Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Różnice w postrzeganiu wybranych aspektów funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną przez rodziców, nauczycieli i pielęgniarki


Differences in the parents, teachers and nurses' perception of the functioning of families with an intellectually disabled child – selected aspects
1Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę", Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.361
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 61-72
Pełen tekst artykułu PDF Różnice w postrzeganiu wybranych aspektów funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnSTRESZCZENIE
Wprowadzenie. W rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym zachodzą poważne zmiany jej postaw oraz funkcji. Cel pracy. Ocena percepcji wybranych aspektów funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną przez rodziców, nauczycieli i pielęgniarki. Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 216 rodziców dzieci (I grupa), 163 nauczycieli (II grupa) oraz 166 pielęgniarek (III grupa). Wyniki. Głównym uczuciem związanym z opieką nad dzieckiem był lęk o jego przyszłość (59% I grupy, 76,9% II grupy, 73,2% III grupy) i los po śmierci rodziców (66,9% I grupy, 83,3% II grupy, 77,2% III grupy). Zasadniczą postawą wobec dziecka była chęć nauczenia go samodzielności (68,9% I grupy, 69,8% II grupy, 80% III grupy). Ograniczenia w codziennym życiu rodziców związane były z trudnościami w udziale w imprezach okolicznościowych (53% grupy I), realizacji pracy zawodowej (80% grupy II, 74,1% III grupy) i brakiem możliwości znalezienia zastępstwa w opiece (59% grupy I, 80% grupy II, 60% grupy III). Główną formą pomocy były pobyty dzieci w placówkach oświatowych (76,2% grupy I oraz 79,7% grupy II) a źródłem wsparcia współmałżonek (83,5% grupy I, 86,2% grupy II, 66,9% grupy III). Wnioski. W badanej grupie rodziców dzieci niepełnosprawnych towarzyszyły uczucia negatywne. Grupy rodziców i nauczycieli wskazywały na niewielką rolę pielęgniarek, jako źródło wiedzy i stawiały im niewielkie oczekiwania w tym zakresie. Wszystkie badane grupy dostrzegały ogrom obowiązków związanych z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie uważając, iż ograniczają ich karierę zawodową i inne aktywności.

Słowa kluczowe: dziecko niepełnosprawne, percepcja, rodzice, nauczyciele, pielęgniarki


ABSTRACT
Introduction. A family with a disabled child undergoes substantial changes regarding i attitudes and functions. Aim. To assess the perception of selected aspects of the functioning of families with a child with an intellectual disability by parents, teachers and nurses. Materials and methods. The study included 216 parents of children (group I), 163 teachers (group II) and 166 nurses (group, III). Results. The main feeling associated with a child care was the anxiety about his future (59% group I, 76.9% group, II, group, III 73.2%) and fears of child’s fate after parents’ death (66.9% group, I, 83.3% group II, group III, 77.2%). The parents’ main goal was to make a child independent (68.9% group I, 69.8% group II, group III, 80%). Restrictions in daily life were related to difficulties in the participating in special events (53%, group, I), work (80% group, II, group, III 74.1%) and the inability to find a replacement in care (59% group, I, 80% group, II, 60% group III). The main forms of aid were the children stays in the educational institutions (76.2% group, I, 79.7% group, II) and a spouse was the main source of suppo (83.5% group, I, 86.2% group, II, 66.9% group, III). Conclusions. Parents experienced negative feelings related to a disabled child. Parents and teachers reported that nurses play a minor role as a source of knowledge therefore they had low expectations in this regard. All respondents reported the enormity of responsibilities associated with caring for a child with intellectual disability believing that limits their career and other activities.

Key words: child with a disability, perception, parents, teachers, nurses


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Langford C. P., Bowsher J., Maloney J. P., et al.: Social support: a conceptual analysis. J Adv Nurs 1997; 25: 95–100.
[2] 
Hupcey J. E.: Clarifying the social support theory-research linkage. J Adv Nurs 1998; 27: 1231–1241.
[3] 
Pommersbach J.: Wsparcie społeczne a choroba. Przegl Psychol 1988; 31: 503–525.
[4] 
Frankiewicz A.: Ocena poziomu wsparcia społecznego u pacjentów hospitalizowanych w oddziale neurochirurgii. Ann. UMSC 2005, Sec. D, Supl. 16, 60: 471–474.
[5] 
Cobb S.: Social support as a moderator of life stress. Psychosom Med 1976; 38: 300–314.
[6] 
Obuchowska I.: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. WSiP, Warszawa 1991.
[7] 
Obuchowska I.: Dynamika nerwic. WSiP, Warszawa 1976.
[8] 
Karwowska M.: Zmaganie się z problemami dnia codziennego przez rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością umysłową (w świetle badań własnych). Roczniki Naukowe Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Nauki o Edukacji 2008; 3: 93–109.
[9] 
Pawlak B.: Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych? Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
[10] 
Pawlak B.: Umiejętność współpracy z rodzicami uczniów wyzwaniem dla procesu kształcenia nauczycieli. [w:] Kraszewski K. (red.): Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2008, 14–19.
[11] 
Randall P., Parker J.: Autyzm. Jak Pomóc rodzinie. GWP, Gdańsk 2001.
[12] 
Matthews P. (ISA-Dublin-IE), http://www.autismconsulting.com/html/ potrzeby_ rodzin.html, data pobrania 22.08.2015.
[13] 
Bodora G.: Determinanty współżycia z dzieckiem autystycznym – badania własne, http://www.dzieci.bci.pl/strony/autism/Determinanty. htm, data pobrania 22.08.2015.
[14] 
Pisula E.: Autyzm – fakty, wątpliwości, opinie. WSiP, Warszawa 1993.
[15] 
Białek K.: Dziecko niepełnosprawne umysłowo i autystyczne w rodzinie a potrzeby zdrowego rodzeństwa. Dziecko Autystyczne 2001; 9: 94 –101.
[16] 
Gałkowski T.: Dzieci specjalnej troski. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
[17] 
Peeters T.: Wpływ autyzmu na życie rodzinne. Dziecko Autystyczne 1996; 4: 14–27.
[18] 
Milczarski M.: Polskie eurosieroty. http://www.magazynfamilia.pl/ artykuly/Polskie_ eurosieroty,679,86.html, data pobrania 22.08.2015.
[19] 
Guzowski M.: Społeczno-polityczny kontekst przemiany modelu rodziny na przestrzeni dziejów świata zachodniego w epokach starożytności feudalizmu i kapitalizmu. Roczniki Teologiczne 2007; 54: 303–317.
[20] 
http://www.porazenie.nazwa.pl/artykul_numer_23.html, Dąbrowska A: Postawy rodziców wobec niepełnosprawności dziecka, data pobrania 22.08.2015.
[21] 
Maciarz A.: Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. Impuls, Kraków 1998.
[22] 
Argyle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN, Warszawa 2002.
[23] 
Deaux K.: From individual differences to social categories. The American Psychologist, 1984; 39: 105–116.
[24] 
Osborne L. A, Reed P.: The relationship between parenting stress and behavior problems of children with autistic spectrum disorders. Exceptional Children, 2009; 76: 54–73.
[25] 
Pisula E.: Zespół wypalenia się sił u rodziców dzieci autystycznych. Now Psychol 1994; 3: 83–89.
[26] 
Sekułowicz M.: Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
[27] 
Tehee E., Honan R., Hevey D.: Factors Contributing to Stress in Parents of Individuals with Autistic Spectrum Disorders. JARID, 2009; 22: 34–32.
[28] 
Lin Ch. R., Tsai Y. F., Chang H. L.: Coping mechanism of parents of children recently diagnosed with autism in Taiwan: a qualitative study. J Clin. Nurs 2008; 17: 2733–2740.
[29] 
Roush S. E.: Health professionals as contributors to attitudes toward persons with disabilities. Phys Ther 1986; 66: 1551–1554.
[30] 
Cunningham C.: Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców. WSiP, Warszawa 1992.
[31] 
Tolor A., Geller D.: Psychologists attitudes toward children having various disabilities. Psychol Rep 1987: 60: 1177–1178.
[32] 
Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2002.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Guzowski A
Artykuły aut.:Krajewska-Kułak E
Artykuły aut.:Kułak W
Artykuły aut.:Grassmann M

PubMed
Artykuły aut.:Guzowski A
Artykuły aut.:Krajewska-Kułak E
Artykuły aut.:Kułak W
Artykuły aut.:Grassmann M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych