Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

General Movement Assessment, czyli Ocena Globalnych Wzorców Ruchowych wg Prechtla - teoretyczny opis metody diagnostycznej dziecka ryzyka zaburzeń rozwojowych


General Movement Assessment - a theoretical description of a diagnostic approach to an at-risk infant
Ośrodek Wczesnej Interwencji Gdańsk, Klinika Neurologii Rozwojowej Gdański Uniwersytet Medyczny
* Klinika Neurologii Rozwojowej Gdański Uniwersytet Medyczny

https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.473
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 81-87
Pełen tekst artykułu PDF General Movement Assessment, czyli Ocena Globalnych Wzorców
Ruchowych wg Prechtla - teoretycznSTRESZCZENIE
Rozwój strukturalny ośrodkowego układu nerwowego przebiega w sposób najbardziej intensywny w pierwszych latach życia. Działanie niekorzystnych zmiennych tzw. czynników ryzyka zaburzeń rozwojowych, zwłaszcza w okresie ciąży, może doprowadzić do różnorodnych zaburzeń naturalnego procesu kształtowania się mapy neuronalnej. Istnieje wiele narzędzi, pozwalających na ocenę trajektorii rozwojowej niemowlęcia. Jednym z najbardziej skutecznych jest Metoda Prechtla, znana jako General Movement Assessment, która opiera się na analizie jakościowej motoryki spontanicznej dziecka- tzw. ruchów globalnych. Ruchy globalne (GMs) to złożona sekwencja motoryczna, obecna w obrębie kończyn górnych, dolnych, szyi i tułowia. Manifestuje się ze zmienną intensywnością, siłą oraz prędkością. Ma wyraźny początek, i stopniowo narasta, by w końcu zniknąć w pojedynczym cyklu. Charakter GMs, ze względu na obecność rotacji i różnokierunkowość, można określić, jako płynny, harmonijny, elegancki. GMs pojawiają się w motoryce dziecka między 9 a 12 tygodniem życia wieku post-menstrualnego (PMA) i utrzymują się w podobnej formie do 46- 49 tygodnia PMA. Niniejszy artykuł przybliża obraz General Movement Assessment w kontekście dziecka ryzyka zaburzeń rozwojowych. Podkreśla wiarygodność tego podejścia diagnostycznego i ukazuje jego znaczenia dla kontroli procesu usprawniania fizjoterapeutycznego.

Słowa kluczowe: Metoda Prechtla, General Movement Assessment, dziecko ryzyka, diagnostyka niemowlęcia, Mózgowe Porażenie Dziecięce.


ABSTRACT
Structural development of the Central Nervous System is most intensive during the first years of life. Influence of detrimental variables, known as „risk factors” especially during pregnancy, can lead to various complications of the natural neural map shaping. There are many tools available to assess an infant’s developmental trajectory. One of the most valuable is the Prechtl`s General Movement Assessment. The basis for this approach is build upon the qualitative analysis of the infant’s spontaneous motility, the so- called general movements. General Movements (GMs) are complex motor sequences present in upper and lower extremities, around neck and trunkmanifested with variable intensity, force and speed. They have a vivid starting point, then gradually increase in intensity to finally cease in a single cycle. The character of GMs is fluent, elegant and harmonious due to rotational component and changes in the directions of the movement. GMs can be observed in infants motor repertoire between 9 to 12 weeks of post- menstrual age (PMA) and last up to 46- 49 weeks of PMA. This article presents the overall picture of General Movement Assessment in the context of an at- risk child. It supports the validity of the method and reveals its significance as a control mean of a physiotherapeutic process.

Key words: Pechtl’s method, General Movement Assessment, at-risk child, infant diagnostics, cerebral palsy


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Hnatyszyn G.: Choroby ośrodkowego układu nerwowego. [w:] Szczapa J.[red.] Podstawy neonatologii. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2008; 251-282.
[2] 
Johnston MV.: Brain plasticity and its disorders.[w:] Swaiman`s Pediatric Neurology. Swaiman KF., Ashwal S., Ferriero DM., Schor N.[red]. Volum one, ELSEVIER Sauders,2012.
[3] 
Prechtl HF.: Qualitative changes of spontaneous movements in fetus and preterm infant are a marker of neurological dysfunction. Early Hum Dev. 1990 Sep 23:151-158.
[4] 
Prechtl HF.: General movement assessment as a method of developmental neurology: new paradigms and their consequences. The 1999 Ronnie MacKeith lecture. Dev Med Child Neurol. 2001; Dec 43: 836-842.
[5] 
Einspieler C., Prechtl, H.F.R., Bos et al.: : Prechtl’s Method on the Qualitative Assessment of General Movements in Preterm, Term and Young Infants. MacKeith Press: London, UK, 2004; pp. 1–104.
[6] 
Einspieler C., Bos A.F., Libertus et al.: The General Movement Assessment Helps Us to Identify Preterm Infants at Risk for Cognitive Dysfunction. Front Psychol. 2016 Mar 22; 7: 406. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00406.
[7] 
Katz P.: Evolution of central pattern generators and rhythmic behaviours. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2016. 371.
[8] 
Cioni G., Prechtl H.F.: Preterm and early postterm motor behaviour in low-risk premature infants. Early Hum Dev. 1990 Sep;23:159-919.
[9] 
Prechtl, H. F. R.: Spontaneous motor activity as a diagnostic tool: Functional assessment of the young nervous system. A scientific illustration of Prechtl’s Method. GM Trust, Graz, 1997.
[10] 
Einspieler C., Prechtl H.F.: Prechtl’s assessment of general movements: a diagnostic tool for the functional assessment of the young nervous system. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2005; 11: 61-67.
[11] 
Einspieler C., Peharz R., Marschik P.B.: Fidgety movements - tiny in appearance, but huge in impact. J Pediatr (Rio J). 2016 May-Jun; 92(3 Suppl 1): 64-70.
[12] 
Einspieler C., Marschik P. B., Prechtl, H. F.R.: Human motor behavior: Prenatal origin and early postnatal development. Journal of Psychology, 216(3), 147–153.
[13] 
Ferrari F., Frassoldati R., Berardi A. et al.: The ontogeny of fidgety movements from 4 to 20weeks post-term age in healthy full-term infants. Early Hum Dev. 2016 Dec;103:219-224.
[14] 
Dibiasi J., Einspieler C.: Can spontaneous movements be modulated by visual and acoustic stimulation in 3-month-old infants? Early Hum Dev. 2002 Jun; 68(1): 27-37.
[15] 
Dibiasi J., Einspieler C.: Load perturbation does not influence spontaneous movements in 3-month-old infants. Early Hum Dev. 2004 Apr; 77(1-2): 37-46. Address: 10.1016/j.earlhumdev.2004.01.004.
[16] 
Prechtl H.F., Einspieler C., Cioni G.et al. : An early marker for neurological deficits after perinatal brain lesions. Lancet. 1997 May 10; 349(9062): 1361-1363.
[17] 
Ferrari F., Cioni G., Einspieler C. et al.: Cramped synchronized general movements in preterm infants as an early marker for cerebral palsy. Arch Pediatr Adolesc Med. 2002 May;156(5): 460-467.
[18] 
Romeo D.M., Guzzetta A., Scoto M. et al.: Early neurologic assessment in preterm-infants: integration of traditional neurologic examination and observation of general movements. Eur J Paediatr Neurol. 2008 May; 12(3): 183-189.
[19] 
Burger M., Louw Q.A.: The predictive validity of general movements- -a systematic review. Eur J Paediatr Neurol. 2009 Sep; 13(5): 408-420.
[20] 
Einspieler C., Yang H., Bartl-Pokorny K.D.et al.: Are sporadic fidgety movements as clinically relevant as is their absence? Early Hum Dev. 2015 Apr;91(4): 247-252.
[21] 
Cioni G., Belmonti V., Einspieler Ch.: Early Diagnosis and prognosis in cerebral palsy. In: Shepherd R, ed. :Cerebral Palsy in Infancy. Oxford, England: Elsevier; 2014: 177-185.
[22] 
Fjørtoft T., Einspieler C., Adde L.et al.: Inter-observer reliability of the „Assessment of Motor Repertoire--3 to 5 Months” based on video recordings of infants. Early Hum Dev. 2009 May; 85(5): 297-302.
[23] 
Mutlu A., Einspieler C., Marschik P.B.et al.: Intra-individual consistency in the quality of neonatal general movements. Neonatology. 2008; 93: 213-216.
[24] 
Støen R., Songstad N.T., Silberg I.E.et al.: Computer-based video analysis identifies infants with absence of fidgety movements. Pediatr Res. 2017 Oct; 82: 665-670.
[25] 
Adde L., Yang H., Sæther R.et al : Characteristics of general movements in preterm infants assessed by computer-based video analysis. Physiother Theory Pract. 2018 Apr;34: 286-292.
[26] 
Cioni G., Bos A.F., Einspieler C.et al.: Early neurological signs in preterm infants with unilateral intraparenchymal echodensity. Neuropediatrics. 2000 Oct; 31: 240-251.
[27] 
Guzzetta A., Pizzardi A., Belmonti V., et al: Hand movements at 3 months predict later hemiplegia in term infants with neonatal cerebral infarction. Dev Med Child Neurol. 2010 Aug;52(8): 767-772.
[28] 
Einspieler C., Cioni G., Paolicelli P.B., et al: The early markers for later dyskinetic cerebral palsy are different from those for spastic cerebral palsy. Neuropediatrics. 2002 Apr;33: 73-78.
[29] 
Ferrari F., Cioni G., Prechtl H.F.: Qualitative changes of general movements in preterm infants with brain lesions. Early Hum Dev. 1990 Sep; 23: 193- 231.
[30] 
Örtqvist M., Einspieler C., Marschik P.B., et al.: Movements and posture in infants born extremely preterm in comparison to term-born controls. Early Hum Dev. 2021 Mar;154:105304.
[31] 
Bruggink J.L., Cioni G., Einspieler C., et al.: Early motor repertoire is related to level of self-mobility in children with cerebral palsy at school age. Dev Med Child Neurol. 2009 Nov; 51: 878-885.
[32] 
Einspieler C., Marschik P.B., Pansy J., et al.: The general movement optimality score: a detailed assessment of general movements during preterm and term age. Dev Med Child Neurol. 2016 Apr; 58: 361-368.
[33] 
Novak I., Morgan C., Adde L., et al.: Early, Accurate Diagnosis and Early Intervention in Cerebral Palsy: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA Pediatr. 2017; 171: 897–907.
[34] 
Eyre J.: Corticospinal tract development and activity dependent plasticity. In: Shepherd R, ed.: Cerebral Palsy in Infancy. Oxford, England: Elsevier; 2014: 53-66.
[35] 
Martin J.H., Chakrabarty S., Friel K.M.: Harnessing activity-dependent plasticity to repair the damaged corticospinal tract in an animal model of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2011 Sep;53 Suppl 4(Suppl 4): 9-13. 36. Shepherd R.B., ed.: Cerebral Palsy in Infancy: Targeted Activity to Optimize Early Growth and Development. Oxford, England: Elsevier Health Sciences; 2014.
[36] 
Fjørtoft T., Ustad T., Follestad T., et al.: Does a parent-administrated early motor intervention influence general movements and movement character at 3months of age in infants born preterm? Early Hum Dev. 2017; 112: 20-24.
[37] 
Soloveichick M., Marschik P.B., Gover A.,et al: Movement Imitation Therapy for Preterm Babies (MIT-PB): a Novel Approach to Improve the Neurodevelopmental Outcome of Infants at High-Risk for Cerebral Palsy. J Dev Phys Disabil. 2020;32(4):587-598.
[38] 
Sokołów M., Adde L., Klimont L., et al.: Early intervention and its short- term effect on the temporal organization of fidgety movements. Early Hum Dev. 2020 Dec; 151: 105197.
[39] 
Ma L., Yang B., Meng L., et al.: Effect of early intervention on premature infants’ general movements. Brain Dev. 2015 Apr; 37: 387-393.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Sokołów M
Artykuły aut.:Pilarska E

PubMed
Artykuły aut.:Sokołów M
Artykuły aut.:Pilarska E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych