Vol. 29/2020 Nr 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Analiza obrazu klinicznego pacjentów w wieku rozwojowym z rozpoznanymi torbielami wewnątrzczaszkowymi


The analysis of clinical symptoms of patients in developmental age with intracranial cysts
1Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Kierownik: dr hab. med. B. Steinborn

2 Zakład Neuroradiologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Ośrodek Diagnostyki Obrazowej
Kierownik: Kierownik: prof. dr hab. med. W. Paprzycki

3 Zakład Podstaw Badań Psychologicznych, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. J. Brzeziński


Neurol Dziec 2006; 15, 29: 35-44
Pełen tekst artykułu PDF Analiza obrazu klinicznego pacjentów w wieku rozwojowym z rozpoznanymi torbielami wewnątrzczasSTRESZCZENIE
Założenie: Torbiele wewnątrzczaszkowe w populacji dzieci i młodzieży są często "przypadkowym znaleziskiem" rozpoznawanym na podstawie badań neuroobrazowych. W pracy oceniano związek torbieli wewnątrzczaszkowych z rozpoznanymi zespołami chorobowymi. Materiał i metoda: Analizie poddano 66 chorych z różnymi objawami dysfunkcji OUN, tj. padaczką, bólami głowy, mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowym, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami mowy. Średni wiek badanych wynosił 9,3 lata (1?25 lat). Badanych było 38 chłopców i 28 dziewcząt. U wszystkich wykonano badanie neurologiczne i badanie neuroobrazowe (MRI n=58 lub KT n=8), a w grupie dzieci z padaczką badanie EEG. Najczęściej obserwowano: padaczkę u 40 chorych, upośledzenie umysłowe u 14 chorych, opóźnienie rozwoju psychoruchowego u 15 pacjentów, opóźnienie rozwoju mowy u 12 pacjentów, mózgowe porażenie dziecięce u 12 dzieci i bóle głowy u 10. Analizie poddano wpływ lokalizacji nad- i podnamiotowej na występujące objawy kliniczne. Ocenę statystyczną wyników wykonano z użyciem testów dokładnego prawdopodobieństwa Fishera i chi-kwadrat. Wyniki: Nie zaobserwowano statystycznie istotnego związku pomiędzy obecnością i lokalizacją torbieli a rodzajem występującego zespołu chorobowego. Rodzaj występującej padaczki i napadów padaczkowych oraz zmian w zapisie czynności bioelektrycznej mózgu nie ma związku z lokalizacją torbieli.

Słowa kluczowe: torbiele pajęczynówki, torbiele przegrody przezroczystej, padaczka, przestrzeń podpajęczynówkowa


ABSTRACT
Background: In many instances the intracranial cysts are an "incidental finding" recognition in children who were examined for various symptoms of nervous system dysfunction. In this paper there was estimated the relationship between the location of intracranial cysts and occurrence of diseases. Material and methods: There was analyzed an influence of supratentorial or infratentorial situation of cysts on the diseases symptoms. In the investigated group there were 66 children examined for various symptoms of nervous system dysfunction: epilepsy, mental impairment, psychomotor delay, headache, speech disorders, cerebral palsy etc. The mean age in this group was 9.3 years (1-25 years). There were 38 boys and 28 girls. In this group there were mostly recognized such symptoms as: epilepsy in 40 children, mental impairment in 14 patients, psychomotor delay in the group of 15 children, developmental disorder of speech and language in 12 of them, cerebral palsy in 12 and headache in 10 children. All the results were analyzed by statistical tests: Fishers' and chi-square tests. Results: In the investigated children population the location of intracranial cysts hasn't statistical significant influence on occurrence diseases. There wasn't relationship between epilepsy, seizures and changes in the EEG and the localization of the cysts.

Key words: intracranial cysts, cysts of septum pellucidum, epilepsy, subarachnoid space


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Winczewska-Wiktor A
Artykuły aut.:Steinborn B
Artykuły aut.:Młodzikowska-Albrecht J
Artykuły aut.:Paprzycki W
Artykuły aut.:Zakrzewska M

PubMed
Artykuły aut.:Winczewska-Wiktor A
Artykuły aut.:Steinborn B
Artykuły aut.:Młodzikowska-Albrecht J
Artykuły aut.:Paprzycki W
Artykuły aut.:Zakrzewska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych