Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Dyzartryczne zaburzenia mowy w korelacji z obrazem klinicznym mózgowego porażenia dziecięcego


Dysarthric speech in correlation with the clinical presentation of infantile cerebral palsy
1Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2008; 17, 34: 29-35
Pełen tekst artykułu PDF Dyzartryczne zaburzenia mowy w korelacji z obrazem klinicznym mózgowego porażenia dziecięcegoSTRESZCZENIE
Wstęp. Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd) ujawniają się z różnym nasileniem. Zwykle współwystępują z przejawami innych dysfunkcji: ruchowych, poznawczych, sensorycznych. Celem pracy była analiza mowy dzieci z mpd w korelacji z obrazem klinicznym. Materiał i metodyka. Badaniami objęto 67 dzieci z piramidową postacią mpd. Dane uzyskano za pomocą analizy dokumentacji i badania logopedycznego mowy z wykorzystaniem „Skali dyzartrii” S. Robertson (1987). Wyniki. Dyzartryczne zaburzenia mowy stwierdzono u 84% badanych dzieci. Najczęściej była to dyzartria lekkiego stopnia, stwierdzona u 39% dzieci oraz średniego stopnia występująca u 34%, pozostałe 10% miało ciężkie zaburzenia. Stwierdzono istotne statystycznie różnice w ciężkości objawów dyzartrycznych zaburzeń mowy w zależności od postaci mpd, poziomu rozwoju umysłowego oraz występowania padaczki. Wnioski: Częstość występowania dyzartrycznych zaburzeń mowy u dzieci z mpd, ich zróżnicowane nasilenie w zależności od obrazu klinicznego potwierdzają, że są one bezpośrednim skutkiem dysfunkcji OUN, co wiąże się z odmiennym całościowym funkcjonowaniem dzieci o zróżnicowanym nasileniu zaburzeń mowy.

Słowa kluczowe: zaburzenia mowy, mózgowe porażenie dziecięce


ABSTRACT
Introduction. Speech disorders in children with infantile cerebral palsy (ICP) show various intensity and are usually accompanied by motor, cognitive and sensory dysfunctions. The study objective was to analyse children with ICP in correlation with clinical presentation. Material and methods. A total of 67 children with a pyramidal form of ICP were recruited to the study. Data were obtained through the analysis of documentation and logopaedic examination using a dysarthria scale designed by S. Robertson (1987). Results. Dysarthria symptoms were found in 84% of the study children. Slight dysarthria and moderate dysarthria were the most common (39% and 34%, respectively), severe disorders being the least frequent (10%). Statistically significant differences were observed in the severity of dysarthric speech according to ICP type, mental development and the presence of epilepsy. Conclusions. The incidence of dysarthria symptoms in ICP children and their severity dependent on clinical presentation seem to confirm that they are directly related to CNS dysfunction, which is associated with different holistic functioning of children suffering from variously intensified speech disorders.

Key words: speech disorders, infantile cerebral palsy


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Sobaniec W
Artykuły aut.:Otapowicz D
Artykuły aut.:Okurowska-Zawada B

PubMed
Artykuły aut.:Sobaniec W
Artykuły aut.:Otapowicz D
Artykuły aut.:Okurowska-Zawada B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych