Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Assessment of leptin, c- reactive protein and lipid levels in children and adolescents with myelomeningocele


Ocena stężenia leptyny, białka ostrej fazy i lipidów u dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową
1Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

DOI: 10.20966/chn.2016.51.381
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 23-27
Full text PDF Assessment of leptin, c- reactive protein and lipid levels in children and adolescents with myelABSTRACT

Wstęp. Rozwój otyłości oraz miażdżycy może rozpocząć się już w wieku dziecięcym szczególnie u pacjentów z ograniczoną aktywnością ruchową w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej (MMC). W diagnostyce, oprócz oznaczenia lipidogramu, stężenia glukozy, białka ostrej fazy (CRP), praktyczne znaczenie ma ocena oznaczonego stężenia leptyny w surowicy krwi. Celem pracy była ocena powyższych wskaźników u dzieci i młodzieży z MMC w zależności od skali Hoffera. Metoda. Badaniami objęto 84 pacjentów z MMC w wieku od 7 do 17 lat. Wykonano pomiary masy i wysokości ciała, oznaczono stężenia: leptyny, oceniono stan gospodarki lipidowej oraz glikemię i CRP, witaminy D3, białka całkowitego i albumin. Wyliczono wskaźniki: BMI. Wyniki. W ocenianej grupie pacjentów 29 pacjentów poruszało się samodzielnie (IV wg skali Hoffera), a 34 osoby poruszały się na wózkach (I wg skali Hoffera) przy średniej wartości skali Hoffera 2,45. Średnie stężenie leptyny w grupie badanej wynosiło 9,45 ng/ml i było wyższe niż w grupie kontrolnej 5,85 ng/ ml. Stężenia leptyny zależały istotnie statystycznie od wieku (p = 0,000); wzrostu (p = 0.000); poziomu aktywności ruchowej wg klasyfikacji Hoffera (p = 0.0017); BMI (p = 0.000); białka całkowitego (p = 0,0306). Wnioski. Wysokie stężenia leptyny u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową z nadmiarem masy ciała mogą być wskaźnikiem rozwoju zespołu metabolicznego. Dzieci z otyłością oraz współistniejącymi zaburzeniami metabolicznymi powinny być objęte szczególną opieką ze względu na możliwość wystąpienia wczesnych zmian miażdżycowych

Key words: przepuklina oponowo-rdzeniowa, leptyna, otyłość


STRESZCZENIE

Introduction. Development of obesity and atherosclerosis can begin at a young age, particularly in patients with limited mobility as a result of myelomeningocele (MMC). In diagnostics, in addition to lipidogram, glucose and C-reactive protein (CRP) levels, the concentration of leptin in blood serum has practical importance. The aim of the study was to assess the above indicators in children and adolescents with MMC depending on Hoffer’s scale. Method. We studied 84 patients with MMC aged 7–17 years. The following were measured: weight, height, leptin levels, lipid metabolism, glycemia, CRP, vitamin D3, total protein and albumin. BMI was calculated. In the assessed group of patients 29 patients moved independently (IV on Hoffer’s scale) and 34 patients used a wheelchair (I on Hoffer’s scale) with a mean value of 2.45 on Hoffer’s scale. Results. Mean leptin level in the study group was 9.45 ng/mL and was higher compared with the control group (5.85 ng/mL). Leptin levels statistically significantly depended on age (p = 0,000); height (p = 0.000); level of physical activity according to Hoffer’s classification (p = 0.0017); BMI (p = 0.000); total protein (p = 0.0306). Conclusion: High leptin levels in children with MMC with excess body mass can be an indicator of metabolic syndrome development.

Słowa kluczowe: myelomeningocele, leptin, obesity


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Korzeniecka-Kozerska A
Articles by:Kułak W
Articles by:Wojtkowski J

PubMed
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Korzeniecka-Kozerska A
Articles by:Kułak W
Articles by:Wojtkowski J

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych