Vol. 27/2018 Nr 55
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00Powrót

Assessment of speech and communication disorders in preschool children with autism


Ocena zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym
1Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation, Medical University of Białystok, Waszyngtona 17 Str., 15-274 Bialystok, Poland
2 Neuromaster – Institute of Neurophysiology, Gliniana 14 Str., 15-068 Białystok, Poland
3 “Hope and Opportunity” Foundation, Gliniana 14 Str., 15-068 Białystok, Poland
4 Department of Medical Pathomorphology, Medial University of Bialystok, Waszyngtona 13 Str., 15-269 Białystok, Poland

DOI: 10.20966/chn.2018.54.416
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 19-24
Pełen tekst artykułu PDF Assessment of speech and communication disorders
in preschool children with autismABSTRACT
Introduction: Most of the published studies about the speech therapy of children with autism are focused on the phonetic aspect of speech. Aim of the study: Assessment of a wide range of communication disorders using effective diagnosis and speech therapy. Material nad methods: The study group included 96 preschool (3-6 years) children diagnosed with autistic spectrum disorder (ASD). We assessed speech using our own questionnaire with elements of the standardized Language Development Test for children aged 4-8 years. Results: Significant deficits were observed in nonverbal communication use. Multiple dyslalia was the most common speech defect observed in the remaining children (27% of the group). Tongue and lip functions were below normal. The level of naming was lower compared with understanding for almost all investigated speech parts: nouns by 16.7%, verbs and adjectives by 11.4%, prepositions by 4.2%. The children displayed significantly impaired abilities to use their native language syntax with 20.8% of children able to form grammatically correct sentences. Impaired pragmatic communication skills were observed in most cases. Conclusion: Thorough assessment of communication skills in children with autism revealed impairment of all speech aspects, i.e. phonological, semantic and syntactic already at preschool age. Due to the wide range of communication disorders, a speech therapist should be an important member of the interdisciplinary team and have a significant impact on the work of other therapists. A thorough diagnostic assessment of speech is crucial for the development of an effective therapeutic program and it should not be limited to the phonetic aspect of language.

Key words: speech therapy, autism, ASD, therapy, diagnosis, communication


STRESZCZENIE
Wstęp: Większość opublikowanych dotychczas prac badawczych o terapii mowy u dzieci z autyzmem skupia się na fonetycznym aspekcie mowy. Cel pracy: Ocena szerokiego zakresu zaburzeń komunikacji z wykorzystaniem efektywnej diagnozy i terapii logopedycznej. Materiał i metoda: Grupa badawcza obejmowała 96 dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) z diagnozą ASD. Ocenialiśmy mowę, używając autorskiego kwestionariusza, który zawierał elementy standaryzowanego Testu Rozwoju Mowy dla dzieci w wieku 4-8 lat. Wyniki: Znaczące deficyty zaobserwowano w komunikacji niewerbalnej. Dyslalia wieloraka była najczęściej występującą wadą wymowy w badanej grupie (27%). Sprawność narządów artykulacyjnych była poniżej normy. Poziom umiejętności nazywania był znacznie niższy niż rozumienia nazw w odniesieniu do wszystkich badanych części mowy: rzeczowniki o 16,7%, czasowniki o 11,4%, przysłówki o 4,2%. Znacząco zaburzone były umiejętności posługiwania się składnią języka ojczystego, 20,8% dzieci potrafiła tworzyć poprawne gramatycznie zdania. Większość badanych prezentowała istotne zaburzenia pragmatycznych umiejętności językowych. Wnioski: Dokładna ocean umiejętności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem ujawniła zaburzenia wszystkich aspektów mowy, w tym fonologicznego, semantycznego, składniowego, już w wieku przedszkolnym. Ze względu na szeroki zakres zaburzeń komunikacji, logopedzi powinni być istotnym członkiem interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego i mieć ważny wpływ na pracę innych specjalistów. Szczegółowa diagnoza logopedyczna jest niezbędna dla tworzenia efektywnych planów terapeutycznych i nie może ograniczać się do oceny fonetycznej strony języka dzieci z autyzmem.

Słowa kluczowe: logopedia, autyzm, ASD, terapia, diagnoza, komunikacja


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Cieszyńska J.: Od zabawy I nauki czytania do system językowego. Od języka do społeczności. Logopeda 2007; 1, 4: 6-28.
[2] 
Zima J., Kokot M., Rymaszewska J.: Rehabilitacja dzieci autystycznych oraz z zespołem Downa a poczucie obciążenia opiekunów. Fizjoter 2011; 19, 3: 9-18.
[3] 
Gorczyca P., Kapinos-Gorczyca A.: Wczesne wykrywanie autyzmu dziecięcego – analiza pierwszych nieprawidłowych zachowań i objawów. Klin Pediatr 2007; 15, 4: 454-456.
[4] 
Kenworthy L., Wallace G.L., Powell K., et al.: Early language milestones predict later language, but not autism symptoms in higher functioning children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders 2012; 6: 1194–1202.
[5] 
Pisula E.: Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.
[6] 
Frith U.: Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
[7] 
Kaczmarek B.: Nie jak, ale dlaczego? O własnym języku dzieci z autyzmem. Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2009.
[8] 
Młynarska M.: Autyzm w ujęciu psycholigwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
[9] 
Matson J.L., Kozlowski A.M., Matson M.M.: Speech deficits in persons with autism: Etiology and symptom presentation. Research in Autism Spectrum Disorders 2012; 6: 573–577.
[10] 
Pisula E.: Rodzice wobec zaburzeń zdolności komunikacyjnych u dziecka z autyzmem. [w:] Człowiek wobec ograniczeń. Niepełnosprawność, komunikowanie, diagnoza, terapia. Tarkowski Z., Jastrzębowska G. [red.], Wydawnictwo Fundacji “ORATOR”, Lublin 2002.
[11] 
Lord C., Shulman C., DiLavore P.: Regression and word loss in autistic spectrum disorders. J Child Psychol Psychiatry 2004;45: 936-955.
[12] 
Waś A., Sobaniec P., Kiryluk B., et al.: Czy to autyzm? Trudności w diagnozie. Neurol Dziec 2011; 20: 105-110 .
[13] 
Olchowik B., Otapowicz D., Waś A., et al.: Klinika Neurologii I Rehabilitacji Dziecięcej – przykład współpracy interdyscyplinarnej. Neurol Dziec 2011; 20: 159-162.
[14] 
Lord C., Rutter M.: Autism and pervasive developmental disorders [w:] Child and adolescent psychiatry: Modern approaches. Rutter M, Taylor E, Hersov B. [red.], Blackwell, Oxford 1994.
[15] 
Blok B., Brzeska Z., Marszałek M.: Poradnik przygotowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w ramach program “Zrozumieć Autyzm” – Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2013.
[16] 
Coonrod EE., Stone WL.: Early Concerns of Parents of Children with Autistic and Nonautistic Disorders. Infants and Young Children 2004; 17, 3: 258-268.
[17] 
Jones W., Carr K., Klin A.: Absence of preferential looking to the eyes of approaching adults predicts level of social disability on 2-year-old toddlers with autism spectrum disorder. Archives of General Psychiatry 2008; 65: 946-954.
[18] 
Schultz RT., Gauthier I., Klin A., et ll.: Abnormal ventral temporal cortical activity during face discrimination among individuals with autism and Asperger’s syndrome. Archives of General Psychiatry 2000; 57: 331-340.
[19] 
Tager-Flusberg H., Calkins S., Nolin T., et al.: A longitudinal study of language acquisition in autistic and Down syndrome children. J Autism Dev Disor 1990; 20: 1-21.
[20] 
Millar D., Light J., Schlosser R.: The impact of augmentative and alternative communication intervention on the speech production of individuals with developmental disabilities: A research review. J Speech Lang Hear Res 2006; 49: 248-264.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Szukiel B
Artykuły aut.:Sobaniec P
Artykuły aut.:Batruch E
Artykuły aut.:Kruk U
Artykuły aut.:Łotowska J

PubMed
Artykuły aut.:Szukiel B
Artykuły aut.:Sobaniec P
Artykuły aut.:Batruch E
Artykuły aut.:Kruk U
Artykuły aut.:Łotowska J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych