Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Ocena dynamiki wychyleń tułowia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej oraz pola powierzchni stabilogramu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym


Assessment of the dynamics of body sway in the frontal and sagi ttal plane, and the surface area of stabilogram in children with cerebral palsy
1Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
3 Klinika Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2013; 22, 45: 19-23
Pełen tekst artykułu PDF Ocena dynamiki wychyleń tułowia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej
oraz pola powierzchSTRESZCZENIE
Cel. Analizowano dynamikę wychyleń tułowia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej oraz powierzchni pola stabilogramu na platformie balansowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz). Materiał i metody. Badaniem objęto 31 pacjentów z MPDz w wieku od 7 do 17 lat. Dziewięcioro dzieci miało postać porażenia połowiczego lewostronnego, 12 prawostronnego i 10 postać porażenia obustronnie połowiczego. Na podstawie skali GMFCS określono stan funkcjonalny pacjentów: poziom I – 13 dzieci, poziom II – 10 dzieci, poziom III – 8 dzieci. Grupę kontrolną stanowiły zdrowe dzieci w podobnym wieku. Badanie polegało na swobodnym staniu przez 60 sekund, obunóż na platformie stabilograficznej, które wykonano trzykrotnie: z oczami otwartymi (z kontrolą wzroku), z oczami zamkniętymi (bez kontroli wzroku) oraz ze świadomą kontrolą wzrokową. Wyniki. Proces regulacji stabilności posturalnej był gorszy w grupie dzieci z MPDz, ale nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w stosunku do dzieci zdrowych. U wszystkich dzieci z MPDz pole powierzchni stabilogramu było większe w uzyskanych wynikach w stosunku do dzieci zdrowych, ale istotną statystycznie różnicę stwierdzono u pacjentów z postacią tetraplegiczną. W pozostałych próbach wartości były większe niż w grupie kontrolnej, jednak nie były to wyniki istotne statystycznie. Wnioski. Dynamika wychyleń tułowia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej u dzieci z MPDz nie różniła się istotnie od dzieci zdrowych. Pole powierzchni rzutu środka ciężkości ciała było większe u dzieci z MPDz w stosunku do grupy dzieci zdrowych. Najbardziej nasilone zaburzenia równowagi były obserwowane u pacjentów z tetraplegiczną postacią MPDz.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia równowagi, stabilometria, platforma balansowa


ABSTRACT
Aim. The aim of the study was to analyze the dynamics of body sway in the frontal and sagittal plane and the surface of the field stabilogram on the balance platform in children with cerebral palsy (CP) compared to the control group. Material and methods. The study group included 31 patients with spastic CP aged 7–17 years. Nine children had left hemiparetic CP, 12 had right hemiparetic CP, and 10 had tetraplegia. A group of healthy children matched for age were recruited as a comparison group. The children with CP were classified into levels I (n = 13), II (n = 10), and III (n = 8) of the Gross Motor Function Classification System. Examination comprised free standing for 60 seconds on the stabiligraphic platform three times with open eyes, with closed eyes, and with the conscious visual control. Results. The postural stability control was worse in children with CP, but it did not differ significantly compared with healthy children. In all children with CP stabilogram area was higher in comparison to controls and it differed significantly in patients with tetraplegia. The other sample values were bigger than in the control group but these did not differ significantly. Conclusions. The dynamics of body sway in the frontal and sagittal plane in children with CP did not differ significantly compared with controls. The surface area of projection of the center of gravity was bigger in children with CP compared with controls. More severe disturbances were observed in patients with tetraplegia.

Key words: cerebral palsy, impaired balance, stabilometer, balance platform


PIŚMIENNICTWO
[] 
Starosta W.: Globalna i lokalna koordynacja ruchowa. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Warszawa 2006.
[] 
Nowotny J., Czupryna K., Domagalska M.: Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurol Dziec 2009; 18: 54–60.
[] 
Riach C.L., Starkes J.L.Ł.: Velocity of center of pressure excursions as an indicator of postural control systems in children. Gait and Posture 1994; 2: 167–172.
[] 
Sobera M.: Równowaga ciała w naturalnej pozycji stojącej u małych dzieci i osób dorosłych. Ann UMCS 2005, LX, 487: 153–156.
[] 
Wilczyński J.: Posturologia – nauka o postawie ciała człowieka. Studia medyczne 2011; 23: 7–17.
[] 
Nowotny J.: Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu. Podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów. MediPage, Warszawa 2006.
[] 
Kostiukow A., Rostkowska E., Samborski W.: Badanie zdolności zachowania równowagi ciała Rocz. PAM 2009; 55: 102–109.
[] 
Sobera M.: Charakterystyka procesu utrzymania równowagi ciała u dzieci w wieku 2–7 lat. Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 97, 2010.
[] 
Stolarczyk A., Śmigielski R., Adamczyk G.: Propriocepcja w aspekcie medycyny sportowej. Med Sport 2000; 107: 23–26.
[] 
Gugała B., Snela S.: Mózgowe porażenie dziecięce-rys historyczny i poglądy na temat istoty schorzenia. Pielęg i Położ 2006; 3: 25–26.
[] 
Szymańska K.: Mózgowe porażenie dziecięce. Klin Pediatr 2000; 5: 578–581.
[] 
Kułakowska Z., Konera W.: Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu – od neurofizjologii do rehabilitacji. Folium, Lublin 2003.
[] 
Kułak W., Sobaniec W.: Współczesne spojrzenie na patogenezę mózgowego porażenia dziecięcego. Pediatria – co nowego? Otto- Buczkowska E. Wydanie II, Cornetis, Wrocław 2011, 25–29.
[] 
Riach C.L., Starks J.L.Ł.: Velocity of center of pressure excursions as an indicator of postural control systems in children. Gait and Posture 1994; 2: 164–172.
[] 
Olejarz P., Olchowik G.: Rola dynamicznej posturografii komputerowej w diagnostyce zaburzeń równowagi. Otolaryngologia 2011; 10: 103– 110.
[] 
Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 1978.
[] 
Wojciechowska-Maszkowska B.: Stabilność postawy ciała osób w różnym wieku. Praca doktorska. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2007.
[] 
Głowacka M., Fredyk A., Trzaska J.: Zakres maksymalnych dowolnych wychyleń środka ciężkości w płaszczyźnie strzałkowej u ludzi w różnym wieku jako miara stabilności postawy. Zeszyty metodyczno-naukowe, AWF Katowice 2007.
[] 
Zgorzelewicz B., Miszczanek T., Zgorzelewicz M.: Epidemiologia opisowa mózgowego porażenia dziecięcego. Ortop Traumatol Rehab 2001; 4: 467–471.
[] 
Konturek S.: Neurofizjologia. [w:] Fizjologia człowieka, IV, Wyd. UJ, Wyd. 6, Kraków 1998.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Paszko-Patej G
Artykuły aut.:Sobaniec W
Artykuły aut.:Kułak W
Artykuły aut.:Terlikowski R
Artykuły aut.:Okurowska-Zawada B
Artykuły aut.:Sienkiewicz D
Artykuły aut.:Kawnik K

PubMed
Artykuły aut.:Paszko-Patej G
Artykuły aut.:Sobaniec W
Artykuły aut.:Kułak W
Artykuły aut.:Terlikowski R
Artykuły aut.:Okurowska-Zawada B
Artykuły aut.:Sienkiewicz D
Artykuły aut.:Kawnik K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych