Vol. 27/2018 Nr 55
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00Powrót

Wczesna fizjoterapia dziecka z porażeniem splotu ramiennego typu Erba


Early physiotherapy of a child with Erb’s palsy
*Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, studentka kierunku Fizjoterapia
* Faculty of Health Sciences, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, a student of Physiotherapy
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Department of Developmental Neurology Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań

DOI: 10.20966/chn.2018.54.418
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 31-35
Pełen tekst artykułu PDF Wczesna fizjoterapia dziecka z porażeniem splotu ramiennego typu ErbaSTRESZCZENIE
Porażenie typu Erba dotyczy ponad 70% przypadków dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego. Uraz objawia się znacznym niedowładem z towarzyszącymi zanikami mięśni. Wtórnie powstałe przykurcze mięśniowe, deformacje stawowe i zaburzenia czucia istotnie wpływają na ograniczenie funkcji zajętej kończyny, dlatego konieczne jest szybkie wdrożenie regularnej rehabilitacji. Celem pracy jest analiza wczesnego postępowania terapeutycznego u dwóch pacjentów z porażeniem splotu typu Erba. Ocenę funkcjonalną rozwoju ilościowego i jakościowego przeprowadzono w wieku 3,5,9 oraz 12 miesięcy oraz wykorzystując skalę Malleta w wieku 1.5 roku i 2 lat. Od pierwszych miesięcy życia obie dziewczynki rehabilitowano metodą Vojty. Wykazano iż fizjoterapia w oparciu o metodę Vojty ma pozytywny wpływ na powrót utraconych funkcji. W porażeniu splotu barkowego ważna jest stała obserwacja postępów, indywidualne dobranie terapii. Rodzaj porażenia, dobra współpraca z rodzicami oraz prawidłowo prowadzona rehabilitacja spowodowały iż funkcje jak i jakość ich wykonywania oceniono bardzo wysoko w skali Malleta.

Słowa kluczowe: porażenie typu Erba, okołoporodowe uszkodzenia splotu ramiennego, fizjoterapia, metoda Vojty


ABSTRACT
Erb’s palsy affects more than 70% of cases of children with perinatal brachial plexus injury. The injury manifests itself in significant paresis accompanied by muscular atrophy. Secondary muscular contractures, joint deformities and dysesthesia significantly limit the function of the affected limb, therefore quickly implemented regular rehabilitation is necessary. The aim of the study is to analyze early therapeutic treatment in two patients with Erb’s palsy. Functional evaluation of quantitative and qualitative development was carried out at the age of 3, 5, 9 and 12 months and using the Mallet scale at the age of 1.5 years and 2 years. From the first months of life both girls were subjected to the Vojta method. It has been demonstrated that physiotherapy based on the Vojta method has a positive effect on the recovery of lost functions. What is important in the brachial plexus palsy is the constant monitoring of the progress being made and individual selection of the therapy. The type of palsy, good cooperation with parents and properly applied rehabilitation caused that the functions as well as their quality were rated very highly according to Mallet scale.

Key words: Erb’s palsy, perinatal brachial plexus injuries, physiotherapy, Vojta method


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Grodner M., Dudziński K., Zdrajkowski Z., et al.: Wybrane parametry chodu u dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego (OUSR). Badania pilotażowe. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2012; 6(6): 555-568.
[2] 
Skibiński M., Synder M.: Okołoporodowe porażenie splotu ramiennego – czynniki ryzyka i rokowanie. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 6(6): 569-576.
[3] 
Matuszczak E., Dębek W., Oksiuta M., et al.: Urazy okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersytety Medycznego w Białymstoku. Neurologia Dziecięca 2011; 20(39): 55-59.
[4] 
Matyja M., Naziemiec L., Gogola A.: Uszkodzenia splotu ramiennego u dzieci – aktualne możliwości leczenia i usprawniania. Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach 2006; 22: 35-65.
[5] 
Bahm J., Ocampo-Pavez C., Dissselhorst-Klug C., et al.: Obstetric brachial plexus palsy; treatment strategy, long-term results and prognosis, Dtsh Artztebl Int 2009, 106(6): 83-90.
[6] 
El-Shamy S., Alsharif R.: Effect of virtual versus conventional physiotherapy on upper extremity function in children with obstetric brachial plexus injury. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions 2017; 14(4): 319-326.
[7] 
Mielcarska M., Chochowska M., Zgorzalewicz-Stachowiak M.: Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego – etiologia, klasyfikacja i kliniczny obraz uszkodzeń. Fizjoterapia 2009; 17(1): 66-77.
[8] 
Gosk J., Rutkowski R., Mazurek P., et al.: Operacje tenomioplastyczne poprawiające funkcje stawu ramiennego w leczeniu okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2011; 3(6): 253-259.
[9] 
Gosk J., Rutkowski R., Urban M., et al.: Doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym okołoporodowych obrażeń splotu ramiennego – wyniki w różnych typach uszkodzeń. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2011; 5(6): 457-468.
[10] 
Słonka K., Sobolska A., Hyla Klekot L., et al.: Znaczenie fizjoterapii w procesie kształtowania się postawy ciała u dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego. Neurologia Dziecięca 2011; 20(40): 35- 39.
[11] 
Sibiński M, Bara T, Adamczyk E., et al.: Funkcja kończyny górnej u dzieci z przetrwałym okołoporodowym porażeniem splotu ramiennego, Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2010; 75(1): 5-9.
[12] 
Hoffer M.M, Philipps G.J.: Closed reduction tendon transfer for treatment of dislocation of the glenohumeral joint secondary to brachial plexus birth palsy. J. Bone Joint Surg. Am 1998; 80(7): 997-1001.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Włodarczyk A
Artykuły aut.:Gajewska E

PubMed
Artykuły aut.:Włodarczyk A
Artykuły aut.:Gajewska E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych