Vol. 29/2020 Nr 58
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Dysfunkcje narządu przedsionkowego u dzieci


Vestibular Disorders in Children
*Poradnia Audiologiczno –Foniatryczna NZOZ Audiofonika Bielsko- Biała
** Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im Prof. Jerzego Nofera w Łodzi
*** Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Dermatologii Eksperymentalnej UJ w Krakowie opiekun Prof. Dr. Hab. Radosław Śpiewak

Neurol Dziec 2020; 29, 58: 45-56
Pełen tekst artykułu PDF Dysfunkcje narządu przedsionkowego u dzieciSTRESZCZENIE
Celem pracy jest próba znalezienia zależności pomiędzy uszkodzeniami narządu przedsionkowego u dzieci, a występowaniem objawów w postaci: zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Zachowanie równowagi wymaga sprawnych odruchów: przedsionkowo –ocznego i przedsionkowo-rdzeniowego. W wieku rozwojowym symptomatologia uszkodzeń błędnika będzie zależała od tego na jakim etapie rozwoju do takiego uszkodzenia dojdzie. Pacjenci z wrodzoną wadą przedsionka z reguły nie uskarżają się na zawroty głowy. Dominującym objawem u nich jest opóźnienie rozwoju sprawności motorycznych, co zazwyczaj nie jest wiązane przez lekarzy z dysfunkcją błędnika. Oczopląs samoistny jako objaw ostrego uszkodzenia przedsionka pojawia się u niemowląt i małych dzieci rzadziej niż u pacjentów starszych. Oczopląs u młodszych dzieci ma w większości przypadków charakter ukryty. Natomiast częstość występowania zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci i młodzieży, w zależności od przyjętych definicji tych objawów, szacuje się na poziomie od 0,4% do 5,7% badanej populacji. Główną przyczyną napadowych zawrotów głowy u dzieci jest migrena i zespoły z nią związane. Sprawność błędnika można szacować próbami: fotela obrotowego, dwukaloryczną, VHIT oraz VEMP. Wszystkie testy przedsionkowe, za wyjątkiem obrotowej, wymagają minimum współpracy ze strony pacjenta. Wniosek: Niezmiernie rzadko udaje się potwierdzić, że objaw określany przez dziecko jako zawrót głowy jest spowodowany trwałym uszkodzeniem błędnika.

Słowa kluczowe: uszkodzenie przedsionka, zawroty głowy, dzieci, oczopląs, VHIT


ABSTRACT
The aim of the article is an attempt to find a parallel relationship between injuries of the congenital inner ear (vestibular) disorder in children and the occurrence of symptoms in the form of dizziness and vertigo. Balance requires efficient reflexes: vestibule- ocular reflex and vestibule-spinal reflex. At developmental age the symptomatology of vestibular damage depends on the stage of development at which such damage occurs. Patients with congenital vestibular disorder usually do not report any dizziness. Their dominant symptom is manifested in delayed motor skills development which is usually not associated by the doctors with vestibular disorder. Spontaneous nystagmus as a symptom of acute vestibular damage occurs less frequently in infants and young children than in older patients. Nystagmus in younger children, in most cases, is latent. However, the incidence of dizziness and vertigo in children and adolescents, depending on the adopted definitions of these symptoms, is estimated at 0.4% to 5.7% of the studied population. The main cause of paroxysmal dizziness and vertigo in children is migraine associated symptoms (MAS). The vestibule’s functional efficiency can be estimated with the following tests: Damped rotational chair test, Caloric nystagmus test, VHIT- Video Head Impulse Test, and VEMP – Vestibular Evoked Myogenic Potentials test. All the vestibular tests, with the exception of rotational test, require minimum cooperation from the patient. In extremely rare cases it is possible to confirm that the symptom described by the child as dizziness is caused by permanent vestibular disorder.

Key words: vestibular disorders, vertigo, dizziness, children, nystagmus, Video Head Impulse Test- VHIT


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Śpiewak P
Artykuły aut.:Zamysłowska-Szmytke E
Artykuły aut.:Śpiewak M

PubMed
Artykuły aut.:Śpiewak P
Artykuły aut.:Zamysłowska-Szmytke E
Artykuły aut.:Śpiewak M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych