Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Assessment of leptin, c- reactive protein and lipid levels in children and adolescents with myelomeningocele


Ocena stężenia leptyny, białka ostrej fazy i lipidów u dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową
1Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.381
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 23-27
Pełen tekst artykułu PDF Assessment of leptin, c- reactive protein and lipid levels in children and adolescents with myelABSTRACT
Wstęp. Rozwój otyłości oraz miażdżycy może rozpocząć się już w wieku dziecięcym szczególnie u pacjentów z ograniczoną aktywnością ruchową w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej (MMC). W diagnostyce, oprócz oznaczenia lipidogramu, stężenia glukozy, białka ostrej fazy (CRP), praktyczne znaczenie ma ocena oznaczonego stężenia leptyny w surowicy krwi. Celem pracy była ocena powyższych wskaźników u dzieci i młodzieży z MMC w zależności od skali Hoffera. Metoda. Badaniami objęto 84 pacjentów z MMC w wieku od 7 do 17 lat. Wykonano pomiary masy i wysokości ciała, oznaczono stężenia: leptyny, oceniono stan gospodarki lipidowej oraz glikemię i CRP, witaminy D3, białka całkowitego i albumin. Wyliczono wskaźniki: BMI. Wyniki. W ocenianej grupie pacjentów 29 pacjentów poruszało się samodzielnie (IV wg skali Hoffera), a 34 osoby poruszały się na wózkach (I wg skali Hoffera) przy średniej wartości skali Hoffera 2,45. Średnie stężenie leptyny w grupie badanej wynosiło 9,45 ng/ml i było wyższe niż w grupie kontrolnej 5,85 ng/ ml. Stężenia leptyny zależały istotnie statystycznie od wieku (p = 0,000); wzrostu (p = 0.000); poziomu aktywności ruchowej wg klasyfikacji Hoffera (p = 0.0017); BMI (p = 0.000); białka całkowitego (p = 0,0306). Wnioski. Wysokie stężenia leptyny u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową z nadmiarem masy ciała mogą być wskaźnikiem rozwoju zespołu metabolicznego. Dzieci z otyłością oraz współistniejącymi zaburzeniami metabolicznymi powinny być objęte szczególną opieką ze względu na możliwość wystąpienia wczesnych zmian miażdżycowych

Key words: przepuklina oponowo-rdzeniowa, leptyna, otyłość


STRESZCZENIE
Introduction. Development of obesity and atherosclerosis can begin at a young age, particularly in patients with limited mobility as a result of myelomeningocele (MMC). In diagnostics, in addition to lipidogram, glucose and C-reactive protein (CRP) levels, the concentration of leptin in blood serum has practical importance. The aim of the study was to assess the above indicators in children and adolescents with MMC depending on Hoffer’s scale. Method. We studied 84 patients with MMC aged 7–17 years. The following were measured: weight, height, leptin levels, lipid metabolism, glycemia, CRP, vitamin D3, total protein and albumin. BMI was calculated. In the assessed group of patients 29 patients moved independently (IV on Hoffer’s scale) and 34 patients used a wheelchair (I on Hoffer’s scale) with a mean value of 2.45 on Hoffer’s scale. Results. Mean leptin level in the study group was 9.45 ng/mL and was higher compared with the control group (5.85 ng/mL). Leptin levels statistically significantly depended on age (p = 0,000); height (p = 0.000); level of physical activity according to Hoffer’s classification (p = 0.0017); BMI (p = 0.000); total protein (p = 0.0306). Conclusion: High leptin levels in children with MMC with excess body mass can be an indicator of metabolic syndrome development.

Słowa kluczowe: myelomeningocele, leptin, obesity


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Grossman J., Skórzak B.: Rehabilitacja dzieci z przepukliną oponowordzeniową okolicy lędźwiowo-krzyżowej. [w:] Kwolek A. (red.): Rehabilitacja Medyczna. Urban& Partner, Wrocław 2003.
[2] 
Okurowska-Zawada B., Konstantynowicz J., Kułak W., et al.: Assessment of risk factors for osteoporosis and fractures in children with meningomyelocele. Adv Med Sci 2009; 54: 247–252.
[3] 
Rendeli C., Castorina M., Ausili E., et al.: Risk factors for atherogenesis in children with spina bifida. Childs Nerv Syst 2004; 20: 392–396.
[4] 
Washburn R.A., Figoni S.F.: High density lipoprotein cholesterol in individuals with spinal cord injury: the potential role of physical activity. Spinal Cord 1999; 37: 685–695.
[5] 
Hanai K., Babazono T., Takagi M., et al.: Obesity as an effect modifier of the association between leptin and diabetic kidney disease. J Diabetes Investig 2014; 5: 213–220.
[6] 
Alsmadi O., Melhem M., Hebbar P., et al.: Leptin in Association With Common Variants of MC3R Mediates Hypertension. Am J Hypertens 2014; 27: 973–981.
[7] 
Sayın O., Tokgöz Y., Arslan N.: Investigation of adropin and leptin levels in pediatric obesity-related nonalcoholic fatty liver disease. J Pediatr Endocrinol Metab 2014; 27: 479–484.
[8] 
Houseknecht K., Baile C., Matteri R., et al.: The biology of leptin: a review. J Anim Sci 1998; 76: 1405–1420.
[9] 
Ahima R.S., Flier J.S.: Leptin. Annu Rev Physiol 2000; 62: 413–437.
[10] 
Strang F., Schunkert H.: C-Reactive Protein and Coronary Heart Disease: All Said-Is Not It? Mediators Inflamm 2014; 2014: 757123.
[11] 
Krzyżaniak A., Krawczyński M., Walkowiak J.: Wskaźniki proporcji wagowo-wzrostowych w populacji dzieci i młodzieży miasta Poznania. Pediatr Prakt 2000; 8: 355–364. (Polish)
[12] 
Pupek-Musialik D., Kujawska-Łuczak M., Bogdański P.: Otyłość i nadwaga – epidemia XXI wieku. Przew Lek 2008; 1: 117–123.
[13] 
Farpour-Lambert N.J, Baker J.L, Hassapidou M., et al.: Childhood Obesity Is a Chronic Disease Demanding Specific Health Care—a Position Statement from the Childhood Obesity Task Force (COTF) of the European Association for the Study of Obesity (EASO). Obes Facts 2015; 8: 342–349.
[14] 
Chesi A., Grant S.F.: The Genetics of Pediatric Obesity. Trends Endocrinol Metab 2015; 26: 711–721.
[15] 
Silventoinen K., Rokholm B., Kaprio J., et al.: The genetic and environmental influences on childhood obesity: a systematic review of twin and adoption studies. Int J Obes (Lond) 2010; 34: 29–40.
[16] 
Russell C.D., Ricci M.R., Brolin R.E., et al.: Regulation of the leptin content of obese human adipose tissue. Am J Physiol Endocrinol Metab 2001; 280: 399–404.
[17] 
Friedman J.M.: Leptin and the regulation of body weight. Keio J Med 2011; 60: 1–9.
[18] 
Kulińska-Szukalska K., Chlebna-Sokół E.: Hiperleptynemia u dzieci z nadmiarem masy ciała. Endokrynol Ped 2012; 3: 41–48.
[19] 
Woutears M., Mertens I., Considine R., et al.: Are leptin levels dependent on body fat distribution in obese men and women. Eat Weight Disord 1998; 3: 124–130.
[20] 
Schoppen S., Riestra P., García-Anguita A., et al.: Leptin and adiponectin levels in pubertal children: relationship with anthropometric variables and body composition. Clin Chem Lab Med 2010: 48: 707–711.
[21] 
Madeira I.R., Carvalho C.N., Gazolla F.M., et al.: Impact of obesity on metabolic syndrome components and adipokines in prepubertal children. J. Pediatr 2009; 85: 261–268.
[22] 
Beauloye V., Zech F., Tran H.T., et al.: Determinants of early atherosclerosis in obese children and adolescents. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 3025–3032.
[23] 
Quijada Z., Paoli M., Zerpa Y., et al.: Lanes R: The triglyceride/HDLcholesterol ratio as a marker of cardiovascular risk in obese children; association with traditional and emergent risk factors. Pediatr Diabetes 2008; 9: 464–471.
[24] 
Reinehr T., Kiess W., de Sousa G., et al.: Intima media thickness in childhood obesity: relations to inflammatory marker, glucose metabolism, and blood pressure. Metabolism 2006; 55: 113–118.
[25] 
Soriano-Guillén L., Hernández-García B., Pita J., et al.: High-sensitivity C-reactive protein is a good marker of cardiovascular risk in obese children and adolescents. Eur J Endocrinol 2008; 159: R1-4.
[26] 
Byrnes S.E., Baur L.A., Bermingham M., et al.: Leptin and total cholesterol are predictors of weight gain in pre-pubertal children. Int J Obes Relat Metab Disord 1999; 23: 146–150.
[27] 
Savoye M., Dziura J., Castle J., et al.: Importance of plasma leptin in predicting future weight gain in obese children: a two-and-a-half-year longitudinal study. Int J Obes Relat Metab Disord 2002; 26: 942–946.
[28] 
Holm J.C., Gamborg M., Kaas-Ibsen K., et al.: Time course and determinants of leptin decline during weight loss in obese boys and girls. Int J Pediatr Obes 2007; 2: 2–10.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Okurowska-Zawada B
Artykuły aut.:Korzeniecka-Kozerska A
Artykuły aut.:Kułak W
Artykuły aut.:Wojtkowski J

PubMed
Artykuły aut.:Okurowska-Zawada B
Artykuły aut.:Korzeniecka-Kozerska A
Artykuły aut.:Kułak W
Artykuły aut.:Wojtkowski J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych