Vol. 29/2020 Nr 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

General Movement Assessment, czyli Ocena Globalnych Wzorców Ruchowych wg Prechtla - teoretyczny opis metody diagnostycznej dziecka ryzyka zaburzeń rozwojowych


General Movement Assessment - a theoretical description of a diagnostic approach to an at-risk infant
Ośrodek Wczesnej Interwencji Gdańsk, Klinika Neurologii Rozwojowej Gdański Uniwersytet Medyczny
* Klinika Neurologii Rozwojowej Gdański Uniwersytet Medyczny

Neurol Dziec 2020; 29, 59: 81-87
Pełen tekst artykułu PDF General Movement Assessment, czyli Ocena Globalnych Wzorców
Ruchowych wg Prechtla - teoretycznSTRESZCZENIE
Rozwój strukturalny ośrodkowego układu nerwowego przebiega w sposób najbardziej intensywny w pierwszych latach życia. Działanie niekorzystnych zmiennych tzw. czynników ryzyka zaburzeń rozwojowych, zwłaszcza w okresie ciąży, może doprowadzić do różnorodnych zaburzeń naturalnego procesu kształtowania się mapy neuronalnej. Istnieje wiele narzędzi, pozwalających na ocenę trajektorii rozwojowej niemowlęcia. Jednym z najbardziej skutecznych jest Metoda Prechtla, znana jako General Movement Assessment, która opiera się na analizie jakościowej motoryki spontanicznej dziecka- tzw. ruchów globalnych. Ruchy globalne (GMs) to złożona sekwencja motoryczna, obecna w obrębie kończyn górnych, dolnych, szyi i tułowia. Manifestuje się ze zmienną intensywnością, siłą oraz prędkością. Ma wyraźny początek, i stopniowo narasta, by w końcu zniknąć w pojedynczym cyklu. Charakter GMs, ze względu na obecność rotacji i różnokierunkowość, można określić, jako płynny, harmonijny, elegancki. GMs pojawiają się w motoryce dziecka między 9 a 12 tygodniem życia wieku post-menstrualnego (PMA) i utrzymują się w podobnej formie do 46- 49 tygodnia PMA. Niniejszy artykuł przybliża obraz General Movement Assessment w kontekście dziecka ryzyka zaburzeń rozwojowych. Podkreśla wiarygodność tego podejścia diagnostycznego i ukazuje jego znaczenia dla kontroli procesu usprawniania fizjoterapeutycznego.

Słowa kluczowe: Metoda Prechtla, General Movement Assessment, dziecko ryzyka, diagnostyka niemowlęcia, Mózgowe Porażenie Dziecięce.


ABSTRACT
Structural development of the Central Nervous System is most intensive during the first years of life. Influence of detrimental variables, known as „risk factors” especially during pregnancy, can lead to various complications of the natural neural map shaping. There are many tools available to assess an infant’s developmental trajectory. One of the most valuable is the Prechtl`s General Movement Assessment. The basis for this approach is build upon the qualitative analysis of the infant’s spontaneous motility, the so- called general movements. General Movements (GMs) are complex motor sequences present in upper and lower extremities, around neck and trunkmanifested with variable intensity, force and speed. They have a vivid starting point, then gradually increase in intensity to finally cease in a single cycle. The character of GMs is fluent, elegant and harmonious due to rotational component and changes in the directions of the movement. GMs can be observed in infants motor repertoire between 9 to 12 weeks of post- menstrual age (PMA) and last up to 46- 49 weeks of PMA. This article presents the overall picture of General Movement Assessment in the context of an at- risk child. It supports the validity of the method and reveals its significance as a control mean of a physiotherapeutic process.

Key words: Pechtl’s method, General Movement Assessment, at-risk child, infant diagnostics, cerebral palsy


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Sokołów M
Artykuły aut.:Pilarska E

PubMed
Artykuły aut.:Sokołów M
Artykuły aut.:Pilarska E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych