Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem – późne następstwa neurologiczne, psychologiczne i w badaniach metodą rezonansu magnetycznego: seria przypadków


Out-of-hospital cardiac arrest – the late neurological, psychological functions and cerebral change on MRI study: a case series
1Department of Anesthesiology and Intensive Care, Polish Mother’s Memorial Hospital - Research Institute
2Department of Neurology, Polish Mother’s Memorial Hospital - Research Institute
3Department of Cardiology, Polish Mother’s Memorial Hospital - Research Institute
4Department of Neurosurgery, Polish Mother’s Memorial Hospital - Research Institute
5Department of Radiology, Polish Mother’s Memorial Hospital
6Department of Anesthesiology and Intensive Care, Polish Mother’s Memorial Hospital

https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.360
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 33-38
Pełen tekst artykułu PDF Nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem – późne następstwa neurologiczne, psychologiczSTRESZCZENIE
Cel. Dzieci po pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia (PsZZK) mogą doświadczać neurologicznych powikłań – od łagodnych zaburzeń poznawczych po ciężkie deficyty psychomotoryczne. Zbadaliśmy odległe następstwa neurologiczne, psychologiczne oraz funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci po PsZZK i resuscytacji. Materiał i metody. Przedstawiamy serię 6 przypadków pacjentów (płeć męska, wiek: 9–17 lat), którzy przebyli nagłe zatrzymanie krążenia bez urazu OUN, w okresie obserwacji odległej od 1 do 5 lat (mediana: 2,5 roku). Pacjenci poddani zostali diagnostyce obrazowej głowy w polu elektromagnetycznym z zastosowaniem sekwencji FLAIR (FLAIR MRI). Do oceny neurologicznej oprócz przedmiotowego badania neurologicznego wykorzystano funkcjonalną skalę niezależności (FIM) oraz wskaźnik funkcjonalny „Repty” (RFI). Ocena psychologiczna dokonana została przy użyciu Testu Ravena, Kwestionariusza oceny jakości życia SF-36 oraz Kwestionariusza zdrowotnego dla dzieci i młodzieży KIDSCREEN-52. Wyniki. W badaniu FLAIR MRI obserwowano zmiany pod postacją zaników korowych u 2 spośród 5 pacjentów. W ocenie funkcjonalnej 5 pacjentów uzyskało maksymalną wartość wskaźnika RFI. Trzech badanych uzyskało wyniki poniżej 25. percentyla w skali Ravena (znaczne obniżenie zdolności wnioskowania), jeden pacjent uzyskał wynik powyżej 75. percentyla (wyższy niż przeciętny poziom zdolności wnioskowania). Ocena subiektywnej jakości życia wykazała wysoką ocenę sprawności fizycznej i zadowolenia z życia 5 pacjentów. Jeden badany zgłaszał znacznie obniżoną sprawność fizyczną i obniżony nastrój. Wnioski. W warunkach PsZZK u dzieci gdy pomoc w zakresie BLS udzielona jest szybko i kontynuowane jest postępowanie resusytacyjne oraz leczenie w OIOM, można liczyć na pomyślne rokowanie. Ocena jakości życia wskazuje, że dzieci po NZK zachowały sprawność fizyczną w wysokim stopniu, jednak część badanych deklaruje trudności w nauce i przeciętną samoocenę życiową.

Słowa kluczowe: jakość życia, intensywna terapia, rezonans magnetyczny, pediatria, nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci


ABSTRACT
Aim. Children who survive out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) may suffer neurological consequences, ranging from mild cognitive impairment to severe psychomotor deficits. We investigated the long-term neurological, psychological and central nervous system (CNS) function in children after OHCA and resuscitation. Methods. This is a case series of six patients (all male, aged 9–17 years) after OHCA without CNS injury, with a follow-up of 1 to 5 years (median 2.5 years). Patients were subjected to diagnostic imaging using fluid attenuation inversion recovery magnetic resonance imaging (FLAIR MRI). They also had a routine neurological examination, with additional assessment using the Repty Functional Index (RFI). A psychological assessment with the Raven’s Progressive Matrices (RPM), The Short Form (36) Health Survey (SF-36) and The KIDSCREEN-52 questionnaires were performed. Results. MRI revealed features of cortical atrophy in two of five patients. Five patients obtained a maximal RFI score in most categories in their functional evaluation. Three patients received results below the 25th percentile on the Raven’s scale (i.e., lower level of intelligence), and one patient was above 75th percentile (i.e., high level of intelligence). Quality of life evaluation revealed a high level of physical fitness and life satisfaction in five patients. One patient reported reduced physical ability and a depressed mood. Conclusions. Favourable outcomes in children are expected when basic life support and resuscitation are provided immediately after OHCA, and the treatment is continued in the ICU. This long-term quality of life analysis indicates these children retain their physical ability but may have learning problems and average self-esteem.

Key words: pediatric cardiac arrest, children, pediatrics, neurology, psychology, central nervous system


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Meaney P. A., Nadkarni V. M., Cook E. F., et al.: Higher survival rates among younger patient after pediatric intensive care unit cardiac arrests. Pediatrics 2006; 118: 2424–2433.
[2] 
Atkins D. L., Everson-Stewart S., Sears G. K., et al.: Epidemiology and outcomes from out-of-hospital cardiac arrest in children: the Resuscitation Outcomes Consortium Epistry-Cardiac Arrest. Circulation 2009; 119: 1484–1491.
[3] 
Nagata T., Abe T., Noda E., et al.: Factors associated with the clinical outcomes of paediatric out-of-hospital cardiac arrest in Japan. BMJ Open 2014; 4: e003481.
[4] 
Lonstreth W. T. Jr., Inui T. S., Cobb L. A., et al.: Neurology recovery after out-of-hospital cardiac arrest. Ann Intern Med. 1983; 98: 588–592.
[5] 
Donoghue A. J., Nadkarni V., Berg R. A., et al.: Out-of-hospital pediatric cardiac arrest: an epidemiologic review and assessment of current knowledge. Ann Emerg Med. 2005; 46: 512–522.
[6] 
Orlowski J. P.: The effectiveness of pediatric cardiopulmonary resuscitation. Am J Dis Child 1984; 138: 1097–1098.
[7] 
Khot S., Trischwell D. L.: Long-term neurological complications after hypoxic-ischemic encephalopathy. Semin Neurol 2006; 26: 422–431.
[8] 
Lovett R. W., Martin E. G.: Certain aspects of infantile paralysis with a description of a method of muscle testing. JAMA. 1916; 66: 729–733.
[9] 
Ottenbacher K. J., Yungwen H., Granger C. V., et al.: The reliability of the functional independence measure: A quantitative review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 1996; 77: 1226–1232.
[10] 
Opara J., Szeliga-Cetnarska M., Chromy M., et al.: “Repty” scales of strokes. Functional index “Repty” for the evaluation of ADL in hemiplegic patients after cerebral stroke. Part II. Neurol Neurochir Pol 1998 Jul–Sep; 32: 803–812.
[11] 
Meberg A., Broch H.: Etiology of cerebral palsy. J Perinat Med. 2004; 32: 434–439.
[12] 
Raven J., Raven J.: Raven progressive matrices. [w:] Handbook of Nonverbal Assessment. McCallum RS. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003, 223–240.
[13] 
Ware J. E., Sherbourne C. D.: The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36): I. Conceptual Framework and Item Selection. Medical Care 1992; 30: 473–483.
[14] 
Ravens-Sieberer U., Gosch A., Rajmil L., et al.: The KIDSCREEN-52 quality of life measure for children and adolescents: psychometric results from a cross-cultural survey in 13 European countries. Value Health 2008; 11: 645–658.
[15] 
Jayaram N., McNally B., Tang F., et al.: Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Children. J Am Heart Assoc. 2015 Oct 8; 4(10): e002122. Address: http://jaha.ahajournals.org/content/4/10/e002122. full.
[16] 
Topjian A. A., Nadkarni V. M., Berg R. A.: Cardiopulmonary resuscitation in children. Curr Opin Crit Care. 2009; 15: 203–208.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Szlachciński
Artykuły aut.:Połatyńska K
Artykuły aut.:Szaflik K
Artykuły aut.:Hładuńska J
Artykuły aut.:Agnieszka AB
Artykuły aut.:Krajewski W

PubMed
Artykuły aut.:Szlachciński
Artykuły aut.:Połatyńska K
Artykuły aut.:Szaflik K
Artykuły aut.:Hładuńska J
Artykuły aut.:Agnieszka AB
Artykuły aut.:Krajewski W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych