Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Badania neurofizjologiczne nerwu pośrodkowego w ocenie następstw leczonego w dzieciństwie zespołu Guillain-Barre


Neurophysiological studies of the median nerve in the assessment of the consequences of being treated in childhood Guillain-Barre syndrome
Pracownia Neurofizjologii Katedry Neurologii Dzieci i Młodzieży
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Neurol Dziec 2012; 21, 43: 33-38
Pełen tekst artykułu PDF Badania neurofizjologiczne nerwu pośrodkowego w ocenie następstw
leczonego w dzieciństwie zeSTRESZCZENIE
Zespół Guillain-Barre (GBS) jest heterogenną jednostką chorobową. Wśród postaci GBS wyróżnia się ostrą zapalną polineuropatię demielinizacyjną, ostrą aksonalną neuropatię ruchową, ostrą aksonalną neuropatię czuciowo-ruchową oraz zespół Miller-Fisher. Celem pracy była ocena odległych zmian w przewodnictwie impulsów nerwowych we włóknach ruchowych i czuciowych jak i przewodnictwa aferentnego u pacjentów po przebytym w dzieciństwie GBS przy pomocy badania neurograficznego (ENG) i somatosensorycznych potencjałów wywołanych z nerwu pośrodkowego (SSPW). Materiał i metody. Przebadano 15 chorych, którzy w wieku 9,7±4,7 lat przebyli zespół Guillain-Barre. U każdego pacjenta w okresie narastania objawów (do tygodnia od zachorowania) wykonano badanie przewodnictwa w nerwie ruchowym (nerw piszczelowy lub strzałkowy) i czuciowym kończyny dolnej (nerw łydkowy) oraz ruchowym i czuciowym w nerwie pośrodkowym. Po 1–4 latach od zachorowania dokonano ponownej oceny neurofizjologicznej włókien ruchowych i czuciowych nerwu pośrodkowego przy pomocy ENG oraz jednorazowo somatosensorycznych potencjałów wywołanych. Wyniki. U żadnego pacjenta w badaniu kontrolnym nie stwierdzono klinicznych objawów przebytego GBS. Uśrednione parametry przewodzenia we włóknach ruchowych i czuciowych nerwu pośrodkowego we wstępnych badaniach wykazały zmiany charakterystyczne dla polineuropatii. U 10 pacjentów rozpoznano ostrą zapalną polineuropatię demielinizacyjną (AIDP), u 4 aksonalną neuropatię czuciowo - ruchową (ASMAN), a u jednego dziecka aksonalną neuropatię ruchową – AMAN. W kontrolnym badaniu ENG wykazano ustępowanie zmian. W badaniu SSPW wykazano tylko niewielkie wydłużenie średnich latencji załamków P14, N20 i CCT, a średnie amplitudy N9, P14, N18, N20 i P25 były u pacjentów po przebytym GBS niższe niż w grupie kontrolnej. Wnioski. 1. Zmiany neurograficzne przebytej neuropatii zapalnej ustępują wolno. 2. Badanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych z nerwu pośrodkowego jest przydatną metodą diagnostyczną w odległej ocenie neurofizjologicznej przebytego w dzieciństwie zespołu Guillain-Barre.

Słowa kluczowe: zespół Guillain-Barre, polineuropatia, elektroneurografia, somatosensoryczne potencjały wywołane.


ABSTRACT
Guillain-Barre syndrome (GBS) is a heterogeneous disease. Different types of GBS can be distinguished: acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, acute motor axonal neuropathy, acute motor-sensory axonal neuropathy and Miller-Fisher syndrome. The aim of the study was estimation of long-term neurophysiological consequences of childhood GBS with the use of electroneurographic examination (ENG) and median nerve somatosensory evoked potentials (SEP). Material and methods. 15 patients aged 9,7±4,7 years who had Guillain- Barre syndrome were included into the study. Examination of nerve conduction of motor (tibial or peroneal nerve) and sensory nerve (sural nerve) of lower extremity and of motor and sensory fibers of median nerve was performed in each patient during progression of symptoms (up to 1 week after onset). Follow-up neurophysiological examination of motor and sensory fibers of median nerve was performed 1-4 years after onset of the disease with the use of ENG and SSEP. Results. On the follow-up none of the examined patients presented clinical symptoms of GBS. Averaged conduction parameters of motor and sensory fibers of the median nerve were characteristic for polyneuropathy on the initial examination. The regression was demonstrated on the follow-up neurographic examination. On SEP examination only slightly longer average latency of waves P14, N20 and CCT was demonstrated and the average amplitude of N9, P14, N18, N20 and P25 was lower in the patients with a history of GBS than in the control group. Conclusions. 1. Neurographic changes after inflammatory neuropathy subside slowly. 2. Median nerve somatosensory evoked potentials is a usful diagnostic tool to determine the long-term consequences of childhood Guillain-Barre syndrome.

Key words: Guillain-Barre syndrome, polineuropathy, electroneurography, somatosensory evoked potentials.


PIŚMIENNICTWO
[] 
Taylor M.J., Fagan E.R.: SEPs to median nerve stimulation: normative data for paediatrics. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1988; 71: 323–330.
[] 
Zgorzalewicz M., Zielińska M., Kilarski D.: Brain stem auditory and visual evoked potentials in children and adolescents with Guillain-Barré syndrome. Neurol Neurochir Pol 2004; 38 (1 Suppl 1): 31–37.
[] 
Güngör L., Güngör I., Oztürk HE., et al.: Visual evoked potentials in guillain-barré syndrome. J Clin Neurol 2011; 7: 34–39.
[] 
Topçu M., Ergin M., Nurlu G., et al.: Evoked potentials in Guillain-Barré syndrome. Turk J Pediatr 1993; 35: 79–85.
[] 
Vajsar J., Taylor M.J., MacMillan L.J., et al.: Somatosensory evoked potentials and nerve conduction studies in patients with Guillain-Barré syndrome. Brain Dev 1992; 14: 315–318.
[] 
Lee J.H., Sung I.Y., Rew I.S.: Clinical presentation and prognosis of childhood Guillain-Barré syndrome. J. Paediatr. Child. Health 2008; 44: 449–454.
[] 
Hung P.L., Chang W.N., Huang L.T., et al.: A clinical and electrophysiologic survey of childhood Guillain-Barre syndrome. Pediatr Neurol 2004; 30: 86–91.
[] 
Ortiz-Corredor F., Pena-Preciado M., Diaz-Ruiz J.: Motor recovery after Guillain-Barre syndrome in childhood. Disabil Rehabil 2007; 29: 883– 889.
[] 
Ortiz Corredor F., Mieth Alviar K.W.: Prognostic factors for walking in childhood Guillain-Barré syndrome. Rev Neurol 2003; 36: 1113–1120.
[] 
Kroczka S., Kaciński M., Steczkowska M.: Kliniczne i neurofizjologiczne następstwa zespołu Guillain Barre. Przegl Lek 2011; 68: 1098.
[] 
van Koningsveld R., W Steyerberg E., Hughes R., et al.: A clinical prognostic scoring system for Guillain-Barré syndrome The Lancet Neurology 2007; 6: 589–594.
[] 
Merkies I.S.J., Schmitz P.I.M., van der Meche F.G.A., et al.: Clinimetric evaluation of a new overall disability scale in immune mediated polyneuropathies. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002; 72: 596–601.
[] 
Merkies I.S.J., Schmitz P.I.M., van der Meche F.G.A., et al.: Psychometric evaluation of a new sensory scale in immune-mediated polyneuropathies. Neurology 2000; 54: 943–949.
[] 
Merkies I.S.J., Schmitz P.I.M., van der Meche F.G.A., et al.: Connecting impairment, disability, and handicap in immune mediated polyneuropathies. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74: 99–104.
[] 
Kleyweg R.P., van der Meche F.G.A., Schmitz P.I.M.: Interobserver agreement in the assessment of muscle strength and functional abilities in Guillan-Barre syndrome. Muscle Nerve 1991; 14: 1103–1109.
[] 
Kalra V., Sankhyan N., Sharma S., et al.: Outcome in childhood Guillain- Barré syndrome. Indian J. Pediatr. 2009; 76: 795–799
[] 
Ueda M., Kusunoki S.: Autoimmune Neuropathies: Diagnosis, Treatment, and Recent Topics. Brain Nerve 2011; 63: 549–555.
[] 
Nuwer M.R., Aminoff M., Desmedt J., et al.: IFCN recommended standards for short latency somatosensory evoked potentials. Report of an IFCN committee. International Federation of Clinical Neurophysiology. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1995; 94: 151–153.
[] 
Albers J.W, Kelly J.J Jr.: Acquired inflammatory demyelinating polyneuropathies: clinical and electrodiagnostic features. Muscle Nerve 1989 ;12: 435–451.
[] 
Albers J.W, Donofrio P.D, McGonagle T.K.: Sequential electrodiagnostic abnormalities in acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Muscle Nerve 1985; 8: 528–539.
[] 
Aminoff MJ.: Use of somatosensory evoked potentials to evaluate the peripheral nervous system. J Clin Neurophysiol 1987; 4: 135–144.
[] 
Gordon P.H., Wilbourn A.J.: Early electrodiagnostic findings in Guillain- Barré syndrome. Arch Neurol 2001; 58: 913–917.
[] 
Kalita J., Misra U.K., Das M.: Neurophysiological criteria in the diagnosis of different clinical types of Guillain-Barre syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79: 289–293.
[] 
Mizuguchi K., Hoshino H., Abe Y., et al.: Early and serial electrodiagnostic findings in childhood Guillain-Barré syndrome. No To Hattatsu. 2008; 40: 460–464.
[] 
Gupta D., Nair M., Baheti N.N., et al.: Electrodiagnostic and clinical aspects of Guillain-Barré syndrome: an analysis of 142 cases. J Clin Neuromuscul Dis 2008; 10: 42–51.
[] 
Kroczka S., Steczkowska M., Kaciński M.: Przydatność badania EMG jako wskaźnika dla dalszych badań w chorobach nerwowo-mięśniowych. Przegl Lek 2009; 66: 913–919.
[] 
Ramírez-Zamora M., Burgos-Ganuza C.R., Alas-Valle D.A., et al.: Guillain- Barre syndrome in the paediatric age: epidemiological, clinical and therapeutic profile in a hospital in El Salvador. Rev Neurol 2009; 48: 292–296.
[] 
Korinthenberg R., Schessl J., Kirschner J.: Clinical presentation and course of childhood Guillain-Barré syndrome: a prospective multicentre study. Neuropediatrics 2007; 38: 10–17.
[] 
McGrogan A., Madle G.C., Seaman H.E., et al.: The epidemiology of Guillain-Barré syndrome worldwide. A systematic literature review. Neuroepidemiology 2009; 32: 150–163.
[] 
Torricelli E. R.: Guillain Barré syndrome in pediatrics Medicina, 2009; 69: 84–89.
[] 
Zhang G., Lehmann H.C., Manoharan S., et al.: Anti-ganglioside antibodymediated activation of RhoA induces inhibition of neurite outgrowth. J Neurosci 2011; 31: 1664–1675.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Kroczka S
Artykuły aut.:Steczkowska M

PubMed
Artykuły aut.:Kroczka S
Artykuły aut.:Steczkowska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych