Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Występowanie i przebieg padaczki pourazowej u dzieci hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach 2003–2010


Occurrence and course of post-traumatic epilepsy in children hospitalized in the P P rovincial Specialist Children’s Hospital in Olsztyn in the years 2003 to 2010
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Oddział Neurologii Dziecięcej

Neurol Dziec 2011; 20, 39: 39-44
Pełen tekst artykułu PDF Występowanie i przebieg padaczki pourazowej u dzieci hospitalizowanych w Wojewódzkim SpecjalisSTRESZCZENIE
Celem pracy jest retrospektywna analiza dokumentacji lekarskiej po urazach czaszkowo-mózgowych u dzieci pod kątem oceny częstości występowania padaczki pourazowej, a także jej przebiegu. Materiał i metody. Ocenie podlegała dokumentacja medyczna pacjentów hospitalizowanych w WSSD w Olsztynie i z dwóch poradni neurologicznych, do których pacjenci zgłaszali się do kontroli poszpitalnej. Łączna liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu urazów głowy w okresie od stycznia 2003 r. do kwietnia 2010 r. wynosiła 4873 przypadki. W tej liczbie znajdowało się 4626 dzieci z urazami lekkimi (co stanowi 95%) oraz 247 (5,0 %) dzieci z urazami średniociężkimi i ciężkimi. Okres obserwacji po doznanym urazie czaszkowo-mózgowym wynosił od 6 mies. do 7 lat. U wszystkich pacjentów z rozpoznaną padaczką pourazową wykonano TK głowy, badanie EEG oraz przeprowadzono ocenę stanu klinicznego. Wyniki. W grupie urazów lekkich nie było pacjentów z padaczką pourazową. Z grupy 247 pacjentów z urazami średniociężkimi i ciężkimi wyłoniliśmy ośmioro pacjentów (3,2%) dzieci z pewną padaczką pourazową. Napady padaczkowe późne w badanej grupie ujawniły się w okresie od 2 mies. do 2 lat po doznanym urazie czaszkowo-mózgowym. Czterech pacjentów zademonstrowało klinicznie napady padaczkowe częściowe ruchowe, w tym jeden z wtórnym uogólnieniem, pozostałych czterech atypowe napady nieświadomości, w tym u trzech z towarzyszącymi objawami afektywnymi. U żadnego z omawianych ośmiu pacjentów nie zarejestrowano uogólnionej czynności napadowej. Natomiast u wszystkich pacjentów w badaniu EEG zarejestrowano czynność napadową zlokalizowaną. Wnioski. Wszyscy pacjenci spełnili kryteria definicji padaczki pourazowej, dotyczące obecności zmian pourazowych w OUN, a gdy ich nie uchwycono (w jednym przypadku), ciężki stan kliniczny z długotrwałą utratą przytomności bezpośrednio po urazie kwalifikował pacjenta do grupy padaczki pourazowej.

Słowa kluczowe: padaczka pourazowa, dzieci, urazy czaszkowo-mózgowe, EEG


ABSTRACT
The aim of this study is a retrospective analysis of medical records of patients after traumatic brain injury regarding the frequency of the occurrence of posttraumatic epilepsy and the analysis of its clinical course. The materials and methods. The medical records of patients hospitalized in WSSD (Children’s Hospital) in Olsztyn and treated in two Neurologic Clinics after the hospitalisation were analysed. There were 4873 patients hospitalised from January 2003 to April 2010 due to a head injury. This number includes 4626 children with slight injuries (what is 95%) and 247 (5,0%) children with moderate and severe head injuries. The period of observation after a traumatic brain injury was from 6 months to 7 years. All the patients with diagnosed post-traumatic epilepsy had the head CT scans, EEG and an evaluation of clinical condition. Results. There were 8 patients with post- traumatic epilepsy. Late onset epilepsy attacks among the patients from the investigated group were noticed from 2 months to 2 years after the traumatic brain injury. Four of the patients had partial seizure epilepsy, and one of them had secondary generalised epilepsy. The remaining four patients had atypical absence seizures, and three of them had affective symptoms. None of the eight patients had a generalized seizure. However, EEG showed located seizure in 8 patients. Conclusions. All patients fulfilled the diagnostic criteria of post- traumatic epilepsy definition connected with the presence of traumatic changes in the CNS. In one case the changes were not captured, but a severe clinical injury with a long-lasting unconsciousness directly after the injury classified this patient with the post-traumatic epilepsy group.

Key words: children, traumatic brain injury, post-traumatic epilepsy, EEG.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Brzeziński J., Zawirski M.: Urazy czaszkowo-mózgowe. [w:] Diagnostyka i leczenie w neurologii. Członkowska A., Członkowski A. (red.), Instytut Pediatrii i Neurologii, Warszawa 1992.
[2] 
Michałowicz R.: Padaczka i inne stany napadowe u dzieci. PZWL, Warszawa 2001 (II wyd.).
[3] 
Appleton R., Gibbs J.: Padaczka u dzieci i młodzieży. Marszał E. (red.), Wyd. I. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner. Wrocław 2000.
[4] 
Commission on Epidemiology and Prognosis, International League Against Epilepsy. Guidelines for Epidemiologic Studies on Epilepsy. Epilepsia 1993; 34: 592–596.
[5] 
Szczepanik E.: Padaczka pourazowa – kryteria rozpoznania. Neurol Dziec 2002; 11: 69–71.
[6] 
Langendorf F., Pedley T.A.: Post-traumatic seizures. [w:] Epilepsy: A Comprehensive Textobook. Engel J. i Pedley A. Lippincott (red.) Raven Publishers, Philadelphia 1997.
[7] 
Commission on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy. Proposal for Revised Classification of Epilepsies and Epileptic Syndromes. Epilepsia 1989; 30: 389–399.
[8] 
Majkowski J.: Posttraumatic Epilepsy. [w:] Comprehensive Epileptology. Dam M. i Gam L. (red.) Raven Press, New York 1999.
[9] 
Gedeit R.: Head injury. Pediatr Rev 2001; 22: 118–124.
[10] 
Rosenthal B.W., Bergman I.: Intracranial injury after moderate head trauma in children. J Pediatr 1989;115: 203–210.
[11] 
Jędrzejczak J.: Padaczka Najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania. Termedia Wydawnictwa Medyczne. Poznań 2008
[12] 
Marszał E., Emich-Widera E., Szczygieł A. et al.: Urazy głowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – ich przyczyny, diagnostyka i uwarunkowania społeczne. Neurol Dziec 2004;13: 37–41.
[13] 
Schultzman S.A., Greenes D.S.: Pediatric minor head trauma. Ann Emerg Med 2001; 1: 156–158.
[14] 
Pagni C.A., Zenga F.: Posttraumatic epilepsy with special emphasis on prophylaxis and prevention. Acta Neurochir 2005; Suppl 93: 27–34
[15] 
Agrawal A., Timothy J., Pandit L. et al.: Post-traumatic epilepsy: An overview. Cl Neurol Neurosurg 2006; 108: 433–439
[16] 
Beghi E.: Overview of Studies to prevent Posttraumatic Epilepsy. Epilpesia 2003; 44: 21–26.
[17] 
Appelton R.E., Demmellweek C.: Post-traumatic epilepsy in children requiring inpatient rehabilitation following head injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002; 72: 669–672.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Łobodzińska-Młynarczyk E
Artykuły aut.:Brzozowski E
Artykuły aut.:Melnyk A
Artykuły aut.:Morski J
Artykuły aut.:Jankowska E

PubMed
Artykuły aut.:Łobodzińska-Młynarczyk E
Artykuły aut.:Brzozowski E
Artykuły aut.:Melnyk A
Artykuły aut.:Morski J
Artykuły aut.:Jankowska E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych