Vol. 29/2020 Nr 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Wykorzystanie skali Hammersmith Infant Neurological Examination u niemowląt w celu przewidywania lub potwierdzenia wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego - systematyczny przegląd piśmiennictwa


Using the Hammersmith Infant Neurological Examination Scale in infants to predict or confirm cerebral palsy - a systematic literature review
Oddział Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
* Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Neurol Dziec 2020; 29, 59: 57-65
Pełen tekst artykułu PDF Wykorzystanie skali Hammersmith Infant Neurological Examination
u niemowląt w celu przewidywanSTRESZCZENIE
Wstęp: W literaturze anglojęzycznej opisane zostało wiele narzędzi pozwalających na ocenę stanu neuromotorycznego noworodków i niemowląt. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie w polskiej literaturze medycznej skali Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) oraz przeprowadzenie systematycznego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego stosowania jej u niemowląt w predykcji mózgowego porażenia dziecięcego (MPD). Metoda: Przeszukano medyczną bazę danych MEDLINE Pub- Med używając następujących zwrotów kluczowych: cerebral palsy w połączeniu z Hammersmith Infant Neurological Examination, znajdujących się w tytule i/lub streszczeniu publikacji. Dodatkowym kryterium włączenia był język angielski publikacji. Wyniki: Zidentyfikowano łącznie 22 publikacje. Pierwsza analiza pozwoliła wykluczyć 7 badań niespełniających kryteriów włączenia do szczegółowej analizy. Bazując na wynikach analizowanych badań można stwierdzić, że wynik HINE poniżej 66 punktów uzyskany w 3, 6, 9 i/lub 12 miesiącu życia wskazuje na ryzyko wystąpienia MPD w późniejszym etapie życia dziecka. Wnioski: Skala HINE jest użytecznym narzędziem wykorzystywanym już w pierwszych miesiącach życia dziecka do oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych, w tym MPD. Umożliwia wczesne wykrycie zespołu zaburzeń, co jest szczególnie istotne w zaplanowaniu dalszego odpowiedniego leczenia. Zaleca się połączenie badania neurologicznego HINE z badaniem metodą Prechtla oraz badaniami neuroobrazowymi w celu zwiększenia mocy predykcyjnej. Jednakże, ze względu na wysoką czułość obu narzędzi, w codziennej praktyce klinicyści mogą zdecydować się na użycie tylko jednego z nich (HINE lub ocena wg Prechtla). Mimo ogólnodostępnej i nieskomplikowanej formy badania, HINE nie znajduje jednak szerokiego zastosowania u klinicystów, co, bez wątpienia, powinno ulec zmianie.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, Hammersmith Infant Neurological Examination


ABSTRACT
Introduction: Many methods have been described in the English- language literature to assess the neuromotor condition of newborns and infants. The aim of the study was to present the Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) scale in the Polish medical literature and to review the systematic literature on the use of HINE in infants at risk of cerebral palsy. Methods: MEDLINE PubMed medical database was searched using the following key phrases: cerebral palsy in conjunction with Hammersmith Infant Neurological Examination, in the title and/or abstract of the publication. An additional inclusion criterion was the English language of the publication. Results: The 22 identified publications had been selected for the analysis. The first analysis ruled out seven studies that did not meet the inclusion criteria for detailed analysis. Based on the results of the analyzed studies, it can be concluded that the HINE result below 66 points obtained at 3, 6, 9 and/or 12 months of life indicates the risk of CP later in the child’s life. Conclusion: The HINE scale is a useful tool used in the first months of a child’s life to assess the risk of developing neurodevelopmental disorders, including CP. This scale enables early detection of disorders, which is particularly important in planning further appropriate treatment. It is recommended to combine HINE with Prechtl examination and neuroimaging in order to increase the predictive power. However, due to the high sensitivity of both tools, clinicians may choose to use one of them in daily practice (HINE or Prechtl’s assessment). Despite the widely available and uncomplicated form of the study, HINE is not widely used by clinicians, which undoubtedly should be change.

Key words: cerebral palsy, Hammersmith Infant Neurological Examination


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Maćkowska K
Artykuły aut.:Raźniewska M
Artykuły aut.:Siwiec G
Artykuły aut.:Skrzypczak J
Artykuły aut.:Katarzyna Ostrzyżek-Przeździecka* K
Artykuły aut.:Gąsior* JS

PubMed
Artykuły aut.:Maćkowska K
Artykuły aut.:Raźniewska M
Artykuły aut.:Siwiec G
Artykuły aut.:Skrzypczak J
Artykuły aut.:Katarzyna Ostrzyżek-Przeździecka* K
Artykuły aut.:Gąsior* JS


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych