Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Nr 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00

Znaczenie neurosensomotorycznej terapii MNRI wg dr S Masgutovej u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi


Significance of neurosensory motor MNRI therapy according to Dr S Masgutova in patients with neurological disorders
1Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
3 Zakład Patomorfologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

DOI: 10.20966/chn.2018.54.419
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 37-52
Pełen tekst artykułu PDF Znaczenie neurosensomotorycznej terapii MNRI
wg dr S Masgutovej u pacjentów z zaburzeniami neuSTRESZCZENIE

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg dr Masgutovej MNRI jest to systemem terapeutyczno-rehabilitacyjnym i diagnostycznym mającym na celu analizowanie wpływu technik integracji odruchów na rozwój neurosensomotoryczny i poznawczy dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i problemami uczenia się. Badania, zarówno wewnętrzne, jak i niezależne, zostały przeprowadzone przez dr S. Masgutovą i jej zespół oraz współpracowników naukowych z różnych krajów w latach 1989-2017. MNRI to program rehabilitacyjno-terapeutyczny skierowany do pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, poznawczymi. Głównym celem programu MNRI jest neurosensomotoryczna stymulacja zmysłu dotyku i propriocepcji, integracja odruchów niemowlęcych, kształtowanie bazowych schematów odruchów dynamicznych i posturalnych, integracja półkul. Techniki polegają na dostarczaniu kontrolowanej liczby bodźców sensorycznych. Celem terapii jest tworzenie i torowanie spontanicznych, fizjologicznych reakcji adaptacyjnych poprawiających funkcjonowanie i integrację reakcji wywołanych przez bodźce. Brak stymulacji taktylnej lub niewłaściwe jej praktykowanie wpływa na tworzenie się deficytów w rozwoju układu nerwowego, zaburzenie pracy układu sensomotorycznego, jak również zaburzenie funkcji łuku odruchowego. Występują zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłowych, które wpływają hamująco na rozwój dziecka.

Słowa kluczowe: zmysł dotyku, taktylność, integracja sensomotoryczna, rehabilitacja


ABSTRACT

Neurosensomotorical Reflex Integration according to Dr Masgutova MNRI is a therapeutic, rehabilitation and diagnostic system aimed at analyzing the impact of reflex integration techniques on neurosensory and cognitive development of children with neurodevelopmental disorders and learning problems. Research, both internal and independent, was carried out by Dr S. Masgutova and her team as well as research associates from different countries in 1989-2017. MNRI is a rehabilitation and therapeutic program aimed at patients with neurological and cognitive disorders. The main goal of the MNRI program is neurosensomotoric stimulation of the sense of touch and proprioception, integration of infant reflexes, shaping of basic patterns of dynamic and postural reflexes and integration of hemispheres. Techniques consist in providing a controlled number of sensory stimuli. The aim of the therapy is to create and pave spontaneous, physiological adaptive reactions that improve the functioning and integration of reactions induced by stimuli. The lack of tactile stimulation or its improper application influences the formation of deficits in the development of the nervous system, the disturbance of the sensomotor system as well as the reflex function of the reflex arc. The disturbances in the reception and processing of sensory stimuli inhibit the child’s development.

Key words: sense of touch, tactility, sensorimotor integration, rehabilitation


Powrót
Najczęsciej pobierane
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Nowak K
Artykuły aut.:Sobaniec P
Artykuły aut.:Muzaj H
Artykuły aut.:Łotowska JM

PubMed
Artykuły aut.:Nowak K
Artykuły aut.:Sobaniec P
Artykuły aut.:Muzaj H
Artykuły aut.:Łotowska JM

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych