku


The Case of epilepsy in a patient withmultiple cavernous hemangiomas
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Ludwika Zamenhoffa Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.477
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 103-105
Pełen tekst artykułu PDF Padaczka u pacjenta z mnogimi naczyniakami jamistymi - opis przypadkuSTRESZCZENIE
Naczyniaki jamiste(CM) to łagodne zmiany o typie hamartoma. Rozpowszechnienie ich w populacji ogólnej waha się 0,4-0,8% i stanowi ok. 15% wszystkich wad naczyniowych. W częstości występowania szacuje się, że są drugie w kolejności po rozwojowych malformacjach żylnych. Większość ma charakter zmian pojedynczych. W badaniu tomografii komputerowej (CT) zmiany często mogą być nie widoczne, szczególnie gdy towarzyszą im świeże krwawienia. W badaniu rezonansu magnetycznego (MRI) obraz zmian nie jest charakterystyczny z powodu występowania produktów rozpadu hemosyderyny. Naczyniaki jamiste(CM) charakteryzują się dużą zmiennością w czasie. Mogą szybko się powiększać, bądź zmniejszać, rzadko pozostają bez zmian. Badacze przypuszczają, że za szybki wzrost mogą odpowiadać mikrokrwawienia i rekanalizacje po powstaniu zakrzepów. Naczyniaki jamiste w 40% przypadków są objawowe i mogą powodować występowanie bólów głowy, drgawek oraz ubytków neurologicznych. W pracy przedstawiamy przypadek niespełna 6 letniego chłopca, który po raz pierwszy trafił do Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku z powodu wystąpienia w 16 miesiącu życia pierwszego w życiu napadu drgawkowego o ogniskowym początku z zaburzeniami świadomości. W trakcie 5 letniej obserwacji napady padaczkowe nie powtarzały się. Utrzymano leczenie kwasem walproinowym. Mnogość i/lub lokalizacja malformacji naczyń mózgowych często uniemożliwiają podjęcie skutecznego i bezpiecznego przyczynowego leczenia zabiegowego. Napady padaczkowe u dziecka z potwierdzoną malformacją naczyń mózgowych wymagają włączenia leczenia przeciwpadaczkowego mimo dyskusyjnego związku przyczynowego napadów z anomalią.

Słowa kluczowe: naczyniaki jamiste, malformacje naczyniowe, drgawki


ABSTRACT
Cavernous hemangiomas(CM) are benignlesionsofthe hamartoma type.Their prevalence in the general population ranges from 0.4-0.8% and accounts for 15% of all vascular defects. CM incidence is estimated to be second only to developmental venous malformations taking. Most of CM have the characteristic of single changes. On CT changes may often not be visible, especially when accompanied by fresh bleeding. On MRI the lesion picture is characteristic due to the presence of hemosiderin break down products. CM are characterized by high variability over time. They can either increase or decrease rapidly, and rarely remain the same. Researchers speculate that microbleeding and recanalization after clot formation may be responsible for the rapid growth. CM are symptomatic in 40% of cases and may cause headaches, convulsions and neurological deficits. We present a case of a nearly 6-year-old boy who was first admitted to the Department of Child Neurology and Rehabilitation UDSK in Bialystok at 16-month of age due to the occurrence of the first focal seizures with impaired awareness. During the 5-year follow-up, epileptic seizures did not repeat. Treatment with valproic acid was continued. The multiplicity and/or localization of cerebral vessels malformations often make it impossible to undertake effective and safe causal surgical treatment. Epileptic seizures in a child with confirmed cerebrovascular malformation require antiepileptic treatment despite the questionable causal relationship between seizures and the anomaly.

Key words: cavernous hemangiomas, vascular malformations, convulsions


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Batra S., Lin D., Recinos P., et al.: Cavernous malformations: natural history, diagnosis and treatment Nat. Rev. Neurol. 2009; 5: 659–670.
[2] 
Josephson C.B., Leach J.P., R Duncan R., et al.: Seizure Risk from cavernous or arteriovenous malformations, Neurology 2011; 76: 1548–1554.
[3] 
Felbor U., Sure U., Grimm T., et al.: Genetics of cere¬bral cavernous angioma. Zentralbl. Neurochir. 2006; 67: 110-116.
[4] 
Raychaudhuri R., H Huntington Batjer , A Awad I.: Intracranial cavernous angioma: a practical review of clinical and biological aspects, Surg Neurol 2005; 634:319-328.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Szyszko-Szwed A

PubMed
Artykuły aut.:Szyszko-Szwed A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych