Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Analiza zgonów u dzieci z chorobami układu nerwowego


Analysis of deaths in children with diseases of the nervous system
1Zakład Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, Poznań
2 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Bolesława Krysiewicza 7/8, Poznań
3 Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Św. Marii Magdaleny 14, Poznań

DOI: 10.20966/chn.2016.51.380
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 17-22
Full text PDF Analiza zgonów u dzieci z chorobami układu nerwowegoSTRESZCZENIE

Choroby przewlekłe oraz wady rozwojowe wrodzone należą do najczęstszych przyczyn zgonów u dzieci i młodzieży na świecie. Celem poniższej pracy była analiza przyczyn zgonów u dzieci z chorobami układu nerwowego w latach 2003 – 2013 przeprowadzona jednoośrodkowo na terenie miasta Poznania. Materiał i metody: analizie poddano grupę 28 dzieci, u których w latach 2003 – 2013 doszło do zgonu. Wyniki: analizowana grupa dzieci stanowiła 18,18% pacjentów, u których stwierdzono zgon w latach 2003 – 2013. Największą liczbę zgonów ze schorzeniami układu nerwowego odnotowano w latach 2005 i 2010. W analizowanych latach obserwowano trend spadkowy zgonów z chorobami układu nerwowego. W badanej grupie dzieci było 11 chłopców i 17 dziewcząt. Wiek dzieci wahał się od 2 miesiąca życia do 16 lat i 6 miesięcy. Średnia wyniosła 10 lat i 2 miesiące. Najwięcej zgonów zanotowano: w marcu i wrześniu. Najczęstszą wyjściową (pierwotną) przyczyną zgonu u dzieci z chorobami układu nerwowego było: ostra niewydolność oddechowa, którą rozpoznano u 12 dzieci, a następnie zapalenie płuc (n=11), niewydolność serca (n=3), zaburzenia gospodarki wodno – elektrolitowej i zaburzenia rytmu serca (n=1). Do najczęściej występujących chorób układu nerwowego u dzieci, u których doszło do zgonu należały: MPD (n=13), wodogłowie (n=4) oraz padaczka i zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych (n=3). Wśród chłopców było to mózgowe porażenie dziecięce (n=4) oraz wodogłowie i zapalenie mózgu (n=2). U dziewcząt oprócz mózgowego porażenia dziecięcego (n=9) najczęściej stwierdzono zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych (n=3). Wnioski: Zgony dzieci z chorobami neurologicznymi częściej występowały u dziewcząt niż chłopców. Wykazano, że u płci żeńskiej wraz z wiekiem rosła liczba zgonów. Do najczęściej występujących chorób układu nerwowego należało: mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie, padaczka oraz zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych.

Słowa kluczowe: zgon, dziecko, choroby układu nerwowego


ABSTRACT

Chronic diseases and congenital defects are the most common causes of death in children and adolescents in the world. The purpose of this study was to analyze the causes of death in children with diseases of the nervous system in the years 2003 – 2013 conducted in a single center in Poznan. Material and methods: We analyzed a group of 28 children who died in the period 2003-2013. Results: The analyzed group of children accounted for 18.18% of patients who died from 2003 to 2013. The highest numbers of deaths from diseases of the nervous system were recorded in 2005 and 2010. In the analyzed period was observed a downward trend in mortality from diseases of the nervous system. In the group of children were 11 boys and 17 girls. The age of children ranged from 2 months to 16 years and 6 months. The average was 10 years and 2 months. Most deaths were recorded in March and September. The most common initial (primary) causes of death in children with neurological disorders were: acute respiratory distress diagnosed in 12 children, followed by pneumonia (n = 11), heart distress (n = 3), water–electrolyte disorders and cardiac arrhythmias (n = 1). The most common diseases of the nervous system in children who died were: CP (n = 13), hydrocephalus (n = 4), epilepsy and meningitis - spinal (n = 3). Among the boys it was cerebral palsy (n = 4), hydrocephalus and brain inflammation (n = 2). In girls, in addition to cerebral palsy (n = 9), most frequently was found meningitis – spinal (n = 3). Conclusions: Deaths of children with neurological diseases occurred more commonly in girls than boys. It has been shown that for females the number of deaths increased with age. The most common diseases of the nervous system were: cerebral palsy, hydrocephalus, epilepsy and meningitis – core.

Key words: death, child, diseases of the nervous system


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Gontko–Romanowska K
Articles by:Panieński P
Articles by:Żaba Z
Articles by:Łukasik–Głębocka M
Articles by:Szemień M
Articles by:Mitkowska J
Articles by:Chrobak A
Articles by:Ratajczak K
Articles by:Górny J

PubMed
Articles by:Gontko–Romanowska K
Articles by:Panieński P
Articles by:Żaba Z
Articles by:Łukasik–Głębocka M
Articles by:Szemień M
Articles by:Mitkowska J
Articles by:Chrobak A
Articles by:Ratajczak K
Articles by:Górny J

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych