Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Badania neurofizjologiczne w dysleksji rozwojowej


Neurophysiological studies in developmental dyslexia
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny

https://doi.org/10.20966/chn.2015.48.339
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 23-28
Pełen tekst artykułu PDF Badania neurofizjologiczne w dysleksji rozwojowejSTRESZCZENIE
Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, czyli dysleksja, jest jednostką chorobową z szerszej kategorii – zaburzeń uczenia się. Patofizjologia zaburzenia nie jest do końca poznana. Teorie próbujące wyjaśnić patomechanizm dysleksji wskazują na deficyty: fonologiczny, kanału wielkokomórkowego, funkcji móżdżkowych oraz deficyt uwagi. Badania słuchowych potencjałów wywołanych związanych z wydarzeniem poznawczym wykazały zaburzenia przetwarzania informacji akustycznej związanej z percepcją mowy, a tym samym wskazują na teorię deficytu fonologicznego. Korowe wzrokowe potencjały wywołane odwracalnym, szybko zmieniającym się wzorcem wykazują zmniejszenie amplitud i wydłużenie latencji poszczególnych załamków, co potwierdza teorię deficytu kanału wielkokomórkowego. Badania EEG wykazały zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu u dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, jednak nie udało określić się cech zapisu elektroencefalograficznego specyficznych dla dysleksji. Mimo licznych badań patomechanizmy zaburzenia są bardzo złożone i nadal nie do końca poznane, co uzasadnia kontynuowanie badań neurofizjologicznych u dzieci z dysleksją.

Słowa kluczowe: dysleksja, słuchowe potencjały wywołane, wzrokowe potencjały wywołane, elektroencefalografia, fala P300, potencjały związane z wydarzeniem poznawczym


ABSTRACT
Dyslexia, or developmental reading and writing disorder, is within the broader category of learning disorders. Its pathophysiology is not completely understood. Theories attempting to explain the pathomechanism of dyslexia show phonological, magnocellular, cerebellar functions and attention deficits. The studies of auditory cognitive event-relative evoked potentials associated with the event showed disturbances of cognitive processing of the audio information related to speech perception, and thereby indicate the phonological deficit theory. Cortical visual potentials evoked by a reversible, rapidly changing pattern show a decrease in the amplitudes and prolonged latency of individual waves, which confirms the theory of the magnocellular deficit. EEG showed the bioelectrical brain disturbances in children with difficulties in learning to read and write, but could not determine the electroencephalographic features specific to dyslexia. Despite numerous studies, pathomechanisms disorders are very complex and still not fully understood, which justifies the continuation of neurophysiological studies in children with dyslexia.

Key words: dyslexia, auditory evoked potentials, visual evoked potentials, electroencephalography, wave P300, cognitive event relative evoked potentials


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Drożdż B., Drożdż W.: Dysleksja rozwojowa - współczesne koncepcje patogenezy, diagnostyki i terapii. Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej 2003; 3(4): 177-184.
[2] 
Bednarek D.: Specyficzne trudności w czytaniu w świetle najnowszych badań. Kosmos 2002; 51(1): 57-67.
[3] 
Shaywitz S.: Current concepts: dyslexia. NEJM 1998; 338: 307-312.
[4] 
Habib M.: The neurological basis of developmental dyslexia. Brain 2000; 123: 2373-2399.
[5] 
Livingstone M.: Physiological and anatomical evidence for magnocellular defest in developmental dyslexia. Proc. Natl. Acad, Sci. USA 1991; vol. 88, Sept.
[6] 
Lovergrove W., Slaghuis W., Bowling A., Nelson, P., Geeves, E. (1986). Spatial frequency processing and the prediction of reading ability: a preliminary investigation. Perception & Psychophisics, 40 (6).
[7] 
France S.J., Hansen P.C., Rosner B.S., Stein J.F.: Low-level auditory encoding in developmental dyslexia. 4th World Congress on Dyslexia 1997, 23-26 Sept. 1997, Greece
[8] 
Spagna M.E., Cantwell D.P., Baker L.: Reading Disorder. [w:] Sadock B.J., Sadock V.A. (red.): Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2000, s. 2614-2620.
[9] 
Stein M.T., Zentall S., Shaywitz S.E., Shaywitz B.A.: A school-aged child with delayed reading skills. Pediatrics 2001; 107: 916-920.
[10] 
Shaywitz S.E.: Current concepts: dyslexia. NEJM 1998; 338: 307-312.
[11] 
Nicolson R.I., Fawcett A.J., Dean P.: Dyslexia, development and the cerebellum - Discussion. Trends in Neurosciences 2001; 24 (9): 515-516.
[12] 
Facoetti A., Lorusso M., Paganoni P., Umilta C., Mascetti G.: The role of visuospatial attention in developmental dyslexia: evithe dence from rehabilitation study. Cogn. Brain Res. 2003; 15: 154-164.
[13] 
Beldeweg T. i wsp.: Impaired Auditory Frequency Discrimination in Dyslexia Detected with Mismatch Evoked Potentials. Ann Neurol 2001; 45(4): 495-503.
[14] 
Kujala T. i wsp.: Evaluation of multi-attribute auditory discrimination in dyslexia with the mismatch negativity. Clinical Neurophysiology 2006; 117: 885-893.
[15] 
Schulte-Körne G., Bruder J.: Clinical neurophysiology of visual and auditory processing in dyslexia: A review. Clinical Neurophysiology 2010; 121: 1794-1809.
[16] 
Maurer U. i wsp.: Altered responses to tone and phoneme mismatch in kindergartners at familial dyslexia risk. Neuroreport 2003; 149170: 2245-2250.
[17] 
Shankarnarayan V. i wsp.: Mismatch negativity in children with dyslexia speaking Indian languages. Behav Brain Funct 2007; 3: 36.
[18] 
Maciejewska B. i wsp.: Ocena słuchowych potencjałów wywołanych związanych z wydarzeniem poznawczym u dzieci z rodzinnie występującą dysleksją rozwojową. Otorynolaryngologia 2013; 12(1): 34-41.
[19] 
Kuba M. i wsp.: Electrophysiological testing of dyslexia. Acta Medica (Hradec Kralove) 2001; 44(4): 131-134.
[20] 
Livingstone M. i wsp.: Physiological and anatomical evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 1991; 88: 7943-7947.
[21] 
Farrag A. i wsp.: Impaired parvocellular pathway in dyslexic children. European Journal of Neurology 2002; 9: 359-363.
[22] 
Zgorzalewicz B. i wsp.: Analiza metod pomiaru endogennego, poznawczego potencjału P300, wywołanego stymulacją bodźcem wzrokowym. Now Lek 2000; 69(10): 834-846.
[23] 
Simos P. i wsp.: Dyslexia-specific brain activation profile becomes normal following successful remedial training. Neurology 2002; 58: 1203-1213.
[24] 
Lyytinen H. i wsp.: Psychophysiology of developmental dyslexia: a review of findings including studies of children at risk for dyslexia. Journal of Neurolinguistics 2005; 18(2): 167-195.
[25] 
Rippon G., Brunswick N.: Trait and state EEG indices of information processing in developmental dyslexia. Int J Psychophysiol 2000; 36: 251-265.
[26] 
Klimesch W. i wsp.: Alpha and beta band power changes in normal and dyslexic children. Clin Neurophysiol 2001; 112: 1186-1195.
[27] 
Marosi E. i wsp.: Electroencephalographic coherences discriminate between children with different pedagogical evaluation. Int J Psychophysiol 1995; 19: 23-32.
[28] 
Galin D.: EEG spectra in dyslexic and normal readers during oral and silent reading. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 1992; 82: 87-101.
[29] 
Lewandowska M.: Odmienny wzorzec bioelektrycznej aktywności spoczynkowej mózgu u dzieci z dysleksją. Now Audiofonol 2013; 2(4): PB36-43.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Hładuńska I
Artykuły aut.:Boćkowski L
Artykuły aut.:Sobaniec W

PubMed
Artykuły aut.:Hładuńska I
Artykuły aut.:Boćkowski L
Artykuły aut.:Sobaniec W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych