Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Wtórne niedobory i możliwości suplementacji L-karnityny w praktyce neurologa


Secondary deficiencies and the possibility of supplementation with L-carnitine in neurologist practice
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu

DOI: 10.20966/chn.2016.51.382
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 29-38
Full text PDF Wtórne niedobory i możliwości suplementacji L-karnityny w praktyce neurologaSTRESZCZENIE

W artykule omówiono najważniejsze przyczyny wtórnego niedoboru L-karnityny z jakimi najczęściej może się spotkać Neurolog i Neurolog Dziecięcy. Wyodrębnia się trzy typy niedoboru karnityny: pierwotny układowy niedobór L-karnityn, pierwotny miopatyczny niedobór L-karnityny oraz wtórny niedobór L-karnityny. W artykule szczegółowo opisano zalecenia dotyczące suplementacji L-karnityną u pacjentów chorych na padaczkę leczonych lekami przeciwpadaczkowymi lub stosujących dietę ketogenną. Ponadto dokonano porównania między pierwotnymi, a wtórnymi przyczynami niedoboru L-karnityny, a także przedstawiono rekomendacje dotyczące rozpoznawania niedoboru L-karnityny. Stosowanie L-karnityny jest bezpieczne i praktycznie nie daje działań niepożądanych. Dawka L-karnityny jest zależna od stanu klinicznego pacjenta oraz etiologii niedoboru L-karnityny.

Słowa kluczowe: L-karnityna, wtórny niedobór L-karnityny,kwas walproinowy, padaczka, dieta ketogenna


ABSTRACT

The goal of this article is to describe the most common causes of secondary deficiency of L-carnitine most likely encountered by neurologist and pediatric neurologist.There are three types of carnitine deficiency: primary systemic carnitine deficiency, primary myopathic carnitine deficiency and secondary carnitine deficiency. This article describes in detail the recommendations for supplementation with L-carnitine in patients with epilepsy treated with antiepileptic drugs or ketogenic diet. Furthermore, the comparison between primary and secondary L-carnitine deficiency was made, and resetting recommendation on the recognition of L-carnitine deficiency were presented as well. The use of L-carnitine is safe and practically there are no side effects. The dose of L-carnitine is dependent on the clinical condition of the patient and etiology of L-carnitine deficiency.

Key words: L-carnitine, secondary L-carnitine deficiency, valproid acid, epilepsy, ketogenic diet


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Fliciński J
Articles by:Starczewska M
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Fliciński J
Articles by:Starczewska M
Articles by:Steinborn B

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych