Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Analiza zgonów u dzieci z chorobami układu nerwowego


Analysis of deaths in children with diseases of the nervous system
1Zakład Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, Poznań
2 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Bolesława Krysiewicza 7/8, Poznań
3 Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Św. Marii Magdaleny 14, Poznań

https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.380
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 17-22
Pełen tekst artykułu PDF Analiza zgonów u dzieci z chorobami układu nerwowegoSTRESZCZENIE
Choroby przewlekłe oraz wady rozwojowe wrodzone należą do najczęstszych przyczyn zgonów u dzieci i młodzieży na świecie. Celem poniższej pracy była analiza przyczyn zgonów u dzieci z chorobami układu nerwowego w latach 2003 – 2013 przeprowadzona jednoośrodkowo na terenie miasta Poznania. Materiał i metody: analizie poddano grupę 28 dzieci, u których w latach 2003 – 2013 doszło do zgonu. Wyniki: analizowana grupa dzieci stanowiła 18,18% pacjentów, u których stwierdzono zgon w latach 2003 – 2013. Największą liczbę zgonów ze schorzeniami układu nerwowego odnotowano w latach 2005 i 2010. W analizowanych latach obserwowano trend spadkowy zgonów z chorobami układu nerwowego. W badanej grupie dzieci było 11 chłopców i 17 dziewcząt. Wiek dzieci wahał się od 2 miesiąca życia do 16 lat i 6 miesięcy. Średnia wyniosła 10 lat i 2 miesiące. Najwięcej zgonów zanotowano: w marcu i wrześniu. Najczęstszą wyjściową (pierwotną) przyczyną zgonu u dzieci z chorobami układu nerwowego było: ostra niewydolność oddechowa, którą rozpoznano u 12 dzieci, a następnie zapalenie płuc (n=11), niewydolność serca (n=3), zaburzenia gospodarki wodno – elektrolitowej i zaburzenia rytmu serca (n=1). Do najczęściej występujących chorób układu nerwowego u dzieci, u których doszło do zgonu należały: MPD (n=13), wodogłowie (n=4) oraz padaczka i zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych (n=3). Wśród chłopców było to mózgowe porażenie dziecięce (n=4) oraz wodogłowie i zapalenie mózgu (n=2). U dziewcząt oprócz mózgowego porażenia dziecięcego (n=9) najczęściej stwierdzono zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych (n=3). Wnioski: Zgony dzieci z chorobami neurologicznymi częściej występowały u dziewcząt niż chłopców. Wykazano, że u płci żeńskiej wraz z wiekiem rosła liczba zgonów. Do najczęściej występujących chorób układu nerwowego należało: mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie, padaczka oraz zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych.

Słowa kluczowe: zgon, dziecko, choroby układu nerwowego


ABSTRACT
Chronic diseases and congenital defects are the most common causes of death in children and adolescents in the world. The purpose of this study was to analyze the causes of death in children with diseases of the nervous system in the years 2003 – 2013 conducted in a single center in Poznan. Material and methods: We analyzed a group of 28 children who died in the period 2003-2013. Results: The analyzed group of children accounted for 18.18% of patients who died from 2003 to 2013. The highest numbers of deaths from diseases of the nervous system were recorded in 2005 and 2010. In the analyzed period was observed a downward trend in mortality from diseases of the nervous system. In the group of children were 11 boys and 17 girls. The age of children ranged from 2 months to 16 years and 6 months. The average was 10 years and 2 months. Most deaths were recorded in March and September. The most common initial (primary) causes of death in children with neurological disorders were: acute respiratory distress diagnosed in 12 children, followed by pneumonia (n = 11), heart distress (n = 3), water–electrolyte disorders and cardiac arrhythmias (n = 1). The most common diseases of the nervous system in children who died were: CP (n = 13), hydrocephalus (n = 4), epilepsy and meningitis - spinal (n = 3). Among the boys it was cerebral palsy (n = 4), hydrocephalus and brain inflammation (n = 2). In girls, in addition to cerebral palsy (n = 9), most frequently was found meningitis – spinal (n = 3). Conclusions: Deaths of children with neurological diseases occurred more commonly in girls than boys. It has been shown that for females the number of deaths increased with age. The most common diseases of the nervous system were: cerebral palsy, hydrocephalus, epilepsy and meningitis – core.

Key words: death, child, diseases of the nervous system


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Chan KY., Yu X., Lu J. et al.: Causes of accidental childhood deaths in China in 2010: A systematic review and analysis. J Glob Health 2015; 5 (1): 010412. Address: doi: 10.7189/jogh.05.010412
[2] 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Liczba zgonów dzieci wg grupy dochodów Banku Światowego. Address: http://apps.who.int/gho/data/ view.main.CM1300NWB?lang=en
[3] 
Ramnarayan P., Craig F., Petros A., et al.: Characteristics of deaths occurring in hospitalised children: changing trends. J Med Ethics 2007; 33: 255 – 260.
[4] 
Hardelid P., Dattani N., Gilbert R.: Estimating the prevalence of chronic conditions in children who die in England, Scotland and Wales: a data linkage cohort study. BMJ Open 2014; 4 (8): e005331. Address: doi: 10.1136/bmjopen-2014-005331
[5] 
Yu Y., Qin G., Cnattingius S. et al.: Mortality in Children Aged 0 – 9 Years: A Nationwide Cohort Study from Tree Nordic Countries. PLoS One 2016; 11 (1): e0146669. Address: doi: 10.1371/journal. pone.0146669
[6] 
Choe A., Cho S.: Causes of Child Mortality (1 to 4 Years) From 1983 to 2012 in the Republic of Korea: National Vital Data. J Prev Med Public Health 2014 Nov; 47 (6): 336 – 342.
[7] 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Liczba zgonów na świecie wg przyczyn. Address: http://apps.who.int/gho/data/node.main. CODWORLD?lang=en
[8] 
Topczewska – Cabanek A., Nitsch Osuch A., Kępczyńska Kalita J., Życińska K., Wardyn K.A.: Epidemiologia mózgowego porażenia dziecięcego w wieku 0 – 18 lat hospitalizowanych w wybranym oddziale ortopedyczno rehabilitacyjnym w latach 2005 – 2010. Fam Med Prim Care Rev 2012; 14 (3): 438 – 440.
[9] 
Janiak S., Kołodziejska M.: Nagła nieoczekiwana śmierć w padaczce. Aktual Neurol 2012; 12: 18 – 21.
[10] 
Christensen J., Pedersen CB., Sidenius P., Olsen J., Vestergaard M.: Long – term mortality in children and young adults with epilepsy – A population – based cohort study. Epilepsy Res 2015 Aug; 114: 81 – 88.
[11] 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Odsetek zgonów na świecie wg przyczyn. Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych. Address: http:// apps.who.int/gho/data/view.main.CM3002015WORLD-CH7?lang=en
[12] 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Odsetek zgonów na świecie wg przyczyn. Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych. Address: http:// apps.who.int/gho/data/view.main.ghe3002015-CH7?lang=en
[13] 
Olson D., Lamb MM., Gaensbauer JT. et al.: Risk factors for death and major morbidity in Guatemalen children with Acute Bacterial Meningitis. Pediatr Infect Dis J 2015 Jul; 34 (7): 724 – 728.
[14] 
Nitsch – Osuch A., Pabianek D., Topczewska – Cabanek A., et al.: Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych jako przyczyna hospitalizacji w oddziale intensywnej opieki medycznej wybranego szpitala pediatrycznego w Warszawie w latach 2002 – 2010. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13 (2): 204 – 207.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Gontko–Romanowska K
Artykuły aut.:Panieński P
Artykuły aut.:Żaba Z
Artykuły aut.:Łukasik–Głębocka M
Artykuły aut.:Szemień M
Artykuły aut.:Mitkowska J
Artykuły aut.:Chrobak A
Artykuły aut.:Ratajczak K
Artykuły aut.:Górny J

PubMed
Artykuły aut.:Gontko–Romanowska K
Artykuły aut.:Panieński P
Artykuły aut.:Żaba Z
Artykuły aut.:Łukasik–Głębocka M
Artykuły aut.:Szemień M
Artykuły aut.:Mitkowska J
Artykuły aut.:Chrobak A
Artykuły aut.:Ratajczak K
Artykuły aut.:Górny J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych