Vol. 29/2020 Nr 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Ocena zachowania się kąta biernego unoszenia stopy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz u dzieci o prawidłowym rozwoju ruchowym


Assessment of the passive foot dorsiflexion behaviour in children with cerebral palsy and children with normal motor development


Neurol Dziec 2004; 13, 25: 31-44STRESZCZENIE
Wstęp: Celem badań jest ocena kąta biernego unoszenia stopy u dzieci ze spastycznymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego (MPDZ) i u dzieci o prawidłowym rozwoju ruchowym (PRR). Materiał: Zbadano 156 dzieci z MPDZ oraz 186 dzieci o PRR w wieku 2-11 lat. Badanych podzielono na podgrupę młodszą w wieku 2-4 r.ż. – 85 dzieci z MPDZ i 88 dzieci o PRR i starszą w wieku 5-12 r.ż. – 71 dzieci z MPDZ i 98 dzieci o PRR. Metoda: Badania prowadzono testem Silfverskiölda, który uwzględnia ocenę kąta biernego unoszenia stopy przy zgiętym (BUS/KZ) i wyprostowanym stawie kolanowym (BUS/KP). Kąt ruchu mierzono goniometrem manualnym. Wyniki: Średnie wartości kąta BUS/KZ i /KP w obu podgrupach dzieci z MPDZ były znamiennie niższe w porównaniu do średnich wyników u dzieci o PRR w tym samym wieku. U dzieci o PRR w 2-4 r.ż i 5-11, 73% i 72% pomiarów kąta BUS/KZ i /KP mieściło się w obszarze średnia ą 1 odchylenie standardowe (S), 15% i 14% w obszarze średnia plus 2S oraz 12% i 15% pomiarów w obszarze subgranicznych wartości kąta stopy (średnia minus 2S). U dzieci z MPDZ 64% i 62% pomiarów kąta BUS/KZ i /KP pokrywało z wynikami u dzieci z odnośnych podgrup porównawczych. Kąt stopy w 17% i 12% badanych stawów znajdował się w obszarze średnia minus 3S. Ograniczenie kąta BUS/KZ na poziomie przykurczu stwierdzono w 7% i 14%, natomiast kąta BUS/KP w 31% i 38% badanych stawów. Wnioski: Kliniczny obraz zaburzeń kąta stopy zarówno u dzieci młodszych, jak i starszych z MPDZ jest różnorodny. Wskazane jest prowadzenie różnicującej oceny biernej sprężystości mechanicznej w obrębie mięśni trójgłowych łydki. Ograniczenie ruchu poniżej wartości granicznej stanowi wskazanie do intensy. kacji leczenia zachowawczego skojarzonego z terapią toksyną botulinową. Badania oparte na zmienności osobniczej kąta stopy umożliwiają bardziej dokładną indywidualizację oceny stanu oraz wybór metody postępowania terapeutycznego.

Słowa kluczowe: bierny kąt unoszenia stopy u dzieci z porażeniem mózgowym i u dzieci z prawidłowym rozwojem ruchowym.


ABSTRACT
Introduction: The aim of this study was to evaluate the passive foot dorsi. exion in children with spastic syndromes of cerebral palsy (CP) and in children with normal motor development (NMD). Material and methods: 156 children with spastic CP and 186 (NMD) had been examined. Both populations under study were divided into the younger, 2-4 years old - 85 with CP and 88 with NMD children, and the older, 5-11 years old, subgroups - 72 children with CP and 96 with NMD. The passive foot dorsi. exion had been examined with the . exed (PFD/KF) and extended knee joint (PFD/KE) with Silfverskiöld test. Range of the foot motion was measured with the manual goniometer. Results: The mean PFD/KF and /KE foot motion angle in both subgroups of children with CP were signi. cantly lower than in the same age subgroups of normal peers. 73% and 74% of the PFD/KF and /KE measurements obtained in both age subgroups of healthy children were within the mean plus-minus one standard deviation (X ą1S) range, 15% and 14% within the range of the mean plus two standard deviations (X +2S) and 12% and 15% results below the borderline values (X -2S) for a given age. In children with CP, comparable ranges of the PFD/KF and KE were found in 64% and 62% of joints examined. The ankle joint motion in 16% of the younger and 12% of the older CP children was on the borderline of pathology. The calf muscle shortening were noted rarely in both age subgroups (7% and 14% cases) with the knee . exed but signi. cantly more often (31% and 38% cases) with the knee extended. Conclusions: clinical picture of foot dorsi. exion in both age subgroups of CP children is diversi. ed. It is thus indicated to carry out a periodical differential evaluation of mechanical properties of the triceps surae muscles. Limitation of foot dorsi. exion motion on the borderline of pathology is an indication for a more intensi. ed treatment associated with botulinum toxin therapy. The evaluation based on ontogenetic variability of foot motion is essential for analysis and study of neuromotor conditions and a choice of appropriate management of individual child with Cerebral Palsy

Key words:


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Kalinowski Z
Artykuły aut.:Sakławska K

PubMed
Artykuły aut.:Kalinowski Z
Artykuły aut.:Sakławska K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych