Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Stan aktualny i perspektywa stosowania kannabinoidów ("medyczna marihuana") w terapii dzieci. Przegląd opinii i stanowisk.


Current status and prospects for cannabinoids ("medical marihuana") used in children therapy. Review of opinions and standpoints
Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

DOI: 10.20966/chn.2016.51.386
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 55-65
Full text PDF Stan aktualny i perspektywa stosowania kannabinoidów (STRESZCZENIE

Wstępne obserwacje kliniczne sygnalizują korzystne działanie kannabinoidów ("medycznej marihuany") w niektórych chorobach neurologicznych. Szczególne oczekiwania skuteczności leczniczej budzi cannabidiol (CBD – pochodna cannabis sativa) i jego homolog kannabidiwarin (CBDV – pochodna cannabis indica – north west), które obok kontrowersyjnych komponentów tej grupy, Δ9-tetrahydrokannabinolu (THC) i Δ9-tetrahydrokannabidiwarin (THCV), nie wykazują działania psychoaktywnego. W ukierunkowanej terapii niektórych pacjentów (również dzieci) z ciężkimi postaciami lekoopornej padaczki, niereagującej na standardowe leczenie przeciwdrgawkowe, podczas stosowania kannabinoidów uzyskano znaczącą redukcję częstotliwości napadów drgawkowych i poprawę stanu klinicznego. Dotychczas brak jest odpowiednich badań naukowych i klinicznych potwierdzających niekwestionowaną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kannabinoidów. Jak dotychczas nieznany jest zakres skutecznych dawek leczniczych (zwłaszcza u dzieci), ale także układ optymalnej proporcji potencjalnych składników aktywnych w przypadku monoterapii (CBD, CBDV) i podczas użycia preparatów złożonych (CBD/THC), niezależnie od schematu ich podawania w układzie interakcji z innymi lekami. Farmakoterapia pacjentów wieku rozwojowego wzbudza zawsze obawy ryzyka działań niepożądanych i ich następstw (skutki odległe), które powinny być priorytetowo poznane i określone. Z tych powodów lekarskie towarzystwa naukowe w USA (AAP, AES) i Polsce (PTND, PTE) aktualnie nie widzą uzasadnionych podstaw do szybkiej legalizacji użytkowej kannabinoidów jako standardowych preparatów leczniczych. Podobna kontestacja użytkowa kannabinoidów (CBD/THC) wynika również z niespełnienia obowiązujących warunków i wymagań aktów prawnych UE i polskich, niezbędnych do ich rejestracji jako skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych. Rozstrzygnięcie i faktyczna ocena wartości leczniczych kannabinoidów może nastąpić jedynie poprzez podjęcie wieloośrodkowych badań naukowych i klinicznych, najlepiej w ramach międzynarodowego programu badawczego.

Słowa kluczowe: kannabinoidy, "medyczna marihuana", prawo medyczne, padaczka, dzieci


ABSTRACT

Preliminary clinical observations signalize favourable action of cannabinoids (“medical marihuana”) in certain neurological diseases. Particular hopes of clinical efficacy are linked to cannabidiol – CBD, a derivative of Cannabis sativa and homolog cannabidivarin (CBDV, derivative of cannabis indica – north west), which apart from the basic, controversial component of the group of the Δ9-tetrahydrocannabinole (THC) and Δ9-tetrahydrocannabidivarin (THCV), manifests no psychoactive effects. In the targeted therapy of some patients (also children) with severe forms of drug-resistant epilepsy, not reacting to a standard anti- -seizure therapy, application of cannabinoids was followed by a significant reduction in incidence of seizure attacks and the improvement of patients clinical condition. Until now, no appropriate evidence based on scientific and clinical studies is available, which would confirm efficacy and safety of cannabinoid application. Also till today the range of effective therapeutic doses remains unknown (particularly in children) as well as the optimum proportions of potential active compounds in cases of monotherapy (CBD) or during applications of complex preparations (CBD/THC – an enriched cannabis), irrespectively of the manner of their administration in interaction with other compounds. In any case, pharmacotherapy in patients of developmental age always carries the risk of unfavourable reactions and of their sequels (distant effects), which at first should be recognized and well defined. For this reason medical scientific associations in USA (AAP, AES) and in Poland (PTN, PTE) currently see no justified reasons for a rapid legalization of cannabinoid use as a standard therapeutic preparations. Such a contestation of cannabinoid use (CBD/THC) is consistent also with the fact that necessary conditions of EU and Polish legal acts required for their registration as effective and safe therapeutic products have not been fulfilled. Resolution of the dilemma and actual evaluation of cannabinoid therapeutic value may only be based on multi centre scientific and clinical studies, at best within an international investigative program.

Key words: cannabinoids, "medical marihuana", enriched cannabis,epilepsy, children


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Wachowiak R
Articles by:Krawczyński M
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Wachowiak R
Articles by:Krawczyński M
Articles by:Steinborn B

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych