Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Zespół padaczkowy zależny od infekcji przebiegającej z gorączką (FIRES)- aktualny stan wiedzy


Febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES) –a current approach
1SKN Neurologii Dziecięcej przy Klinice Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)
2 Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa

DOI: 10.20966/chn.2016.51.383
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 39-42
Full text PDF Zespół padaczkowy zależny od infekcji przebiegającej z gorączką (FIRES)- aktualny stan wieSTRESZCZENIE

Zespół FIRES jest to rzadki zespół padaczkowy o nieznanej etiologii. Charakteryzuje się opornymi na leczenie napadami drgawkowymi u wcześniej zdrowych dzieci. Występuje on najczęściej u dzieci w wieku szkolnym po niespecyficznej chorobie przebiegającej z gorączką. Przebieg kliniczny jest poważny, często powikłany stanem padaczkowym, wymagający różnicowania z zapaleniem mózgu. Śmiertelność w ostrej fazie dochodzi do 30%. Ze względu na podostry przebieg kliniczny zespół FIRES stwarza duże trudności diagnostyczne. Według naszego rozeznania niniejsze opracowanie jest pierwszym na ten temat w polskim piśmiennictwie medycznym.

Słowa kluczowe: FIRES, stan padaczkowy, drgawki, gorączka, dieta ketogenna


ABSTRACT

FIRES is a rare epileptic syndrome of unknown etiology. It is characterized by refractory status epilepticus in previously healthy children. It occurs most often in school-aged children just after a nonspecific febrile illness. Clinical course is severe, often complicated by status epilepticus, requiring differential diagnosis with encephalitis. Mortality is high, reaching in acute phase 30%. Due to subacute clinical course the FIRES causes significant diagnostic difficulties. According to our knowledge, this study is the first one on this subject in Polish medical literature.

Key words: FIRES, status epilepticus, seizures, fever, ketogenic diet


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Danel-Leśkow E
Articles by:Jóźwiak S

PubMed
Articles by:Danel-Leśkow E
Articles by:Jóźwiak S

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych