Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

General function development in children suffering from cerebral palsy in relation to mental retardation


Rozwój funkcjonalny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w odniesieniu do stopnia upośledzenia umysłowego
Clinic for Physiotherapy, Rheumatology and Rehabilitation University of Medical Sciences, Poznań

Neurol Dziec 2008; 17, 34: 37-41
Pełen tekst artykułu PDF General function development in children suffering from cerebral palsy in relation to mental
reSTRESZCZENIE
Cerebral palsy (CP) is characterized in all children by the presence of motor disturbances, but it should be remembered that mental impairment is present in up to 60% of CP patients, to a distinct degree, from slight or limited to deep mental retardation, and is present in those children much more frequently than in general population. Aim of the study. to estimate the functional development of CP children in relation to mental impairment estimated by a clinical psychologist. Material and methods. the study was conducted on 73 children suffering from CP, with concomitant mental impairment. All children were estimated using Gross Motor Function Measure-88 scale (GMFM-88). According to the degree of mental impairment expressed in Wechler’s scale children were divided into subgroups. Results were analyzed statistically with the use of non-parametric tests. Results. It was demonstrated that the profound es mental impairment, the worse functional development in consecutive dimensions. The statistical significance of differences between children divided according to the degree of mental impairment showed that the difference in %A of GMFM appeared only when children with normal intellectual status were compared to profoundly impaired children, whereas differences in higher motor abilities appeared already for severely or moderately impaired children. It may also be observed that profoundly impaired children showed differences also towards severely or moderately impaired children. The total score for general motor function, which is obtained by calculating the mean of percentages obtained in the five dimensions, was also shown to correlate negatively with the degree of mental impairment: total score % r = -0.475 (p < 0.05). The analysis of functional development in relation to the type of CP showed that children with quadriplegia (A) had the lowest level of functional development, children with hemiplegia (B) and diplegia (C) obtained higher and similar scores. Children with the mixed type (D) of CP had a low level of development. The differences between these groups were statistically significant. Children with athetosis and monoplegia were not taken into consideration in this part of the study because that group was too small. Conclusions. Functional development of children with cerebral palsy seemed to be dependent on the degree of mental impairment – the worse the mental function, the worse the motor function as well. Children with the most severe type of CP showed worst results, whereas children with hemiplegia and diplegia showed similar motor abilities.

Słowa kluczowe: cerebral palsy, Gross Motor Function Measure, mental retardation


ABSTRACT
dzieci obecność zaburzeń związanych z ruchem, jednak należy pamiętać iż upośledzenia umysłowe różnego stopnia dotyczą aż 60% pacjentów z mpd i występuje znacznie częściej niż w populacji ogólnej. Cel pracy. Celem pracy jest ocena rozwoju funkcjonalnego dzieci z mpd w odniesieniu do stopnia upośledzenia. Materiał i metoda. Badaniom poddano 73 dzieci z mpd wykazujących niepełnosprawność intelektualną. U wszystkich oceniono rozwój funkcjonalny na bazie Gross Motor Function Measure-88 (GMFM-88). Dzieci zostały podzielone przez psychologa ze względu na występowanie stopnia niepełnosprawności intelektualnej wg skali Wechslera. Wyniki zostały przeanalizowane statystycznie za pomocą nieparametrycznego testu. Wyniki. W badaniach zaobserwowano, iż skutkiem głębokiego upośledzenia umysłowego może być nieprawidłowy rozwój ruchowy. Zależność stopnia upośledzenia funkcjonalnego w A % GMFM u dzieci z normą. Stwierdzono, że istotna różnica w stopniu rozwoju funkcjonalnego w stosunku do dzieci z normą (w A % GMFM) występuje dopiero u dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Rozwój wyższych funkcji motorycznych jest upośledzony już u dzieci mentalnie upośledzonych w stopniu średnim i znacznym. Ogólny wynik rozwoju funkcjonalnego, który otrzymuje się dzięki sumie średniej liczby punktów z pięciu kategorii, pokazał ujemną korelację u dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, ogólny wynik % r = -0,475 (p < 0,05). Z analizy rozwoju funkcjonalnego w porównaniu z typem mpd wynika, że dzieci z quadriplegią (A) wykazywały najniższy poziom rozwoju funkcjonalnego, dzieci z hemiplegią (B) i diplegią (C) uzyskały nieco wyższy i podobny wynik. Dzieci z mieszanym mpd (D) wykazywały niski poziom rozwoju. Różnica pomiędzy tymi grupami była statystycznie zależna. W badaniach nie uwzględniono dzieci z atetozą oraz monoplegią ze względu na mało liczną grupę. Wnioski. Rozwój funkcjonalny dzieci z mpd wydaje się zależny od stopnia upośledzenia umysłowego, im dziecko wykazuje większą niepełnosprawność intelektualną, tym ma słabszą sprawność funkcjonalną. Dzieci z najcięższą postacią mpd wykazywały najgorszą sprawność funkcjonalną, natomiast u pacjentów z hemiplegią i diplegią rozwój ruchowy wykazywał podobny poziom.

Key words: mózgowe porażenie dziecięce, Gross Motor Function Measure, upośledzenie umysłowe


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Gajewska E
Artykuły aut.:Sobieska M

PubMed
Artykuły aut.:Gajewska E
Artykuły aut.:Sobieska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych