Vol. 27/2018 Nr 55
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00



Powrót

Ocena zaburzeń komunikacji u dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z zastosowaniem Communication Function Classification System


Assessment of the communication difficulties of children and ado lescents with cerebral palsy using Communication Function Classification System




1Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Al. IX wieków Kielc 19, Kielce
2 Klinika Neurologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Rzgowska 281/289, Łódź

DOI: 10.20966/chn.2018.54.420
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 53-58
Pełen tekst artykułu PDF Ocena zaburzeń komunikacji u dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem
dziecięcym z zastos



STRESZCZENIE
Wstęp: Komunikacja jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Pozwala na wejście we wspólnotę i utrzymywanie stosunków międzyludzkich. Stanowi sposób przekazywania myśli, uczuć i informacji z zastosowaniem różnorodnych środków, w tym pozawerbalnych. Celem pracy jest ocena funkcjonalna procesu komunikacyjnego dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z zastosowaniem systemu klasyfikacyjnego Communication Function Classification System (CFCS). Ocenę przeprowadzono różnicując umiejętności komunikacyjne zgodnie z ujęciem zaproponowanym w ICF, to jest z perspektywy aktywności oraz partycypacji. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 210 pacjentów z rozpoznanym mpdz, w wieku do 18 r.ż. Przeprowadzono ocenę funkcjonalną z zastosowaniem systemów klasyfikacyjnych CFCS, GMFCS oraz MACS. Wyniki: Ponad połowa badanych komunikowała się w sposób werbalny. Co czwarty badany nie komunikował się z otoczeniem. Prawie połowa badanych to skuteczni lub wolniejsi, lecz skuteczni nadawcy i odbiorcy dla znanych i nieznanych partnerów (poziom I i II CFCS). Postać zespołu oraz stopień zaburzeń wpływały w sposób istotny na kompetencje komunikacyjne badanych. Wnioski: Poziom kompetencji komunikacyjnych jest zależny od stopnia ciężkości zespołu wyrażonego poprzez poziom GMFCS i MACS.

Słowa kluczowe: komunikacja, ocena funkcjonalna, mózgowe porażenie dziecięce


ABSTRACT
Introduction: Communication is one of the basic human needs. It allows to join a community and maintain interpersonal relations. It is a way of transmitting thoughts, feelings and information using a variety of methods, including non-verbal ones. The aim of the study is the functional assessment of the communication process of children and adolescents with cerebral palsy using the Communication Function Classification System (CFCS). The assessment was carried out by differentiating communication skills in accordance with the approach proposed by the ICF, that is from the perspective of activity and participation. Material and methods: The study group icluded 210 patients with diagnosed cerebral palsy, up to the age of 18 years. A functional assessment was performed using CFCS, GMFCS and MACS classification systems. Results: Over half of the subjects communicated verbally. Every fourth respondent did not communicate with the environment. Almost half of the studied children are effective senders and receivers with unfamiliar and familiar partners (level I and II CFCS). The type of cerebral palsy and the degree of the disability significantly affected the communication competence. Conclusions: Communication abilities level depends on the severity of cerebral palsy expressed by the level of GMFCS and MACS.

Key words: communication, functional assessment, cerebral palsy


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl 2007; 109: 8–14.
[2] 
Gajewska E.: Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu dziecięcym. Neurol Dziec 2009; 18: 67–71.
[3] 
Odding E., Roebroeck M.E., Stam H.J.: The epidemiology of cerebral palsy: incidence, impairments and risk factors. Disabil Rehabil. 2006; 28(4): 183–191.
[4] 
Venkateswaran S., Shevell MI.: Comorbidities and clinical determinants of outcome in children with spastic quadriplegic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2008; 50(3): 216–222.
[5] 
Andersen G.L., Irgens L.M., Haagaas I., et al.: Cerebral palsy in Norway: prevalence, subtypes and severity. Eur J Paediatr Neurol. 2008; 12(1): 4–13.
[6] 
Pakula A.T., van Naarden Braun K., Yeargin-Allsopp M., Cerebral Palsy: Classification and Epidemiology. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2009; 20(3): 425–452.
[7] 
Dońska-Olszko M.: Polska terminologia dotycząca wspomagających sposobów porozumiewania się. [w:] III Regionalna Konferencja Krajów Europy Środkowej i wschodniej – Wspomagające sposoby porozumiewania się. Loebl W., Szwiec J., Szczawiński P.A. [red.], Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Warszawa 2001.
[8] 
Światowa Organizacja Zdrowia: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, Genewa, 2009.
[9] 
Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D.: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Niepełnosprawność– zagadnienia, problemy, rozwiązania 2013; 2(7): 5–20.
[10] 
Hidecker M.J., Paneth N., Rosenbaum P., et al.: Developing and validating the Communication Function Classification System for individuals with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2011; 53(8): 704–710.
[11] 
Michalska A., Wendorff J.: Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym- Communication Function Classification System. Neurol Dziec 2014; 46: 35–38.
[12] 
Palisano R., Rosenbaum P., Walter, S., et al.: Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 1997; 39(4): 214–223.
[13] 
Eliasson A.C., Krumlinde-Sundholm L., Rösblad B., et al.: The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Dev Med Child Neurol. 2006; 48(7): 549554.
[14] 
Sellers D., Mandy A., Pennington L., et al.: Development and reliability of a system to classify the eating and drinking ability of people with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2014; 56(3): 245–251.
[15] 
Otapowicz D., Sendrowski K., Waś A., et al.: Rozwój mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a występowanie upośledzenia umysłowego. Neurol Dziec 2011; 41: 65–71.
[16] 
Parkes J., Hill N., Platt M., et al.: Oromotor dysfunction and communication impairments in children with cerebral palsy: a register study. Dev Med Child Neurol. 2010; 52(12): 1113–1119.
[17] 
Voorman J.M., Dallmeijer A.J., Van Eck M., et al.: Social functioning and communication in children with cerebral palsy: association with disease characteristics and personal and environmental factors. Dev Med Child Neurol 2010; 52(5): 441–447.
[18] 
Cockerill H., Elbourne D., Allen E., et al.: Speech, communication and use of augmentative communication in young people with cerebral palsy: the SH&PE population study. Child Care Health Dev 2014; 40(2): 149–157.
[19] 
Himmelmann K., Uvebrant P.: Function and neuroimaging in cerebral palsy: population-based study. Dev Med Child Neurol. 2011; 53(6): 516–521.
[20] 
Himmelmann K., Lindh K., Hidecker M.J.: Communication ability in cerebral palsy: a study from the CP register of western Sweden. Eur J Paediatr Neurol 2013; 17(6): 568–574.
[21] 
Sigurdardottir S., Vik T.: Speech, expressive language, and verbal cognition of preschool children with cerebral palsy in Iceland. Dev Med Child Neurol 2011; 53(1): 74–80.
[22] 
Coleman A., Weir K., Ware R., et al.: Relationship between communication skills and gross motor function in preschool-aged children with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 2013; 94(11): 2210–2217.
[23] 
Lamônica D.A., Paiva C.S., Abramides D.V., et al.: Communication skills in individuals with spastic diplegia. Codas 2015; 27(2): 135–141.
[24] 
Palisano RJ, Avery L, Gorter JW, et al.: Stability of the Gross Motor Function Classification System, Manual Ability Classification System, and Communication Function Classification System. Dev Med Child Neurol 2018 May 4. doi: 10.1111/dmcn.13903
[25] 
Choi J.Y., Park J., Choi Y.S., et al.: Functional Communication Profiles in Children with Cerebral Palsy in Relation to Gross Motor Function and Manual and Intellectual Ability. Yonsei Med J. 2018; 59(5): 677–685.
[26] 
Compagnone E., Maniglio J., Camposeo S., et al.: Functional classifications for cerebral palsy: correlations between the gross motor function classification system (GMFCS), the manual ability classification system (MACS) and the communication function classification system (CFCS). Res Dev Disabil 2014; 35: 2651–2657.
[27] 
Hidecker M.J., Ho N.T., Dodge N., et al.: Inter-relationships of functional status in cerebral palsy: analyzing gross motor function, manual ability, and communication function classification systems in children. Dev Med Child Neurol 2012; 54(8): 737–742.
[28] 
Michalska A., Wendorff J.: The effect of seizures on functional status of people with spastic forms of cerebral palsy. Journal of Epileptology 2015; 23(2): 91–102.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Michalska A
Artykuły aut.:Burak M
Artykuły aut.:Połatyńska K
Artykuły aut.:Wendorff J

PubMed
Artykuły aut.:Michalska A
Artykuły aut.:Burak M
Artykuły aut.:Połatyńska K
Artykuły aut.:Wendorff J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych