Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Choroba zezowa u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym


Strabismus in children with cerebral palsy
1Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
2 Oddział Okulistyczny, Szpital Wojewódzki w Łomży

Neurol Dziec 2012; 21, 43: 79-83
Pełen tekst artykułu PDF Choroba zezowa u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcymSTRESZCZENIE
Zaburzenia narządu wzroku należą do częstych w mózgowym porażeniu dziecięcym (MPD) i dotyczą około 50% chorych. Do najczęściej spotykanych zalicza się chorobę zezową oraz wady refrakcji. Celem pracy jest ocena zależności pomiędzy występowaniem choroby zezowej i zaburzeniami neurologicznymi u pacjentów z wybranymi postaciami MPD. Materiał i metody. Przedmiotem analizy była ocena występowania choroby zezowej u pacjentów z dwiema postaciami MPD: niedowładem spastycznym kończyn dolnych i niedowładem spastycznym czterokończynowym z uwzględnieniem nieprawidłowości z zakresu układu nerwowego. Wyniki. W analizie statystycznej wykazano istnienie zależności między występowaniem zeza oraz ciężkością przebiegu MPD, ocenioną według skali GMFCS. Wnioski. Nasileniu ciężkości przebiegu MPD ocenionego wg skali GMFCS towarzyszyło częstsze występowanie choroby zezowej: im stopień w skali GMFCS był niższy, tym częstość występowania zeza była mniejsza. Nie wykazano zależności pomiędzy rodzajem zeza a postacią MPD. Choroba zezowa występowała częściej u chorych urodzonych drogą cięcia cesarskiego niż drogami i siłami natury. Zez zbieżny naprzemienny był częstszy o dzieci z ciąż donoszonych, z prawidłową masą urodzeniową niż u wcześniaków bądź z niską masą urodzeniową.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, choroba zezowa.


ABSTRACT
Ocular changes are common in patients with cerebral palsy (CP) and are found in about 50% of cases. The most common are strabismus disease and refractive errors. The aim of this paper is to estimate the relationship between strabismus and neurological pathologies in patients with selected types of CP. Material and methods. The subject of the analysis was to asses the prevalence of strabismus in patients within two groups of CP: diplegia spastica and tetraparesis, with regard to nervous system pathologies. Results. Statistical analysis demonstrated some correlations between strabismus and severity of the CP classified according to GMFCS scale. Conclusions. The study affirmed correlation between severity of the CP classified in GMFCS scale and strabismus disease: as the level in GMFCS was lower, then the frequency of strabismus was correspondingly lower. Correlation between types of strabismus and types of CP were not proven. Strabismus disease was more common in children born by cesarean section than in those born in natural way. Concomitant strabismus was more common in children from a full term pregnancy, with a normal birth weight than in children with a low birth weight or preterm.

Key words: cerebral palsy, strabismus.


PIŚMIENNICTWO
[] 
Grether J.K., Nelson K.B.: Possible decrease in prevalence of cerebral palsy in premature infants. J Pediatr 2000; 1: 133–136.
[] 
Osler W.: The cerebral palsies of children. Classics in Developmental Medicine. J.B. Lippincott, Philadelfia 1987, 36–43.
[] 
SCPE-Group. Prevalence and characteristics of children witch cerebral palsy in Europe. Dev Med Child Neurol 2002; 44: 633–640.
[] 
Marszał E.: Neurologia perinatalna. Wyd. I polskie, Elsevier Urban & Partner Wrocław 2008.
[] 
Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol 2007; 109: 8–14.
[] 
Bax M.C.: Terminology and classification of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1964; 11: 295–297.
[] 
Smith V.H.: Strabismus in cerebral palsy. Br Orthopt J 1965; 22: 84–94.
[] 
Sasmal N.K., Maiti P., Mandal R., et al.: Ocular manifestations in children with cerebral palsy. J Indian Med Assoc 2011; 109: 318–323.
[] 
Fantl E.W., Perlstein M.A.: Ocular refractive characteristics in cerebral palsy. Am J Dis Child 1961; 102: 34–41.
[] 
Black P.: Ocular defects in children with cerebral palsy. Br Med J 1980; 281: 487–488.
[] 
Elmenshawy A.A., Ismael A., Elbehairy H., et al.: Visual impairment in children with cerebral palsy. Int J Acad Res 2010; 5: 67–71.
[] 
Katoch S., Devi A., Kulkarni P.: Ocular defects in cerebral palsy. India J Ophthalmol 2007; 55: 154–156.
[] 
Lagunju L.A., Oluleye T.S.: Ocular abnormalities in children with cerebral palsy. Afr J Med Sci 2007; 36: 71–75.
[] 
Kozeis N., Anogeianaki A., Mitova D.T., et al.: Visual function and visual perception in cerebral palsied children. Ophthalmic Physiol Opt 2007; 27: 44–53.
[] 
Sigurdadottirs A., Thorkelsson T., Hallorosodotti M., et al.: Cerebral palsied children. Cerebral palsy among Icelandic children. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 356–63.
[] 
Ghasia F., Brunstrom J., Gordon M., et al.: Frequency and severity of visual sensory and motor deficits in children with cerebral palsy: gross motor function classification scale. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008; 49: 572–580.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Mrugacz M
Artykuły aut.:Bandzul K

PubMed
Artykuły aut.:Mrugacz M
Artykuły aut.:Bandzul K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych