Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Koagulopatie oraz zaburzenia immunologiczne jako czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci


The coagulopathies and immunological disturbances as risk factors of ischemic stroke in children
Katedra i Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. E. Marszał


Neurol Dziec 2004; 13, 26: 15-22STRESZCZENIE
Udar niedokrwienny mózgu u dzieci jest chorobą występującą rzadko, bo z częstością 0,63/10 000/rok. Jednakże jego następstwa, to jest zaburzenia motoryki oraz mowy, pogorszenie funkcjonowania intelektualnego oraz napady padaczkowe, odgrywają istotną rolę w rozwoju i dalszym życiu dziecka po przebytym ostrym niedokrwieniu OUN. Dlatego tak istotne jest dążenie do wykrycia czynników ryzyka udarem oraz jego ewentualnym nawrotem u każdego chorego. Oprócz znaczenia niekwestionowanych, „klasycznych” czynników ryzyka coraz częściej podnoszona jest rola zaburzeń metabolicznych i immunologicznych. Celem badania była ocena aktywności białek pełniących rolę naturalnych antykoagulantów (białko C, białko S, antytrombina III), APCR, stężenia fi brynogenu oraz przeciwciał antyfosfolipidowych w grupie dzieci po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu oraz w grupie kontrolnej, a następnie ustalenie, które spośród ocenianych parametrów wiążą się z największym zagrożeniem wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci. Badaniem objęto 38 dzieci (16 dziewczynek, 22 chłopców) po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. W każdym przypadku przeprowadzono wnikliwy wywiad, badanie fi zykalne i neurologiczne, a także neuroobrazowanie morfologiczne i czynnościowe. Ponadto dokonano oceny stężeń / aktywności: fi brynogenu, przeciwciał antyfosfolipidowych (LA, aCL w klasach IgM i IgG), białka C, białka S, antytrombiny III, APCR. Grupę porównawczą stanowiło 38 dzieci nieobciążonych chorobami naczyniowymi OUN, odpowiadających pacjentom z grupy badanej pod względem wieku i płci. Różnice znamienne statystycznie stwierdzono pomiędzy obu grupami w zakresie stężeń: APCR, aCL w klasie IgG oraz aPTT.

Słowa kluczowe: udar niedokrwienny mózgu, dzieci, fi brynogen, przeciwciała antyfosfolipidowe, białko C, białko S, antytrombina III, APCR


ABSTRACT
Ischemic stroke is rather rare condition in children. It occurs with the frequency of 0.63/100,000/ year. After that the consequences of stroke, like motor disturbances, speach problems, developmental delay and epileptic seizures, are signifi cant for the child’s future life. This is why the attempt to establish risk factors of stroke and its potential reccurrence in every patient is so important. In spite of ”classical” risk factors, like inherited and acquired heart diseases or infections as well as biochemical and immunological disturbances, e.g. defi ciences of protein C, protein S, antithrombin III, APCR, hyperfi brinogenemia and PAPS are considered. The aim of the study was evaluation of activity of protein C, protein S, antithrombin III, APCR and concentration of fi brinogen, LA, aCL both IgG and IgM classes in children who underwent ischemic stroke and comparison of the data with the group of healthy children. The examination was conducted in 38 children (16 girls and 22 boys). The personal medical history profi le concerning the actual illness and studying the occurrence of cerebrovascular diseases in patient’s family was created for each patient. Physical and neurological examination, and neuroimaging were performed in each case. Moreover, the examination of blood serum concentration / activity of: fi brinogen, LA, aCL ( IgM, IgG), APCR, protein C, protein S, antithrombin III and APCR was performed. The control group consisted of 38 healthy children of similiar age. Statistically signifi cant differences between both examined and control groups have been proved in the concentration of aCL IgG class, aPTT, APCR.

Key words: ischemic stroke, children, fi brinogen, antiphospholipid antobodies, protein C, protein S, antithrombin III, APCR


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Kopyta I
Artykuły aut.:Marszał E

PubMed
Artykuły aut.:Kopyta I
Artykuły aut.:Marszał E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych