Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Wpływ stymulacji metodą Vojty na rozwój psychoruchowy dzieci z zespołem Downa


Effectiveness of Vojta stimulation in psychomotor development of children with Down syndrome
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” w Białymstoku

https://doi.org/10.20966/chn.2015.48.340
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 29-35
Pełen tekst artykułu PDF Wpływ stymulacji metodą Vojty na rozwój psychoruchowy dzieci z zespołem DownaSTRESZCZENIE
Cel pracy. Celem podjętych badań było dokonanie analizy rozwoju psychoruchowego dzieci z zespołem Downa systematycznie stymulowanych metodą Vojty, zarówno w warunkach domowych, jak i w Poradni Rehabilitacji przy UDSK w Białymstoku przez terapeutę oraz porównanie uzyskanych wyników z grupą dzieci z zespołem Downa, które były sporadycznie stymulowane metodą Vojty. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 45 dzieci z zespołem Downa w wieku od 18. do 24. miesiąca życia. W celu oceny rozwoju psychomotorycznego wykorzystano Profil Psychoedukacyjny PEP-R, który dostarczył informacji na temat rozwoju umiejętności naśladowania, percepcji, motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, czynności poznawczych, komunikacji oraz zachowania. W celu dokładniejszej analizy rozwoju psychomotorycznego badanej grupy dzieci z zespołem Downa skorzystano z Inwentarza PPAC Gunzburga, który oceniał kompetencje społeczne w następujących kryteriach: samoobsługa, uspołecznienie, zręczność (sprawność manualna i kontrola motoryki) oraz komunikacja. Na drugim etapie badań dokonano podziału na dwie podgrupy; dzieci systematycznie stymulowane metodą Vojty (minimum 3 razy dziennie w warunkach domowych oraz minimum 2 razy tygodniowo w warunkach poradnianych przez terapeutę), druga grupa to dzieci sporadycznie stymulowane metodą Vojty. Następnie dokonano analizy porównawczej rozwoju psychoruchowego obu grup. Wyniki. Dzieci z zespołem Downa systematycznie stymulowane metodą Vojty osiągały wiek siadania, czworakowania i chodzenia o około 2 miesiące wcześniej. Różnica w wykonaniu zadań z zakresu samoobsługi, komunikacji, uspołecznienia i zręczności była istotna statystycznie na korzyść dzieci z zespołem Downa systematycznie stymulowanych metodą Vojty. Wnioski. Dzieci z zespołem Downa systematycznie rehabilitowane metodą Vojty osiągają znacząco lepszy rozwój psychomotoryczny.

Słowa kluczowe: metoda Vojty, dzieci, zespół Downa


ABSTRACT
Aim of study. The aim of this study was to analyse the psychomotor development of children with Down syndrome systematically stimulated by the Vojta method both at home and at the Outpatient Rehabiltation Clinic of the Białystok University Children’s Hospital, as well as to compare these results with a group of children with Down Syndrome only sporadically stimulated using the Vojta method. Material and methods. The research was conducted on a group of 45 children with Down syndrome, aged from 18 to 24 months. Their psychomotor development was evaluated using the Psychoeducational Profile – Revised which provides information on the development of imitation skills, perception, gross and fine motor skills, visual-motor coordination, cognitive function, communication, and behavior. The Gunzburg (P.A.C.) scale of measurement of social development was applied for a more detailed analysis of the psychomotor development of the children, using the following criteria: socialization, agility (manual dexterity and motor control), and communication. In the second stage of research the study group was divided into two sub-groups: children systematically stimulated using the Vojta method (at least three times a day at home and at least twice a week in clinic by a therapist) and children only sporadically stimulated using the Vojta method. Then, a comparative analysis of psychomotor development of the two groups was conducted. Results. Children with Down syndrome systematically stimulated with the Vojta method reached the age of sitting, crawling, and walking about two months earlier. The differences in the execution of the tasks of self-care, communication and socialization skills were statistically significant in favor of children with Down Syndrome systematically stimulated with the Vojta method. Conclution. Children with Down Syndrome systematically rehabilitated with the Vojta method achieved significantly better psychomotor development

Key words: Vojta method, children, Down syndrome


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Cunningham C.: Dzieci z zespołem Downa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
[2] 
Dmitriew V.: Early Intervention for Children with Down Syndrome: Time to Begin. Pro-Ed, Austin 2001.
[3] 
Midro A.T.: Dialog genów ze środowiskiem w zespole Downa. Pediatr Pol 2008; 5: 505-507.
[4] 
Pereira K., Basso R.P., Lindquist A.R,, et al.: Infants with Down syndrome: percentage and age for acquisition of gross motor skills. Res. Dev Distabil. 2013; 34: 894-901.
[5] 
Selby-Silverstein L., Hillstrom H.J., Palisano R.J.: The effect of foot orthoses on sanding foot posturę and gait of young children with Down syndrome. NeuroRehabilitation, 2001; 16: 183-193.
[6] 
Minczakiewicz E.M.: Jak pomóc w rozwoju dziecku z zespołem Downa. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.
[7] 
Olchowik B., Śmigielska-Kuzia J.: Stymulacja rozwoju psychoruchowego u dzieci z zespołem Downa. Klin Pediatr 2010; 18 (1): 69-72.
[8] 
Roizen N.J., Petterson D.: Down’s Syndrome. Lancet 2003; 361: 1281-1289.
[9] 
Banaszek G.: Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Ośrodek Wydawniczy Augustyna, Bielsko-Biała 2004; 114-119.
[10] 
Sadowska L., Szkolnicka A., Banaszek G.: Zasady rehabilitacji metodą odruchowej lokomocji. [w:] Sadowska L. (red.): Neurokiezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Wydawnictwo AWF, Wrocław 2001, 175-240.
[11] 
Vojta V.: Die zerebralen Bewegungsstörungen im Sauglingsalter. Hipokrates, Stuttgart 2000.
[12] 
Vojta V., Peters A.: Das Vojta Prinzip. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 1992.
[13] 
Grzeszczyk S.: Rola rehabilitacji ruchowej w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. [w:] Janiszewska-Nieścioruk J. (red.): Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków 2003.
[14] 
Wiśniewska M.: Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2008.
[15] 
Cytowska B., Winczur B.: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
[16] 
Wu J., Looper J., Ulrich D.A,,et al.: Effects of various treadmill interventions on the development of joint kinematics in infants with Down syndrome. Physiotherapy 2010; 90:1265-1276.
[17] 
Kossut M. (red.): Mechanizmy plastyczności mózgu. PWN, Warszawa 1994.
[18] 
Vojta V.: Die Posturale Ontogenese als Basis der Entwicklungsdiagnostik. Der Kinderarzt 1989; 5: 669-674.
[19] 
Dytrych G.: Kontrowersje wokół metody Vojty - spojrzenie terapeuty. Neurol Dziec 2007; 17 (33): 59-63.
[20] 
Hellbrugge T.: Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa, pierwszy rok życia. Antykwa, Kraków 1994.
[21] 
Matyja M., Gogola A.: Prognozowanie rozwoju postawy dzieci na podstawie analizy jakości napięcia posturalnego w okresie niemowlęcym. Neurol Dziec 2007; 16 (32): 49-56.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Dytrych GE

PubMed
Artykuły aut.:Dytrych GE


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych